1. Opłaty za naruszenie przepisów taryfowych i porządkowych

• opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub dokumentu
uprawniającego do bezpłatnych przejazdów
323,00 zł
- w razie zapłaty w ciągu 7 dni roboczych 226,10 zł
• opłata dodatkowa za przejazd na podstawie biletu ulgowego
bez uprawnień do ulgi
266,00 zł
- w razie zapłaty w ciągu 7 dni roboczych 186,20 zł
• opłata dodatkowa za przejazd na podstawie biletu okresowego imiennego,
który utracił ważność z dniem poprzedzającym kontrolę
15,20 zł
- w razie zapłaty w ciągu 7 dni roboczych 10,64 zł
• opłata dodatkowa za przewóz bagażu wyłączonego z przewozu 114,00 zł
- w razie zapłaty w ciągu 7 dni roboczych 79,80 zł
• opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu
bez uzasadnionej przyczyny
570,00 zł
- w razie zapłaty w ciągu 7 dni roboczych 399,00 zł
• opłata manipulacyjna 15,20 zł

Opłatę manipulacyjną pobiera się w razie:

  •  umorzenia nałożonej opłaty dodatkowej w sytuacji okazania w ciągu 7 dni kalendarzowych ważnego biletu okresowego imiennego zakupionego przed kontrolą lub ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi, których nie miał pasażer w czasie kontroli.

 

2.Inne opłaty

• opłata za wykonanie czynności personalizacji nowej karty BKM                                 10,00 zł

(w przypadku zgubienia lub uszkodzenia karty z winy Pasażera albo konieczności aktualizacji danych wymagających wydania nowej karty)

3. Opłata za przewóz bagażu   - zwolniony z opłat (dotyczy bagażu dopuszczonego do przewozu)

4. Procedury uregulowania opłaty dodatkowej

• Opłatę dodatkową należy uregulować w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez kontrolera wezwania do zapłaty.

• Zapłaty można dokonać w kasie ZDMiKP przy ul. Modrzewiowej 19 (Stacja Bydgoszcz Leśna) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:30 (dotyczy tylko opłat dodatkowych wystawionych od dnia 01.05.2020 r.).

• Należność można także uregulować na poczcie lub w banku na podstawie otrzymanego blankietu opłaty lub przelewem na rachunek bankowy ZDMiKP:

- nr 13 1240 6452 1111 0010 8344 6204 podając w tytule opłaty nr wezwania do zapłaty (dotyczy wezwań do zapłaty wystawionych od 1 czerwca 2019 r.)

- nr 71 1240 6452 1111 0010 6806 2027 podając w tytule opłaty nr wezwania do zapłaty (dotyczy wezwań do zapłaty wystawionych od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2019 r.)

- nr 28 1240 6452 1111 0010 5098 3138 podając w tytule opłaty nr wezwania do zapłaty (dotyczy wezwań do zapłaty wystawionych od 1 lipca 2013 r do 31 maja 2016 r.)

- nr 59 1240 6452 1111 0010 4816 9386 podając w tytule opłaty nr wezwania do zapłaty (dotyczy wezwań do zapłaty wystawionych przed 1 lipca 2013 r.)

• W przypadku zamiaru uregulowania opłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty należy wpłacić kwotę opłaty dodatkowej obniżoną o 30% zgodnie z wykazem znajdującym się w zakładce opłaty dodatkowe i inne. O prawie do skorzystania ze zniżki decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy ZDMiKP.

• Do opłaty dodatkowej należy zawsze doliczyć pełną opłatę za przejazd liczoną w wysokości ceny biletu jednorazowego normalnego lub ulgowego (jeżeli przysługiwało uprawnienie).

• W razie nieuregulowania należności w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania wszczynane jest postępowanie sądowe a następnie komornicze powodujące znaczny wzrost wysokości zadłużenia związany z naliczeniem odsetek i kosztów windykacyjnych.

• Informujemy że w przypadku nieuregulowania zobowiązania wymagalnego od co najmniej 60 dni, dane dotyczące pasażera i zadłużenia mogą być przekazywane w trybie obowiązujących przepisów do odpowiedniego rejestru dłużników.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
- Zarządzenie Nr 508/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr VIII/50/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015r w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy,

Zarządzenie Nr 508/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy