1. Podstawa prawna:
UCHWAŁA Nr XLV/956/21 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Kuj. -Pom. z 2021 r., poz. 5585)

2. Abonament przysługuje:
• właścicielom pojazdów lub ich użytkownikom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy w granicach strefy płatnego parkowania.

3. Rodzaje abonamentów dla pojazdu mieszkańca:

• na wskazany pojazd mieszkańca – ważny w całej Podstrefie miejsca zameldowania

• na wskazany pojazd mieszkańca – ważny na ulicy zameldowania oraz jednej wskazanej przy zakupie ulicy przylegającej do ulicy zameldowania w danej Podstrefie

4. Abonament dla pojazdu mieszkańca składa się z:
• karty abonamentowej oraz:
• zakupionego w kasach znaczka na wybrany okres

5. Wymagane dokumenty w celu uzyskania karty abonamentowej dla pojazdów mieszkańca :
• dowód rejestracyjny pojazdu,

• oryginał umowy cywilno-prawnej,
• dokument tożsamości, z którego wynika miejsce zameldowania bądź zaświadczenie o zameldowaniu wydane przez Biuro Ewidencji Ludności UM Bydgoszczy,
• w przypadku zameldowania czasowego – zaświadczenie o zameldowaniu wydane przez Biuro Ewidencji Ludności UM Bydgoszczy,
• dokument potwierdzający rozliczenie za rok poprzedni podatku dochodowego od osób fizycznych w Mieście Bydgoszczy:
- pierwsza strona zeznania PIT za rok poprzedni poświadczona przez urząd skarbowy stosowną pieczęcią – w przypadku osobistego złożenia zeznania w urzędzie skarbowym (do wglądu) lub
- wydruk Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), potwierdzającego złożenie zeznania PIT
za rok poprzedni przez Internet, wraz z wydrukiem pierwszej strony tegoż zeznania zawierającej wygenerowany numer referencyjny zgodny z identyfikatorem UPO, lub
- zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy, w którym wskazano obszar Miasta Bydgoszczy jako miejsce zamieszkania i składania zaznania podatkowego, potwierdzające fakt złożenia za rok poprzedni stosownego zeznania podatkowego, lub
- zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy, w którym wskazano obszar Miasta Bydgoszczy jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego, potwierdzające fakt nieuzyskania dochodów w roku poprzednim,
- w terminie do dnia 30 kwietnia przedkładający dokumenty może zastąpić zeznanie podatkowe za rok poprzedni zeznaniem za rok przypadający przed rokiem poprzednim,

6. Opłaty
• Wydanie karty abonamentowej jest wolne od opłat

7. Miejsce uzyskania karty abonamentowej i zakupu znaczka

• Kasa biletowa – ul. Zygmunta Augusta 10, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.30, tel. 885-409-688,
• Kasa biletowa - ul. Toruńska 174a (siedziba ZDMiKP), czynna w dni robocze w godz. 7.00 – 17.00, tel. 52 582-27-53,
• Kasa biletowa - ul. Modrzewiowa 19 (stacja Bydgoszcz Leśna), czynna w dni robocze w godz. 8.30 – 15.30, tel. 52 582-24-99,

8. Termin i sposób załatwienia sprawy
• na miejscu po przedłożeniu wymaganych dokumentów

9. Jednostka odpowiedzialna
• Wydział Taryf i Płatnego Parkowania ZDMiKP, 85-844 Bydgoszcz,
ul. Toruńska 174a, tel. 52 582-27-65

10. Tryb odwoławczy
Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego