Ogólne (Jak załatwić sprawę)

Wniosek o udostępnienie kanału technologicznego

Podstawa prawna Art. 19 ust. 2 pkt. 4, art. 39 ust. 7 – 7k , ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 z późn. zm.) w zw. z § 1 - 4 Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 957), Art. 104 § 1 ustawy i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o udostępnienie kanału technologicznego.
2. Załączniki:

 • szczegółowy plan sytuacyjny zajmowanego odcinka drogi w skali 1:1000 lub 1:500, ze wskazaniem lokalizacji i zakresu kanału technologicznego, który ma być udostępniony, lub w skali 1:2000 w przypadku, gdy możliwe będzie jednoznaczne oznaczenie kanału technologicznego,
 • oświadczenie, że udostępniony kanał technologiczny zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w decyzji, o której mowa w art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • pełnomocnictwo inwestora, jeżeli wnioskodawca nie jest inwestorem, wraz z dowodem opłaty skarbowej.

Opłaty
- wniosek w sprawie wolny od opłaty skarbowej, opłacie skarbowej podlega pełnomocnictwo

Termin załatwienia sprawy
- do 30 dni od daty złożenia wniosku

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Zarządzania Pasem Drogowym ZDMIKP, ul. Toruńska 174a, Bydgoszcz tel. (52) 582 27 92

Tryb odwoławczy
Od decyzji administracyjnej strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Deklaracja dostępności cyfrowej stron internetowych www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bip.zdmikp.bydgoszcz.pl

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zdmikp.bydgoszcz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bip.zdmikp.bydgoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej: 04.12.2011r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.02.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

-    cel linku nie jest odpowiednio określony,

-    załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,

-    pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,

-    niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

2. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne 
z uwagi na fakt, że:

-    pochodzą z różnych źródeł,

-    opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

-    posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,

-    opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono dnia 22.09.2020r.

Ostatnia aktualizacja deklaracji 29.03.2023r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publiczne w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174a
85-844 Bydgoszcz
tel. 52 582 27 33 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

skrzynka EPUAP2: /ii0jd383ws/SkrytkaESP

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Mirosław  Gzella, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tą samą drogą można składać wnioski 
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji 
w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej budynków Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Informacje dodatkowe

Biuro Obsługi Mieszkańców

W budynku ZDMiKP przy ul. Toruńskiej 174a mieści się Biuro Obsługi Mieszkańców z dostępem bez barier architektonicznych. Ustalono dodatkowe obowiązki dla pracownika Biura dotyczące udzielania pomocy klientom ze szczególnymi potrzebami. Polegają one na informowaniu przez pracownika Biura odpowiednich pracowników merytorycznych właściwego wydziału o potrzebie obsługi takiego klienta i rozpatrzenia jego sprawy w miejscu jego przybycia do urzędu.

Ponadto, każdy pracownik urzędu ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osoby ze szczególnymi potrzebami w miejscu jej przybycia do urzędu.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Zapewniono możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego on-line. 

 

Informacja o możliwości skorzystania z systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną

Zapewniono możliwość korzystania z systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną 

 

Deklaracja dostępności serwisu www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bip.zdmikp.bydgoszcz.pl

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zdmikp.bydgoszcz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bip.zdmikp.bydgoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej: 04.12.2011r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.02.2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

-    cel linku nie jest odpowiednio określony,

-    załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,

-    pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,

-    niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych             wymaganych elementów,

2. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne 
z uwagi na fakt, że:

-    pochodzą z różnych źródeł,

-    opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

-    posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany      dokumentów,

-    opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publiczne w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174a
85-844 Bydgoszcz
tel. 52 582 27 33 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mariola Sądowska, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tą samą drogą można składać wnioski 
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji 
w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej budynków Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

ZDMiKP Wydział Zarządzania Pasem Drogowym

Prowadzenie robót związanych z budową i przebudową kanalizacji deszczowej i dostosowania sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy

Wykonawca robót wynikających z realizacji projektu "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy", dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020), prowadzonych w pasie drogowym jest zobowiązany złożyć:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w ramach zadania "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy" wraz z wymaganymi załącznikami:
 • plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z podaniem jego wymiarów w skali 1:500,
 • ksero uzgodnionego z zarządcą drogi (ZDMiKP) projektu odbudowy konstrukcji drogi (odcinka objętego rozkopami),
 • ksero uzgodnienia z zarządcą drogi (ZDMiKP) spodziewanych zakłóceń w funkcjonowaniu komunikacji publicznej (jeżeli występują),
 • ksero zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
 • harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót).

Wniosek złożyć można:

 • osobiście w kancelarii ZDMiKP
 • listownie na adres: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz
 • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na podstawie w/w wniosku zostanie sporządzona umowa która będzie określała warunki zajęcia pasa drogowego, odtworzenia elementów jego konstrukcji oraz pozwoli na koordynację prac prowadzonych w pasach drogowym.

Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót będzie się odbywać  po protokolarnym przekazaniu terenu budowy przez Inspektora ZDMiKP na rzecz Wykonawcy.

 

Strona 1 z 5