Ogólne (Jak załatwić sprawę)

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania wniosków w sprawie ustalania i pobierania czynszu za oddawanie w najem lub dzierżawę gruntów w pasie drogowym dróg publicznych ustanawia Zarządzenie Dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy nr 14/2014 z dnia 22-04-2014r.

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania wniosków w sprawie ustalania i pobierania czynszu za oddawanie w najem lub dzierżawę gruntów w granicach Starego Rynku w Bydgoszczy ustanawia Zarządzenie Dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy nr 15/2014 z dnia 22-04-2014r.

ZDMiKP Wydział Zarządzania Pasem Drogowym 

Podstawa Prawna Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz 1481)


Do wniosku należy załączyć:

 • plan sytuacyjny w skali 1:500
 • ksero decyzji gestora sieci
 • pełnomocnictwo inwestora
 • ksero dowodu uiszczonej opłaty skarbowej  za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł


Termin załatwienia sprawy

 • do 30 dni od daty złożenia wniosku


Jednostka odpowiedzialna

 • Wydział Zarządzania Pasem Drogowym ZDMIKP, ul. Toruńska 174a, Bydgoszcz tel. (52) 582 27 38


Tryb odwoławczy

 • Od decyzji administracyjnej strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje

 • Konstrukcje odbudowy nawierzchni należy opracowywać zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania wniosków w sprawie przyznawania miejsc w sąsiedztwie cmentarzy w okresie "Wszystkich Świętych" w pasach drogowych miasta Bydgoszczy ustanawia Zarządzenie Dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy nr 30/2014 z dnia 07-11-2014r.

UWAGA: W związku z faktem, że 02 oraz 03 stycznia w roku 2016 przypada w dni wolne od pracy wnioski złożone w tym czasie będą rejestrowane z datą wpływu 04 stycznia 2016 roku.

ZDMiKP Wydział Zarządzania Pasem Drogowym

AWARYJNE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO – wydawanie zezwoleń na prowadzanie robót rozkopowych w pasie drogowym w trybie awaryjnym i naliczenie za powyższe opłat - dotyczy gestorów sieci.

Podstawa Prawna Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz 1481), §1 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2  uchwały XVII/318/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011r.  publikowana w Dz. Urzędowym Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr 281 poz 2885.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek z sprawie wydania zezwolenia na lokalizację o urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami winien zawierać :
  • Imię Nazwisko (Nazwa firmy), adres
  • Termin zajęcia pasa drogowego
  • Powierzchnię zajęcia pasa drogowego, rodzaj zajętego elementu pasa drogowego według załącznika (zajęcie pasa)
  • Osobę odpowiedzialną za prowadzanie robót rozkopowych w pasie drogowym
  • Osobą odpowiedzialną za prawidłowe oznakowanie


Do wniosku należy załączyć:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 przewidzianego do zajęcia
 • projekt organizacji ruchu
 • harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzanie robót


Opłaty

 • wniosek w sprawie wolny od opłaty skarbowej, opłacie skarbowej podlega pełnomocnictwo


Termin załatwienia sprawy

 • do 4 dni od daty złożenia wniosku


Jednostka odpowiedzialna

 • Wydział Zarządzania Pasem Drogowym ZDMIKP, ul. Toruńska 174a, Bydgoszcz tel. (52) 582 27 38 lub 73


Tryb odwoławczy

 • Od decyzji administracyjnej strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje: zakończanie robót należy zgłosić pisemnie. Do odbioru pasa drogowego po robotach rozkopowych przedłożyć deklaracje zgodności wykonania z warunkami wydanymi w decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w celu likwidacji awarii (oświadczenie kierownika robót).

Strona 2 z 5