Ogólne (Jak załatwić sprawę)

 Zasady korzystania przez Przewoźnika z przystanków publicznej komunikacji autobusowej w ramach prowadzonych w granicach miasta Bydgoszczy regularnych przewozów osób liniami komunikacyjnymi.

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 20 marca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007r., Nr 125, poz. 874 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000r., Nr 50, poz. 601 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r., Nr 236,poz. 2008,z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości (Dz.U. Nr 12, poz. 79),


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek
 2. Wykaz linii, zgłaszanych do uzgodnienia zasad korzystania z przystanków (załącznik nr 1)


Opłaty:

 • Wniosek wolny od opłaty skarbowej


Termin załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna:

 • Wydział Organizacji Transportu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznejw Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85 – 844 Bydgoszcz pokój nr 301, tel. (052)582 27 62


Tryb odwoławczy:

 • Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego
Załączniki:
Pobierz plik (wniosek11.pdf)Wniosek[ ]28 kB
Pobierz plik (wniosek12.pdf)załącznik 1[ ]13 kB

I.   Wydawanie zaświadczeń dla operatorów na wykonywanie regularnych przewozów osób w publicznym transporcie zbiorowym.

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017r.. poz. 2136 tj.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2012r., poz. 451 z późn.zm.).
 • Uchwała nr IX/55/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2011r. zmieniająca Statut Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 85 poz. 627).

Wymagane dokumenty:

W przypadku składania wniosku na wykonywanie regularnego przewozu osób w publicznym transporcie drogowym dotyczącego wydania zaświadczenia(wtórnika zaświadczenia), zmiany zaświadczenia lub zmiany rozkładu jazdy stanowiącego załącznik do zaświadczenia:

 • Wniosek
 • Poświadczona przez operatora za zgodność z oryginałem kserokopia odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz kserokopia odpisu decyzji o nadaniu numeru NIP w przypadku kiedy numer NIP nie jest uwidoczniony w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.
 • Ustanowione pełnomocnictwo do reprezentowania operatora, zgodnie z treścią pkt. 6 przedmiotowego wniosku.  

Opłaty:

Opłaty zgodne z:

 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz.U. z 2011r., Nr 40, poz. 205 z późn.zm.).

Termin załatwienia sprawy:

 • Nie dotyczy.      

Jednostka odpowiedzialna:

 • Wydział Organizacji Transportu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej  w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, pokój nr 312, tel. (52) 582 27 64

Tryb odwoławczy:

 • Nie dotyczy.

  

II.  Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017r., poz. 2200 tj.).
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2017r., poz. 1983 tj.).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U. z 2012r., poz. 451 z późn.zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U. z 2017r., poz. 1605 tj.).  
 • Uchwała Nr LXIV/1213/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2006r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 29 poz. 463).
 • Upoważnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr WOA.I.0052.29.2015 z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Wymagane dokumenty:

W przypadku składania wniosku o wydanie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnego przewozu w krajowym transporcie zbiorowym:

 • Wniosek.
 • Kserokopia licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.
 • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (sporządzone na kopii planu miasta lub mapy topograficznej w skali min. 1:25000 w przypadku linii obejmujących swym przebiegiem miasto Bydgoszcz, a na kopii mapy w skali min. 1:300 000 w przypadku linii obejmujących swym przebiegiem miasto Bydgoszcz i powiat bydgoski).
 • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi.
 • Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach (załącznik nr 1 do zakładki ”Przewóz osób w krajowym transporcie drogowym”).
 • Cennik (zgodny z warunkami określonymi w art. 18b ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym)
 • Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (załącznik nr 2 do zakładki ”Przewóz osób w krajowym transporcie drogowym”).

 

W przypadku składania wniosku o wydanie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnego specjalnego przewozu w krajowym transporcie zbiorowym:

 • Wniosek.
 • Kserokopia licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 • Informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu.
 • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.
 • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (sporządzone na kopii planu miasta lub mapy topograficznej w skali min. 1:25000 w przypadku linii obejmujących swym przebiegiem miasto Bydgoszcz, a na kopii mapy w skali min. 1:300 000 w przypadku linii obejmujących swym przebiegiem miasto Bydgoszcz i powiat bydgoski).
 • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi.

Opłaty:

Opłaty zgodne z:

 • Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013r., poz. 916),

Termin załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni od daty złożenia wniosku.      

Jednostka odpowiedzialna:

 • Wydział Organizacji Transportu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, pokój nr 313, tel. (52)582 27 28

Tryb odwoławczy:

 • Na podstawie art. 127 §1 i 2 oraz art.129 §1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, od wydanego zezwolenia służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Uchwała L/756/09 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy
 • Prawo Miejscowe Bydgoszcz- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego


Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o decyzję na lokalizację / przebudowę zjazdu z ulicy powinien zawierać:
  • Pismo przewodnie (podanie) z wnioskiem o lokalizację zjazdu z ulicy X z podanym rodzajem inwestycji projektowanej na działce oraz nr działek (wraz z obrębem), na których jest ona zlokalizowana
  • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli na danym obszarze taki plan obowiązuje, lub w przypadku jego braku decyzję o warunkach zabudowy. W przypadku, gdy Inwestor nie buduje nic na działce, należy we wniosku zaznaczyć, że sposób zagospodarowania działki nie ulega zmianie.
  • Jeżeli działka posiada już jeden zjazd należy podać przyczynę konieczności lokalizacji drugiego zjazdu
  • Projekt zagospodarowania terenu z wrysowanym zjazdem od krawędzi jezdni do granic działki (w przypadku ulicy gruntowej wystarczy wrysować bramę, zaznaczyć jej szerokość i odległość co najmniej od jednego stałego obiektu lub granicy działki) w 3 kopiach
  • Dokument poświadczający prawo do dysponowania nieruchomością (prawo własności, wieczystego użytkowania, służebności gruntowej). W przypadku, gdy właścicieli nieruchomości jest kilku, wniosek powinien być nadany przez wszystkich
  • Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora (tylko w przypadku, gdy Inwestor nie występuje osobiście)
  • Dowód opłaty za pełnomocnictwo (tylko w przypadku dołączenia pełnomocnictwa)
  • Dowód opłaty za wydanie decyzji administracyjnej
  • Opcjonalnie uzgodnienie z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy, w przypadku kolizji zjazdu z istniejącą zielenią (drzewami).


Opłaty:

 • Opłata za pełnomocnictwo (tylko w przypadku dołączenia pełnomocnictwa) – w chwili obecnej opłata wynosi 17 zł.
 • Opłata za wydanie decyzji administracyjnej - w chwili obecnej 82 zł

Opłaty za wydanie decyzji nie pobiera się, gdy:

 • wniosek dotyczy uzgodnienia obsługi komunikacyjnej zjazdem istniejącym
 • wniosek dotyczy lokalizacji i przebudowy zjazdu do obiektu o funkcji mieszkaniowej (w tym garaż itd.)

Opłatę należy uiszczać na konto:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

Termin załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni od daty założenia wniosku
 • W przypadku braku któregoś z dokumentów inwestor zostanie wezwany do uzupełnienia dokumentacji, co może wydłużyć proces wydania uzgodnienia.
 • Organ zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu wydania uzgodnienia na lokalizację/ przebudowę zjazdu w przypadku konieczności wyrażenia stanowiska przez inny organ, konieczności negocjacji z inwestorem lub konieczności zmiany projektu zagospodarowania terenu w zakresie obsługi komunikacyjnej.


Jednostka odpowiedzialna:

 • Wydział Zarządzania Pasem Drogowym, Sekcja Obsługi Inwestora Zewnętrznego ZDMiKP ul Toruńska 174a Bydgoszcz tel. (52)582 27 71.


Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji administracyjnej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem ZDMiKP w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Dodatkowe informacje:

 • Uzgodnienie lokalizacji/ przebudowy zjazdu odbywa się w formie wydania decyzji administracyjnej.
 • Organ zarządzający drogami może w uzasadnionych przypadkach zażądać zmiany koncepcji zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji zjazdu, parametrów geometrycznych zjazdu, lokalizacji miejsc parkingowych.

ZDMiKP Wydział Zarządzania Pasem Drogowym 

Podstawa Prawna Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2015r. poz. 460), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r., Nr 140, poz 1481)


Do wniosku należy załączyć:

 • plan sytuacyjny w skali 1:500
 • ksero decyzji gestora sieci
 • pełnomocnictwo inwestora
 • ksero dowodu uiszczonej opłaty skarbowej  za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł


Termin załatwienia sprawy

 • do 30 dni od daty złożenia wniosku


Jednostka odpowiedzialna

 • Wydział Zarządzania Pasem Drogowym ZDMIKP, ul. Toruńska 174a, Bydgoszcz tel. (52) 582 27 38


Tryb odwoławczy

 • Od decyzji administracyjnej strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Dodatkowe informacje

 • Konstrukcje odbudowy nawierzchni należy opracowywać zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

Strona 4 z 6