Ogólne (Jak załatwić sprawę)

ZDMiKP Wydział Zarządzania Pasem Drogowym

WBUDOWANIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY (ROZKOPY) – wydawanie zezwoleń na wbudowanie (lokalizację) urządzeń infrastruktury w pasie drogowym i naliczenie za powyższe opłat.

Podstawa Prawna Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz 1481),. Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nrXVIII/318/11 z dnia 23 listopada 2011 w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego publikowana w Dz. Urzędowym Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr 281 poz 2885.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek złożony prze inwestora (gestora) z sprawie wydania zezwolenia na lokalizację o urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami winien zawierać :
  • Imię Nazwisko (Nazwa firmy), adres, NIP, PESEL
  • Termin zajęcia pasa drogowego
  • Lokalizację
  • Powierzchnię rzutu poziomego długość w [m] .. x średnica w [m] .. = [m2]


Do wniosku należy załączyć:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 przewidzianego do zajęcia
 • kserokopię decyzji lokalizacyjnej (uzgodnienia projektu)
 • kserokopie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia


Opłaty

 • wniosek w sprawie wolny od opłaty skarbowej, opłacie skarbowej podlega pełnomocnictwo


Jednostka odpowiedzialna

 • Wydział Zarządzania Pasem Drogowym ZDMIKP, ul. Toruńska 174a, Bydgoszcz tel. (52) 582 27 78 lub 73


Termin załatwienia sprawy

 • do 30 dni od daty złożenia wniosku


Tryb odwoławczy

 • Od decyzji administracyjnej strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje

 • przed upływem ważności zezwolenia należy wystąpić z wnioskiem do ZDMiKP i uzyskać zezwolenie .

ZDMiKP Wydział Zarządzania Pasem Drogowym

PROWADZENIE ROBÓT (ROZKOPY) – wydawanie zezwoleń na prowadzanie robót rozkopowych w pasie drogowym i naliczenie za powyższe opłat.

Podstawa Prawna Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz 1481), §1 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2  uchwały XVII/318/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011r.  publikowana w Dz. Urzędowym Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr 281  poz 2885.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek z sprawie wydania zezwolenia na lokalizację o urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami winien zawierać :
  • Imię Nazwisko (Nazwa firmy), adres, NIP, PESEL
  • Termin zajęcia pasa drogowego
  • Powierzchnię zajęcia pasa drogowego, rodzaj zajętego elementu pasa drogowego według załącznika (zajęcie pasa)
  • Osobę odpowiedzialną za prowadzanie robót rozkopowych w pasie drogowym
  • Osobą odpowiedzialną za prawidłowe oznakowanie


Do wniosku należy załączyć:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 przewidzianego do zajęcia
 • kserokopię decyzji lokalizacyjnej (uzgodnienia projektu)
 • kserokopie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
 • kserokopię projektu organizacji ruchu (numer Projektu Organizacji Ruchu)
 • harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzanie robót
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym oraz projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym (w przypadku budowy zjazdu)


Opłaty

 • wniosek w sprawie wolny od opłaty skarbowej, opłacie skarbowej podlega pełnomocnictwo


Termin załatwienia sprawy

 • do 30 dni od daty złożenia wniosku


Jednostka odpowiedzialna

 • Wydział Zarządzania Pasem Drogowym ZDMIKP, ul. Toruńska 174a, Bydgoszcz tel. (52) 582 27 78 lub 73


Tryb odwoławczy

 • Od decyzji administracyjnej strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje: zakończanie robót należy zgłosić pisemnie. Do odbioru pasa drogowego po robotach rozkopowych przedłożyć deklaracje zgodności wykonania z warunkami wydanymi na etapie uzgodnienia dokumentacji (oświadczenie kierownika robót).

Podstawa Prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (DZ.U. z 2017r poz.784)

Wymagane dokumenty:
 1. Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:
  1. Plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
  2. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2.000 lub szkic bez skali) zawierający:
   • Lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,
   • Parametry geometrii drogi;
  3. Program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
  4. Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w  przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
  5. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres  planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
  6. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
  7. Nazwisko i podpis projektanta.


Termin załatwienia sprawy:
 • Do 30 dni od daty założenia projektu z możliwością przedłużenia terminu z uwagi na złożoność tematu w porozumieniu z projektantem

Jednostka odpowiedzialna:
 • Wydział Inżynierii Ruchu Drogowego ZDMiKP ul Toruńska 174a Bydgoszcz tel. (52) 582 27 35 lub 84.

Tryb odwoławczy:
 • Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.

Dodatkowe informacje:
 1. Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia co najmniej w dwóch egzemplarzach.
 2. Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie: 
  1. komendanta miejskiego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę położoną w mieście na prawach powiatu lub w mieście stołecznym Warszawie, z wyjątkiem autostrady i drogi ekspresowej;
 3. Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać: 
  1. dołączenia do projektu:   
   • profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,
   • danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej;
  2. złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu w szczególności w sytuacji, gdy projekt:
   • dotyczy dróg zarządzanych przez odrębne zarządy drogi;
   • dotyczy dróg zarządzanych przez odrębne organy zarządzające ruchem.
     

Rozpatrywanie
 projektów organizacji ruchu

Krok po kroku:
1. Należy pobrać Druk nr 1 i Druk nr 1a i po czytelnym ich wypełnieniu podpisać wnioski.
2. Do wniosków należy dołączyć projekt organizacji ruchu sporządzony zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2017r poz.784)  (w liczbie co najmniej dwóch egzemplarzy) wraz z wymaganymi opiniami, przy czym wszystkie załączniki winny być oryginalne.
3. Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu należy dołączyć opinię komendanta Policji w przypadku projektów obejmujących drogi o kategorii powiatowej, wojewódzkiej, krajowej; (opinia Komendanta Policji nie jest wymagana
w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne
oraz w przypadku projektu uproszczonego).
4. Należy udać się do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy (ul. Toruńska 174a 85-844 Bydgoszcz) w celu złożenia kompletnych wniosków wraz z załącznikami. Wnioski mogą być wysłane na w/w adres pocztą.
5. Przy składaniu wniosków w siedzibie ZDMiKP wydane zostanie potwierdzenie złożenia dokumentów.
6. W sprawie rozpatrywanego złożonego projektu organizacji ruchu, należy kontaktować się telefonicznie z Wydziałem Inżynierii Ruchu ZDMiKP
tel. 52 582 27 35.
7. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu wraz z opinią należy odebrać w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ul. Toruńska 174a 85-844 Bydgoszcz)
8.Jednostka wdrażająca projekt organizacji ruchu przed jej wprowadzeniem zobligowana jest z, co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem zawiadomić
o powyższym organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz Komendanta Policji.
W tym celu należy wybrać odpowiedni druk zawiadomienia (Druk nr 2, Druk nr 3, Druk nr 4)
9.  W przypadku planowanego wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
na podstawie projektu uproszczonego, o terminie wprowadzenia organizacji ruchu jednostka wdrażająca musi zawiadomić organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz Komendanta Policji, co najmniej na 24 h przed ich rozpoczęciem. Taka organizacja ruchu może być wprowadzona pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony organu zarządzającego ruchem. W tym celu należy wybrać odpowiedni druk zawiadomienia.
Druki:
    1. Druk nr 1 – wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
    2. Druk nr 1a – wniosek o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu
    3. Druk nr 2 – zawiadomienie o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu
    4. Druk nr 3 – zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu
    5. Druk nr 4 – zawiadomienie o przywróceniu /wprowadzeniu stałej organizacji   
                    ruchu po likwidacji czasowej organizacji ruchu

 ZDMiKP Wydział Zarządzania Pasem Drogowym

REKLAMY – wydawanie zezwoleń na lokalizację reklam w pasie drogowym i naliczenie opłat za umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Podstawa Prawna
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz. 1481), Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego z dnia 23 listopada 2011r. Nr XVII/318/11 publikowana w Dz. Urzędowym Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr 281 poz. 2885.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek z sprawie wydania zezwolenia na lokalizację reklamy i naliczenie opłat winien zawierać :
  • Imię Nazwisko (Nazwa firmy), adres, NIP, PESEL
  • termin zajęcia pasa drogowego
  • powierzchnią reklamy
  • kontakt telefoniczny z osobą odpowiedzialną za reklamę


Do wniosku należy załączyć:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji reklamy
 • opinię Plastyka Miejskiego w sprawie grafiki reklamy
 • opinię konserwatora zabytków (dla obszaru objetego ochroną zabytków


Opłaty

 • wniosek w sprawie wolny od opłaty skarbowej


Termin załatwienia sprawy

 • do 30 dni od daty złożenia wniosku


Jednostka odpowiedzialna Wydział Zarządzania Pasem Drogowym ZDMIKP, ul. Toruńska 174a, Bydgoszcz tel. (52) 582 27 24 lub 73

Tryb odwoławczy

 • Od decyzji administracyjnej strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje

 • 14 dni przed upływem ważności zezwolenia strona winna złożyć nowy wniosek i uzyskać zezwolenie na wnioskowany okres.

Strona 5 z 6