Ogólne (Jak załatwić sprawę)

Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii I, II oraz V w granicach miasta Bydgoszczy.

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późniejszymi zmianami). 
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1376 z późniejszymi zmianami). 
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 212).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 315).

  

Wydawanie zezwolenia kategorii I

 Wydaje się dla pojazdów: 

 •  o długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 •  o szerokości nie przekraczającej 3,5 m. 

 

Zezwolenie kategorii I jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu, na okres 12 miesięcy. Zezwolenie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku. Zezwolenie to pozwala na poruszanie się po drogach publicznych, z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad.

 

UWAGA!

 

Jeżeli wnioskodawca ma siedzibę na terenie powiatu bydgoskiego lub miejscem rozpoczęcia przejazdu jest teren powiatu bydgoskiego (wpis taki powinien być uwidoczniony na wniosku), to wniosek wraz z odpowiednią opłatą należy złożyć
w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, tel. 52 58 35 437,
52 58 35 429.

 

Opłata za wydanie zezwolenia kategorii I wynosi 100 zł.

 

Wydawanie zezwolenia kategorii II

 Wydaje się dla pojazdów:

 

 • naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
 • szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
 • długości nieprzekraczającej:o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m.
  • 15 m dla pojedynczego pojazdu,
  • 23 m dla zespołu pojazdów,

 

Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu po drogach publicznych. Zezwolenie jest wydawane w formie decyzji administracyjnej po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od złożenia wniosku.

 

Zezwolenie wydaje się bez wskazania pojazdów, którymi wykonywany będzie przejazd. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu, na okres 1, 6, 12 lub 24 miesięcy.

 

Opłata za wydanie zezwolenia kategorii II wynosi:

 

 • na okres 1 miesiąca – 200 zł,
 • na okres 6 miesięcy – 400 zł,
 • na okres 12 miesięcy – 1200 zł,
 • na okres 24 miesięcy – 2000 zł.

 

UWAGA!

 

Jeżeli wnioskodawca ma siedzibę na terenie powiatu bydgoskiego lub miejscem rozpoczęcia przejazdu jest teren powiatu bydgoskiego (wpis taki powinien być uwidoczniony na wniosku), to wniosek wraz z odpowiednią opłatą należy złożyć
w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, tel. 52 58 35 437,
52 58 35 429.

 

Zezwolenie kategorii V

 Wydaje się dla pojazdów:

 

 • wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I – IV,
 • naciskach osi przekraczających wielkości dopuszczalne;

 

Zezwolenie kategorii V wydaje się na jednokrotny lub wielokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na trasie wymienionej w zezwoleniu (tylko w granicach miasta). Zezwolenie jest wydawane na:

 

 • 14 dni – jednokrotny przejazd
 • 30 dni – wielokrotny przejazd

 

Opłata za wydanie zezwolenia kategorii V wynosi:

 

 • 500 zł – na jednokrotny przejazd pojazdu, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii II i III i którego naciski osi oraz masa nie są większe od dopuszczalnych,
 • 1600 zł – na jednokrotny przejazd pojazdu w pozostałych przypadkach.

 

Opłatę za wydanie zezwolenia kategorii V w przypadku wielokrotnego przejazdu ustala wzór :

 

On = pj + (n-1) x 0,7 x pj 

 

Oznaczenia:

 

- On – wysokość opłaty za wydanie zezwolenia,

 

- n – liczba przejazdów pojazdu nienormatywnego,

- pj – stawka opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Utrzymania i Ewidencji ZDMiKP, ul. Redłowska 8, tel.: 52 582 27 18

 

Informacje dodatkowe:

 Nr konta, na który należy uiścić opłatę za zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego:

36 1240 6452 1111 0010 4816 9315

Odbiór zezwolenia przez osobę upoważnioną do odbioru w siedzibie Wydziału Utrzymania i Ewidencji ZDMiKP – ul. Redłowska 8, pok. 10A.

Załączniki:
Pobierz plik (TABELA kategorii zezwoleń i opłat.pdf)TABELA kategorii zezwoleń i opłat.pdf[ ]107 kB
Pobierz plik (wniosek I.doc)wniosek I.doc[ ]34 kB
Pobierz plik (Wniosek II-IV.doc)Wniosek II-IV.doc[ ]35 kB
Pobierz plik (Wniosek V.doc)Wniosek V.doc[ ]45 kB

 

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1173 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie ustalania stanu przesyłek
  oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006r. Nr 38, poz. 266)
 1. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego pasażer może złożyć reklamację:
  1. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu: na adres siedziby Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a,
  2. jeżeli nie zgadza się z treścią wystawionego wezwania do zapłaty za brak ważnego biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu (wzór pisma):
  • - na adres siedziby Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, 85-844 Bydgoszcz, ul. Toruńska 174a
  • - lub do punktu składania reklamacji ZDMiKP mieszczącego  się w Filii  firmy kontrolerskiej – Z W „Renoma” Sp. z o.o. zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 58 (I piętro holu Dworca PKS).
 1. Reklamację składa się w formie pisemnej.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  • datę sporządzenia reklamacji,
  • nazwę i adres jednostki, do której składana jest reklamacja (wg pkt. 1a lub 1b),
  • imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację,
  • tytuł oraz uzasadnienie reklamacji,
  • kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdej sprawy),
  • wykaz załączonych dokumentów, podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
  • do reklamacji powinny być dołączone oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd, paragon zakupu biletu elektronicznego lub podać w piśmie nr karty BKM) oraz potwierdzone kopie dokumentów poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów – dotyczy tylko reklamacji wymienionych w pkt. 1b,
  • serię i numer każdego z wystawionych wezwań do zapłaty. – dotyczy tylko reklamacji wymienionych w pkt. 1b,
  • pełnomocnictwo, jeżeli reklamację w imieniu pasażera składa inna osoba,
 3. Opłaty
  • Reklamacja jest wolna od opłat.
 4. Termin załatwienia sprawy
  • Do 30 dni od dnia złożenia reklamacji.
  • Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków określonych w pkt. 3  ZDMiKP wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę wpływu uzupełnionej reklamacji do ZDMiKP.
 5. Jednostka odpowiedzialna za załatwienie reklamacji
  • Wydział Taryf i Płatnego Parkowania  Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a,  pok. 4. tel. 52/582-27-65 – w zakresie spraw taryfowych (pkt. 1b).
  • Wydział  Organizacji Transportu  Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a,  pok. 312. tel. 52/582-27-64 – w zakresie realizacji usług przewozowych (pkt. 1a).
 6. Bez rozpatrzenia pozostaną pisma, które:
  • nie zawierają wystarczających informacji pozwalających na identyfikację osoby składającej reklamację,
  • zostaną złożone po upływie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty,
  • w ciągu 14 dni od wezwania przez ZDMiKP nie zostaną uzupełnione o braki formalne.
 7. Przed podjęciem decyzji o złożeniu reklamacji dotyczących spraw taryfowych (pkt.1b) należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami tj.:

UWAGA:Wystawione wezwania do zapłaty podlegają umorzeniu bez konieczności składania reklamacji w przypadku okazania w ciągu 7 kolejnych dni (wliczając niedziele i święta) od dnia przejazdu:

 • ważnego biletu okresowego imiennego, którego pasażer nie miał podczas przejazdu (zakupionego przed dniem kontroli) i uiszczenia opłaty manipulacyjnej,
 • ważnego dokumentu uprawniającego do korzystania z ulg (oryginału) , którego pasażer nie miał podczas przejazdu  i uiszczenia opłaty manipulacyjnej,
 • ważnego biletu okresowego imiennego, zakupionego w dniu kontroli (z ważnością od dnia kontroli), w związku z utratą ważności w dniu poprzedzającym kontrolę  dotychczasowego biletu i uiszczenia opłaty manipulacyjnej.

Załącznik: Wzór pisma reklamacyjnego (do pobrania)

Załączniki:
Pobierz plik (REKLAMACJA_ZDMIKP_WZOR.pdf)Wzór[ ]33 kB

 ZDMiKP Wydział Zarządzania Pasem Drogowym

Zgłoszenie szkody komunikacyjnej

W przypadku występowania do zarządcy drogi z wnioskiem o odszkodowanie (roszczeniem) należy:

 1. Złożyć pisemnie do Zarządu Dróg Miejskich i komunikacji Publicznej wniosek o odszkdowanie, który powinien zawierać:
  • adres korespondencyjny poszkodowanego
  • opis zdarzenia (ulica, data. godzina, kierunek jazdy, przyczynę zdarzenia, uszkodzenia w pojeździe, czy była policja na miejscu zdarzenia i spisała protokół, inni świadkowie, inne okoliczności zdarzenia)
  • dane pojazdu (marka i model, numer rejestracyjny)
  • szkic miejsca zdarzenia (dokładny szkic sytuacyjny miejsca zdarzenia z dowiązaniem się do punktów stałych typu lampy uliczne, numery posesji, słupki drogowe. Szkic jest niezbędny do prowadzenia czynności wyjaśniających i ewentualnego wszczęcia procedury odszkodowawczej oraz wypłaty odszkodowania.
 2. Wniosek złożyć można:
  • osobiście w kancelarii ZDMiKP
  • listownie na adres: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz
  • pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Zasady korzystania przez Przewoźnika z przystanków publicznej komunikacji autobusowej w ramach prowadzonych w granicach miasta Bydgoszczy regularnych przewozów osób liniami komunikacyjnymi.

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 20 marca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000r., Nr 50, poz. 601 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r., Nr 236,poz. 2008,z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości (Dz.U. Nr 12, poz. 79),


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek
 2. Wykaz linii, zgłaszanych do uzgodnienia zasad korzystania z przystanków (załącznik nr 1)


Opłaty:

 • Wniosek wolny od opłaty skarbowej


Termin załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna:

 • Wydział Organizacji Transportu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznejw Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85 – 844 Bydgoszcz pokój nr 301, tel. (052)582 27 62


Tryb odwoławczy:

 • Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego
Załączniki:
Pobierz plik (wniosek11.pdf)Wniosek[ ]28 kB
Pobierz plik (wniosek12.pdf)załącznik 1[ ]13 kB

Strona 3 z 5