Postępowanie reklamacyjne z tytułu korzystania z usług przewozowych

1. Podstawa prawna
• ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8 z późn. zm.),

• rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 38, poz. 266),

• Regulamin przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie w Bydgoszczy stanowiący załącznik do zarządzenie nr 473/2020 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dn. 19 sierpnia 2020 r.

2. Reklamację można złożyć:
a) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu,
b) gdy Pasażer nie zgadza się z treścią wystawionego wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.

3. Wymagane dokumenty
• reklamację składa się w formie pisemnej
• pismo reklamacyjne powinno zawierać:

 • datę sporządzenia reklamacji,
 • nazwę i adres jednostki do której składana jest reklamacja,
 • imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację,
 • tytuł oraz uzasadnienie reklamacji,
 • kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdej sprawy),
 • serię i numer każdego z wystawionych wezwań do zapłaty (dotyczy tylko pkt. 2b),
 • wykaz załączonych dokumentów,
 • podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji,

• do składanego pisma reklamacyjnego powinny być także dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia:

 • oryginały dokumentów potwierdzających zawarcie umowy przewozu (w szczególności bilet za przejazd, paragon zakupu biletu elektronicznego lub podać w piśmie nr karty BKM),
 • potwierdzone kopie dokumentów poświadczających uprawnienie do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów (dotyczy tylko pkt. 2b),
 • potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia,
 • pełnomocnictwo, jeżeli reklamację w imieniu Pasażera składa inna osoba.

Uwaga: pismo reklamacyjne dotyczące spraw o których mowa w pkt. 2b sporządza się na załączonym wzorze.

4. Opłaty
• reklamacja jest wolna od opłat

5. Miejsce i sposób złożenia dokumentów
Reklamację można złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową:
• na adres siedziby Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a,
• reklamację dotyczącą wystawionych wezwań do zapłaty można także złożyć w punkcie składania reklamacji ZDMiKP mieszczącym się przy ul. Modrzewiowej 19 (budynek stacji PKP Bydgoszcz Leśna),
• skrzynka EPUAP2:/ii0jd383ws/SkrytkaESP

6. Termin i sposób załatwienia sprawy
• odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty przyjęcia reklamacji,
• jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków określonych w pkt. 3 ZDMiKP wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę wpływu uzupełnionej reklamacji do ZDMiKP
• bez rozpatrzenia pozostaną pisma, które:

 • nie zawierają wystarczających informacji pozwalających na identyfikację osoby składającej reklamację,
 • zostaną złożone po upływie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty (dotyczy reklamacji wymienionych w pkt. 2b),
 • zawierają braki formalne i nie zostaną uzupełnione w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania w tej sprawie.

7. Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy
• Wydział Taryf i Płatnego Parkowania ZDMiKP , 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a, pok. 4, tel. 52 582-27-65  - w zakresie reklamacji dotyczących wystawionych wezwań do zapłaty za brak ważnego dokumentu przewozu,
• Wydział Organizacji Transportu ZDMiKP, 85-844 Bydgoszcz ul. Toruńska 174a, pok. 312, tel. 52 582-27-64 - w zakresie reklamacji dotyczących jakości realizowanych usług przewozowych.

8. Tryb odwoławczy
W sprawach dotyczących pkt. 2b. przysługuje prawo odwołania do właściwego miejscowo sądu.

UWAGA:

Wystawione wezwania do zapłaty podlegają umorzeniu bez konieczności składania reklamacji w przypadku okazania w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia przejazdu :
• ważnego biletu okresowego imiennego, którego pasażer nie miał podczas przejazdu (zakupionego przed dniem kontroli) i uiszczenia opłaty manipulacyjnej,
• ważnego dokumentu uprawniającego do korzystania z ulg (oryginału), którego pasażer nie miał podczas przejazdu i uiszczenia opłaty manipulacyjnej,

Załączniki:
Wzór pisma reklamacyjnego

skrzynka EPUAP2: /ii0jd383ws/SkrytkaESP

Załączniki:
Pobierz plik (4i.1.Wniosek reklamacyjny - wzór.pdf)Załącznik[ ]33 kB