1. Wysokość nakładanej opłaty dodatkowej

• za parkowanie pojazdu bez wymaganej opłaty 200,00 zł,|

• w razie uiszczenia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia zawiadomienia lub najbliższym dniu roboczym po tym dniu 120,00 zł (w przypadku płatności przelewem liczy się data wpływu na konto ZDMiKP).

 2. Równoznaczne z nieuiszczeniem wymaganej opłaty jest:

• parkowanie pojazdu po upływie czasu za jaki uiszczono opłatę,
• parkowanie pojazdu na ulicy lub w podstrefie, których nie dotyczy dany abonament,
• parkowanie innego pojazdu, niż oznaczony na karcie abonamentowej.
.
3. Opłata dodatkowa podlega anulowaniu w przypadku:

• okazania biletu zakupionego w parkomacie, potwierdzającego uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu, którego dotyczy wystawione zawiadomienie,
• podania numeru transakcji, którą opłacono parkowanie w systemie MPAY lub SKY CASH,
• okazania abonamentu ważnego w dniu wystawienia zawiadomienia o stwierdzeniu parkowania bez uiszczenia opłaty,
• okazania ważnego dokumentu zwalniającego z opłat, wystawionego przed dniem parkowania,
• wystawienia w danym dniu kolejnego zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej.

Anulowania opłaty dodatkowej dokonuje się w kasach biletowych (do 7 dni) lub w następstwie złożonego pisma na adres ZDMiKP.

4. Sposób uregulowania nałożonej opłaty dodatkowej

Nałożoną opłatę dodatkową można uiścić w kasach biletowych lub dokonując wpłaty na rachunek bankowy ZDMiKP nr 36 1240 6452 1111 0010 4816 9315

Uwaga: na przelewie należy podać numer wystawionego przez kontrolera zawiadomienia lub numer otrzymanego wezwania do zapłaty albo upomnienia oraz numer rejestracyjny samochodu.