Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii I oraz VII w granicach miasta Bydgoszczy.

Podstawa prawna:
 •  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. z 2012r, poz.1137 z późniejszymi zmianami).
 •  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 2007r, Nr 19, poz.115 z późniejszymi zmianami).
 •  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r. W sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. (Dz.U. z 2012r poz. 764)

 

 

Definicja pojazdu nienormatywnego:
„Przez pojazd nienormatywny należy rozumieć pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach ustawy".

 

Wydawanie zezwolenia kategorii I

Wydaje się dla pojazdów:
 •  o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej,
 •  naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony.

 

Zezwolenie uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu, dla ładunków podzielnych w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca.
Zezwolenie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od złożenia wniosku.
Zezwolenie wydaje się bez wskazania pojazdów , którymi wykonywany będzie przejazd.
Do zezwolenia wydaje się wypis lub wypisy, w zależności od ilości pojazdów określonych we wniosku.
Zezwolenie wydaje się na okres: miesiąca, 6-miesięcy lub 12 misięcy.

 

Stawki opłat za wydanie zezwolenia kat. I są następujące:
 •  50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
 •  100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 •  200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesiecy.

Opłata za wydanie zezwolenia stanowi iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłat.

Wydawanie zezwolenia kategorii VII

Wydaje się na jednokrotny lub wielokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na trasie wymienionej w zezwoleniu (tylko w granicach miasta). Zezwolenie to wydaje się dla pojazdu, którego ruch, ze względu na jego wymiary, masę lub naciski osi, nie jest możliwy na podstawie zezwoleń kategorii I-VI. Zezwolenie może być wydane na jednokrotny przejazd pojazdu w terminie do 14 dni, a wielokrotny do 30 dni i pod warunkiem że:
1) ładunek jest niepodzielny;
2) istnieją możliwości wyznaczenia trasy przejazdu zapewniającej bezpieczeństwo oraz efektywność ruchu drogowego, a w szczególności:
 •  natężenie ruchu umożliwia bezpieczny przejazd pojazdu nienormatywnego,
 •  stan techniczny sprawności budowli usytuowanych w ciągu rozpatrywanej trasy przejazdu, określony na podstawie przepisów Prawa Budowlanego umożliwia przejazd,
 •  przejazd nie stwarza zagrożenia stanu technicznego obiektów budowlanych położonych w pobliżu trasy przejazdu.

Zezwolenie jest wydawane, w terminie 14 dni roboczych od złożenia wniosku, po uiszczeniu opłaty.

 

Jeżeli trasa przejazdu pojazdu nienormatywnego wymaga określenia zakresu przystosowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu, termin wydania zezwolenia może ulec przedłużeniu do 30 dni, jednakże wydający zezwolenie ma obowiązek powiadomić o tym przewoźnika w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniesiona opłata za zezwolenie w przypadku, gdy organ je wydający nie wyda zezwolenia, podlega zwrotowi.
Koszty związane z ewentualnym przystosowaniem odcinków dróg do przejazdu pojazdu ponadnormatywnego ponosi podmiot wykonujący ten przejazd.

 

Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się zgodnie ze wzorem:

On=pj+(n-1) x 0,7 x pj

 

Oznaczenia:
- On – wysokość opłaty za wydanie zezwolenia,
- n – liczba przejazdów,
- pj – stawka opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego.

 

Stawki opłat:

500 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii III i IV i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych.

1600 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.

 

Jednostka Odpowiedzialna
Wydział Utrzymania i Ewidencji ZDMiKP, ul. Redłowska 8, tel.: 52 582 27 91

 

Informacje dodatkowe:

 •  Zezwolenia są wydawane na druku ścisłego zarachowania w formie decyzji administracyjnej
 •  Opłaty za zezwolenia ( z określeniem rodzaju opłaty) należy wpłacać na konto nr: 36124064521111001048169315
 •   Odbiór zezwolenia przez osobę upoważnioną do odbioru w siedzibie Wydziału Utrzymania i Ewidencji ZDMiKP – ul. Redłowska 8, pok. 10A.
 •  Wydanie zezwolenia, zgodnie z przepisami, możliwe jest tylko po wcześniejszym dokonaniu opłaty.

 

Jednostka Odpowiedzialna

Wydział Realizacji Inwestycji ZDMiKP ul. Toruńska 174a Bydgoszcz tel. (52) 582-27-59

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Utrzymania i Ewidencji ZDMiKP, ul. Redłowska 8, tel.: 52 582 27 91

 

Informacje dodatkowe:

 

·         Odbiór zezwolenia przez osobę upoważnioną do odbioru w siedzibie ZDMiKP pok. nr 210 (II piętro).

 

Informacje dodatkowe:

 

·         Odbiór zezwolenia przez osobę upoważnioną do odbioru w siedzibie Wydziału Utrzymania i Ewidencji ZDMiKP – ul. Redłowska 8, pok. 10A.

Załączniki:
Pobierz plik (TABELA kategorii zezwoleń i opłat.pdf)TABELA kategorii zezwoleń i opłat.pdf[ ]107 kB
Pobierz plik (wniosek I.doc)wniosek I.doc[ ]34 kB
Pobierz plik (Wniosek II-IV.doc)Wniosek II-IV.doc[ ]35 kB
Pobierz plik (Wniosek V.doc)Wniosek V.doc[ ]45 kB