Ogólne (Jak załatwić sprawę)

Czytaj więcej...
Uprzejmie informujemy, iż Wydział Windykacji Biletowo-Parkingowej zajmuje się poniższymi sprawami:

 • nakazy sądowe,
  numer do kontaktu: (52) 582 27 21

 • wnioski do komornika,
  numer do kontaktu: (52) 582 27 06

 • upomnienia i wezwania za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania,
  numer do kontaktu: (52) 582 27 19.


Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania wniosków w sprawie ustalania i pobierania czynszu za oddawanie w najem lub dzierżawę gruntów w pasie drogowym dróg publicznych ustanawia Zarządzenie Dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy nr 14/2014 z dnia 22-04-2014r.

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania wniosków w sprawie ustalania i pobierania czynszu za oddawanie w najem lub dzierżawę gruntów w granicach Starego Rynku w Bydgoszczy ustanawia Zarządzenie Dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy nr 15/2014 z dnia 22-04-2014r.

ZDMiKP Wydział Zarządzania Pasem Drogowym 

Podstawa Prawna Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz 1481)


Do wniosku należy załączyć:

 • plan sytuacyjny w skali 1:500
 • ksero decyzji gestora sieci
 • pełnomocnictwo inwestora
 • ksero dowodu uiszczonej opłaty skarbowej  za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł


Termin załatwienia sprawy

 • do 30 dni od daty złożenia wniosku


Jednostka odpowiedzialna

 • Wydział Zarządzania Pasem Drogowym ZDMIKP, ul. Toruńska 174a, Bydgoszcz tel. (52) 582 27 38


Tryb odwoławczy

 • Od decyzji administracyjnej strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje

 • Konstrukcje odbudowy nawierzchni należy opracowywać zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania wniosków w sprawie przyznawania miejsc w sąsiedztwie cmentarzy w okresie "Wszystkich Świętych" w pasach drogowych miasta Bydgoszczy ustanawia Zarządzenie Dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy nr 30/2014 z dnia 07-11-2014r.

UWAGA: W związku z faktem, że 02 oraz 03 stycznia w roku 2016 przypada w dni wolne od pracy wnioski złożone w tym czasie będą rejestrowane z datą wpływu 04 stycznia 2016 roku.

Strona 2 z 5