identyfikator-kontrolera

Wzór identyfikatora kontrolera biletów

 

1. Procedury kontroli biletów

• Podstawowym zadaniem kontrolerów jest sprawdzanie, czy Pasażer posiada ważny bilet na przejazd (bilet zgodny z aktualnie obowiązującym cennikiem opłat). a w przypadku korzystania z ulg i zwolnień z opłat, odpowiedni dokument poświadczający posiadanie uprawnień.

• Osobami upoważnionymi do kontroli dokumentów przewozu oraz wystawiania wezwań do zapłaty i pobierania opłat dodatkowych są kontrolerzy legitymujący się umieszczonym
w widocznym miejscu identyfikatorem, wystawionym przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

• Kontrole przeprowadza się w co najmniej dwuosobowych zespołach.

• Kontrolę można rozpocząć po jej ogłoszeniu, w sytuacji gdy pojazd ruszył z przystanku, a pasażerowie którzy weszli do pojazdu na ostatnim przystanku skończyli czynność kasowania biletów lub nie wykazują takiego zamiaru.

• Czynności kontrolne przeprowadza się w pojeździe. Kontynuacja czynności kontrolnych w stosunku do pasażera, który nie posiadał ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulg jest dopuszczalna na przystanku za zgodą pasażera, pod warunkiem że wcześniej ustalono jego tożsamość.

• Kontrolerzy przed ogłoszeniem kontroli mogą poprosić prowadzącego pojazd o zablokowanie kasowników w pojeździe, które muszą być odblokowane przed dojechaniem do następnego przystanku.

• Weryfikacja ważności biletów papierowych polega na sprawdzeniu uprawnień do korzystania z danego biletu i prawidłowości kodu kasowania. W przypadku biletów okresowych ważność biletu sprawdza kontroler poprzez przyłożenie karty BKM do czytnika. Dodatkowo kontroler weryfikuje zgodność osoby okazującej bilet ze zdjęciem na awersie karty. W celu weryfikacji biletu jednorazowego lub czasowego zakupionego przez telefon komórkowy w systemie SkyCasch pasażer zobowiązany jest okazać ekran aplikacji z wyświetlonym kodem 2D i informacją o zakupionym bilecie (w zakładce kontrola biletów).

• W przypadku korzystania z ulg lub zwolnień z opłat Pasażer zobowiązany jest okazać ważny dokument potwierdzający uprawnienie, określony odrębnymi przepisami.

• Skasowanie biletu jednorazowego lub czasowego po ogłoszeniu kontroli traktuje się jako przejazd bez ważnego dokumentu przewozu i uprawnia kontrolera do pobrania opłaty dodatkowej lub wystawienia wezwania do zapłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

• Skasowany bilet jednorazowy lub czasowy i bilet okresowy na okaziciela nie okazany przez Pasażera podczas kontroli nie stanowi podstawy do zwrotu pobranej opłaty dodatkowej lub umorzenia wystawionego wezwania do zapłaty w trybie reklamacyjnym.

• W przypadku jednoznacznego stwierdzenia naruszenia przez Pasażera przepisów taryfowych, kontrolerzy winni pobrać właściwą opłatę dodatkową i należność za przejazd oraz wydać pokwitowanie na obowiązującym druku. Kontrolerzy mają obowiązek uzasadnienia swojej decyzji, szczególnie w przypadku nie uznania okazanego biletu za ważny dokument przewozu.

• W przypadku stwierdzenia, że Pasażer przewozi bagaż przekraczający dopuszczalne wymiary, kontrolerzy zobowiązani są w obecności właściciela bagażu dokonać jego pomiaru i wpisać stwierdzone wymiary w dokumencie z kontroli biletów.

• Jeżeli Pasażer nie jest w stanie uregulować opłaty przewozowej i dodatkowej gotówką w pojeździe lub odmawia jej uregulowania kontrolerzy wystawiają wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej i należnej opłaty przewozowej na obowiązującym druku z kontroli biletów. W celu ustalenia tożsamości podróżnego, kontrolerzy mają prawo żądać od Pasażera okazania dokumentu potwierdzającego jego dane osobowe.

• W razie odmowy zapłacenia należności i nie okazania dokumentu tożsamości, kontrolerzy mają prawo ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, w celu podjęcia czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego. Do czasu przybycia organów porządkowych Pasażer zobowiązany jest pozostać w pojeździe lub na przystanku wskazanym przez kontrolerów.

• Kontrolerzy są zobowiązani zapoznać Pasażera z treścią dokumentu z kontroli biletów i po uzyskaniu jego podpisu wręczyć Pasażerowi oryginał dokumentu. W przypadku gdy Pasażer odmówi podpisania lub przyjęcia dokumentu z kontroli biletów, fakt ten odnotowuje się na dokumencie kontroli.

• Na każde żądanie Pasażera, kontrolerzy muszą umożliwić Pasażerowi spisanie swojego numeru służbowego oraz poinformować o miejscu i terminie składania skarg i reklamacji.

• Kontrolerzy są upoważnieni i zobowiązani do zatrzymania za pokwitowaniem :

  • biletów co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są sfałszowane, przerabiane,
  • dokumentów uprawniających do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, jeżeli legitymuje się nimi osoba, której dokumenty te nie dotyczą lub jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że są podrobione lub przerabiane. W takich sytuacjach należy ustalić tożsamość Pasażera na podstawie innych dokumentów, względnie wezwać Policję lub inne organy porządkowe w celu ustalenia tożsamości.

• Pasażer, który w czasie kontroli, mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu tożsamości podlega karze grzywny w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

• Pasażer, który w czasie kontroli nie pozostał w pojeździe lub na przystanku wskazanym przez kontrolera do czasu przybycia Policji lub innych organów porządkowych podlega karze grzywny w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

2. Procedury uregulowania opłaty dodatkowej

• Opłatę dodatkową należy uregulować w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez kontrolera wezwania do zapłaty.

• Zapłaty można dokonać w kasie ZDMiKP przy ul. Modrzewiowej 19 (Stacja Bydgoszcz Leśna) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:30 (dotyczy tylko opłat dodatkowych wystawionych od dnia 01.05.2020 r.).

• Należność można także uregulować na poczcie lub w banku na podstawie otrzymanego blankietu opłaty lub przelewem na rachunek bankowy ZDMiKP:

- nr 13 1240 6452 1111 0010 8344 6204 podając w tytule opłaty nr wezwania do zapłaty (dotyczy wezwań do zapłaty wystawionych od 1 czerwca 2019 r.)

- nr 71 1240 6452 1111 0010 6806 2027 podając w tytule opłaty nr wezwania do zapłaty (dotyczy wezwań do zapłaty wystawionych od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2019 r.)

- nr 28 1240 6452 1111 0010 5098 3138 podając w tytule opłaty nr wezwania do zapłaty (dotyczy wezwań do zapłaty wystawionych od 1 lipca 2013 r do 31 maja 2016 r.)

- nr 59 1240 6452 1111 0010 4816 9386 podając w tytule opłaty nr wezwania do zapłaty (dotyczy wezwań do zapłaty wystawionych przed 1 lipca 2013 r.)

• W przypadku zamiaru uregulowania opłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty należy wpłacić kwotę opłaty dodatkowej obniżoną o 30% zgodnie z wykazem znajdującym się w zakładce opłaty dodatkowe i inne. O prawie do skorzystania ze zniżki decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy ZDMiKP.

• Do opłaty dodatkowej należy zawsze doliczyć pełną opłatę za przejazd liczoną w wysokości ceny biletu jednorazowego normalnego lub ulgowego (jeżeli przysługiwało uprawnienie).

• W razie nieuregulowania należności w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania wszczynane jest postępowanie sądowe a następnie komornicze powodujące znaczny wzrost wysokości zadłużenia związany z naliczeniem odsetek i kosztów windykacyjnych.

• Informujemy że w przypadku nieuregulowania zobowiązania wymagalnego od co najmniej 60 dni, dane dotyczące pasażera i zadłużenia są przekazywane w trybie obowiązujących przepisów do odpowiedniego rejestru dłużników.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020r. poz. 8 z poźn. zm.),
- Zarządzenie Nr 473/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 19 serpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy