Ogólne (Jak załatwić sprawę)

Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii I oraz VII w granicach miasta Bydgoszczy.

Podstawa prawna:
 •  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997. Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. z 2012r, poz.1137 z późniejszymi zmianami).
 •  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U. z 2007r, Nr 19, poz.115 z późniejszymi zmianami).
 •  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r. W sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. (Dz.U. z 2012r poz. 764)

 

 

Definicja pojazdu nienormatywnego:
„Przez pojazd nienormatywny należy rozumieć pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach ustawy".

 

Wydawanie zezwolenia kategorii I

Wydaje się dla pojazdów:
 •  o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej,
 •  naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony.

 

Zezwolenie uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu, dla ładunków podzielnych w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca.
Zezwolenie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od złożenia wniosku.
Zezwolenie wydaje się bez wskazania pojazdów , którymi wykonywany będzie przejazd.
Do zezwolenia wydaje się wypis lub wypisy, w zależności od ilości pojazdów określonych we wniosku.
Zezwolenie wydaje się na okres: miesiąca, 6-miesięcy lub 12 misięcy.

 

Stawki opłat za wydanie zezwolenia kat. I są następujące:
 •  50 zł – dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
 •  100 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 •  200 zł – dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesiecy.

Opłata za wydanie zezwolenia stanowi iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłat.

Wydawanie zezwolenia kategorii VII

Wydaje się na jednokrotny lub wielokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na trasie wymienionej w zezwoleniu (tylko w granicach miasta). Zezwolenie to wydaje się dla pojazdu, którego ruch, ze względu na jego wymiary, masę lub naciski osi, nie jest możliwy na podstawie zezwoleń kategorii I-VI. Zezwolenie może być wydane na jednokrotny przejazd pojazdu w terminie do 14 dni, a wielokrotny do 30 dni i pod warunkiem że:
1) ładunek jest niepodzielny;
2) istnieją możliwości wyznaczenia trasy przejazdu zapewniającej bezpieczeństwo oraz efektywność ruchu drogowego, a w szczególności:
 •  natężenie ruchu umożliwia bezpieczny przejazd pojazdu nienormatywnego,
 •  stan techniczny sprawności budowli usytuowanych w ciągu rozpatrywanej trasy przejazdu, określony na podstawie przepisów Prawa Budowlanego umożliwia przejazd,
 •  przejazd nie stwarza zagrożenia stanu technicznego obiektów budowlanych położonych w pobliżu trasy przejazdu.

Zezwolenie jest wydawane, w terminie 14 dni roboczych od złożenia wniosku, po uiszczeniu opłaty.

 

Jeżeli trasa przejazdu pojazdu nienormatywnego wymaga określenia zakresu przystosowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu, termin wydania zezwolenia może ulec przedłużeniu do 30 dni, jednakże wydający zezwolenie ma obowiązek powiadomić o tym przewoźnika w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniesiona opłata za zezwolenie w przypadku, gdy organ je wydający nie wyda zezwolenia, podlega zwrotowi.
Koszty związane z ewentualnym przystosowaniem odcinków dróg do przejazdu pojazdu ponadnormatywnego ponosi podmiot wykonujący ten przejazd.

 

Opłatę za wydanie zezwolenia ustala się zgodnie ze wzorem:

On=pj+(n-1) x 0,7 x pj

 

Oznaczenia:
- On – wysokość opłaty za wydanie zezwolenia,
- n – liczba przejazdów,
- pj – stawka opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego.

 

Stawki opłat:

500 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii III i IV i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych.

1600 zł – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.

 

Jednostka Odpowiedzialna
Wydział Utrzymania i Ewidencji ZDMiKP, ul. Redłowska 8, tel.: 52 582 27 91

 

Informacje dodatkowe:

 •  Zezwolenia są wydawane na druku ścisłego zarachowania w formie decyzji administracyjnej
 •  Opłaty za zezwolenia ( z określeniem rodzaju opłaty) należy wpłacać na konto nr: 36124064521111001048169315
 •   Odbiór zezwolenia przez osobę upoważnioną do odbioru w siedzibie Wydziału Utrzymania i Ewidencji ZDMiKP – ul. Redłowska 8, pok. 10A.
 •  Wydanie zezwolenia, zgodnie z przepisami, możliwe jest tylko po wcześniejszym dokonaniu opłaty.

 

Jednostka Odpowiedzialna

Wydział Realizacji Inwestycji ZDMiKP ul. Toruńska 174a Bydgoszcz tel. (52) 582-27-59

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Utrzymania i Ewidencji ZDMiKP, ul. Redłowska 8, tel.: 52 582 27 91

 

Informacje dodatkowe:

 

·         Odbiór zezwolenia przez osobę upoważnioną do odbioru w siedzibie ZDMiKP pok. nr 210 (II piętro).

 

Informacje dodatkowe:

 

·         Odbiór zezwolenia przez osobę upoważnioną do odbioru w siedzibie Wydziału Utrzymania i Ewidencji ZDMiKP – ul. Redłowska 8, pok. 10A.

Załączniki:
Pobierz plik (TABELA kategorii zezwoleń i opłat.pdf)TABELA kategorii zezwoleń i opłat.pdf[ ]107 kB
Pobierz plik (wniosek I.doc)wniosek I.doc[ ]34 kB
Pobierz plik (Wniosek II-IV.doc)Wniosek II-IV.doc[ ]35 kB
Pobierz plik (Wniosek V.doc)Wniosek V.doc[ ]45 kB

 

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1173 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie ustalania stanu przesyłek
  oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006r. Nr 38, poz. 266)
 1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego pasażer może złożyć reklamację:
  1. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu: na adres siedziby Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a,
  2. jeżeli nie zgadza się z treścią wystawionego wezwania do zapłaty za brak ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu (wzór pisma):
  • - na adres siedziby Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a
  • - lub do punktu składania reklamacji ZDMiKP mieszczącego  się w Filii  firmy kontrolerskiej – Z W „Renoma” Sp. z o.o. zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 58 (I piętro holu Dworca PKS).
 1. Reklamację składa się w formie pisemnej.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • datę sporządzenia reklamacji,
  • nazwę i adres jednostki, do której składana jest reklamacja (wg pkt. 1a lub 1b),
  • imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację,
  • tytuł oraz uzasadnienie reklamacji,
  • kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdej sprawy),
  • wykaz załączonych dokumentów, podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
  • do reklamacji powinny być dołączone oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd, paragon zakupu biletu elektronicznego lub podać w piśmie nr karty BKM) oraz potwierdzone kopie dokumentów poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów – dotyczy tylko reklamacji wymienionych w pkt. 1b,
  • serię i numer każdego z wystawionych wezwań do zapłaty. – dotyczy tylko reklamacji wymienionych w pkt. 1b,
  • pełnomocnictwo, jeżeli reklamację w imieniu pasażera składa inna osoba,
 3. Opłaty
  • Reklamacja jest wolna od opłat.
 4. Termin załatwienia sprawy
  • Do 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
  • Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków określonych w pkt. 3  ZDMiKP wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę wpływu uzupełnionej reklamacji do ZDMiKP.
 5. Jednostka odpowiedzialna za załatwienie reklamacji
  • Wydział Taryf i Płatnego Parkowania  Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a,  pok. 4. tel. 52/582-27-65 – w zakresie spraw taryfowych (pkt. 1b).
  • Wydział  Organizacji Transportu  Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a,  pok. 312. tel. 52/582-27-64 – w zakresie realizacji usług przewozowych (pkt. 1a).
 6. Bez rozpatrzenia pozostaną pisma, które:
  • nie zawierają wystarczających informacji pozwalających na identyfikację osoby składającej reklamację,
  • zostaną złożone po upływie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty,
  • w ciągu 14 dni od wezwania przez ZDMiKP nie zostaną uzupełnione o braki formalne.
 7. Przed podjęciem decyzji o złożeniu reklamacji dotyczących spraw taryfowych (pkt.1b) należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami tj.:

UWAGA:Wystawione wezwania do zapłaty podlegają umorzeniu bez konieczności składania reklamacji w przypadku okazania w ciągu 7 kolejnych dni (wliczając niedziele i święta) od dnia przejazdu:

 • ważnego biletu okresowego imiennego, którego pasażer nie miał podczas przejazdu (zakupionego przed dniem kontroli) i uiszczenia opłaty manipulacyjnej,
 • ważnego dokumentu uprawniającego do korzystania z ulg (oryginału) , którego pasażer nie miał podczas przejazdu  i uiszczenia opłaty manipulacyjnej,
 • ważnego biletu okresowego imiennego, zakupionego w dniu kontroli (z ważnością od dnia kontroli), w związku z utratą ważności w dniu poprzedzającym kontrolę  dotychczasowego biletu i uiszczenia opłaty manipulacyjnej.

Załącznik: Wzór pisma reklamacyjnego (do pobrania)

Załączniki:
Pobierz plik (REKLAMACJA_ZDMIKP_WZOR.pdf)Wzór[ ]33 kB

 ZDMiKP Wydział Zarządzania Pasem Drogowym

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej

W przypadku występowania do zarządcy drogi z wnioskiem o odszkodowanie (roszczeniem) należy:

 1. Złożyć pisemnie do Zarządu Dróg Miejskich i komunikacji Publicznej wniosek o odszkdowanie, który powinien zawierać:
  • adres korespondencyjny poszkodowanego
  • opis zdarzenia (ulica, data. godzina, kierunek jazdy, przyczynę zdarzenia, uszkodzenia w pojeździe, czy była policja na miejscu zdarzenia i spisała protokół, inni świadkowie, inne okoliczności zdarzenia)
  • dane pojazdu (marka i model, numer rejestracyjny)
  • szkic miejsca zdarzenia (dokładny szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia z dowiązaniem się do punktów stałych typu lampy uliczne, numery posesji, słupki drogowe. Szkic jest niezbędny do prowadzenia czynności wyjaśniających i ewentualnego wszczęcia procedury odszkodowawczej oraz wypłaty odszkodowania.
 2. Wniosek złożyć można:
  • osobiście w kancelarii ZDMiKP
  • listownie na adres: Zarząd Dróg Miejskicj i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz
  • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Zasady korzystania przez Przewoźnika z przystanków publicznej komunikacji autobusowej w ramach prowadzonych w granicach miasta Bydgoszczy regularnych przewozów osób liniami komunikacyjnymi.

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 20 marca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000r., Nr 50, poz. 601 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r., Nr 236,poz. 2008,z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości (Dz.U. Nr 12, poz. 79),


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek
 2. Wykaz linii, zgłaszanych do uzgodnienia zasad korzystania z przystanków (załącznik nr 1)


Opłaty:

 • Wniosek wolny od opłaty skarbowej


Termin załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna:

 • Wydział Organizacji Transportu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznejw Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85 – 844 Bydgoszcz pokój nr 301, tel. (052)582 27 62


Tryb odwoławczy:

 • Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego
Załączniki:
Pobierz plik (wniosek11.pdf)Wniosek[ ]28 kB
Pobierz plik (wniosek12.pdf)załącznik 1[ ]13 kB

Strona 3 z 5