ZDMiKP Wydział Zarządzania Pasem Drogowym

PROWADZENIE ROBÓT (ROZKOPY) – wydawanie zezwoleń na prowadzanie robót rozkopowych w pasie drogowym i naliczenie za powyższe opłat.

Podstawa Prawna Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz 1481), §1 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2  uchwały XVII/318/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2011r.  publikowana w Dz. Urzędowym Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr 281  poz 2885.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek z sprawie wydania zezwolenia na lokalizację o urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami winien zawierać :
  • Imię Nazwisko (Nazwa firmy), adres, NIP, PESEL
  • Termin zajęcia pasa drogowego
  • Powierzchnię zajęcia pasa drogowego, rodzaj zajętego elementu pasa drogowego według załącznika (zajęcie pasa)
  • Osobę odpowiedzialną za prowadzanie robót rozkopowych w pasie drogowym
  • Osobą odpowiedzialną za prawidłowe oznakowanie


Do wniosku należy załączyć:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 przewidzianego do zajęcia
 • kserokopię decyzji lokalizacyjnej (uzgodnienia projektu)
 • kserokopie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia
 • kserokopię projektu organizacji ruchu (numer Projektu Organizacji Ruchu)
 • harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzanie robót
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym oraz projekt budowlany obiektu umieszczanego w pasie drogowym (w przypadku budowy zjazdu)


Opłaty

 • wniosek w sprawie wolny od opłaty skarbowej, opłacie skarbowej podlega pełnomocnictwo


Termin załatwienia sprawy

 • do 30 dni od daty złożenia wniosku


Jednostka odpowiedzialna

 • Wydział Zarządzania Pasem Drogowym ZDMIKP, ul. Toruńska 174a, Bydgoszcz tel. (52) 582 27 78 lub 73


Tryb odwoławczy

 • Od decyzji administracyjnej strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje: zakończanie robót należy zgłosić pisemnie. Do odbioru pasa drogowego po robotach rozkopowych przedłożyć deklaracje zgodności wykonania z warunkami wydanymi na etapie uzgodnienia dokumentacji (oświadczenie kierownika robót).