Autobus elektryczny
Przedstawiamy projekt dokumentu pod nazwą: „Analiza kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych do świadczenia usług komunikacji miejskiej na obszarze Bydgoszczy i gmin ościennych, dla których Miasto Bydgoszcz jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego - na mocy zawartych porozumień międzygminnych.”
Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią i udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu.

Konsultacje społeczne odbędą się na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Analiza ww. projektu wskazała na następujące wnioski i zalecenia:

  1. Zaprezentowane warianty inwestycyjne, bez zewnętrznego dofinansowania, przekładają się na wzrost kosztów funkcjonowania transportu publicznego (wyższa amortyzacja taboru z uwagi na wyższe ceny zakupu), a w konsekwencji wzrost cen biletów komunikacji publicznej. Koszt może być istotnie zmniejszony poprzez otrzymanie dotacji. Realizacja przedstawionych inwestycji (tabor o napędzie zeroemisyjnym) z założeniem dofinansowania zewnętrznego przełoży się na możliwość utrzymania obecnych standardów jakościowych i taryfowych.
  2. Zgodnie z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 317), niniejsza analiza wskazuje na przewyższenie kosztów nad korzyściami wynikającymi z zakupu taboru o napędzie zeroemisyjnym.
  3. Wynik analizy nie wskazuje na konieczność wprowadzenia do eksploatacji autobusów o napędzie zeroemisyjnym.
  4. Otrzymanie dofinansowania w wysokości minimum 81,2% spowoduje obniżenie kosztów inwestycji i tym samym przyczyni się do opłacalności inwestycji w tabor o napędzie zeroemisyjnym.
  5. Struktura wielkościowa taboru nie powinna ulec znaczącym zmianom. Nowe pojazdy zeroemisyjne powinny zastąpić najbardziej wyeksploatowane autobusy o napędzie konwencjonalnym, gwarantując wciąż dopasowanie wielkości pojazdów do popytu efektywnego na przewozy w komunikacji miejskiej.
  6. Wymiana pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług komunikacji miejskiej powinna spełniać najniższe normy emisji spalin, które przyczynią się do wspierania przedsięwzięć proekologicznych.
  7. Należy zauważyć, że jeżeli wynik wskaże na brak korzyści wykorzystywania autobusów o napędzie zeroemisyjnym, wówczas organizator zgodnie z przepisem art. 37 ust. 5 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych nie będzie zobowiązany do zrealizowania poziomu liczby taboru o napędzie zeroemisyjnym określonym w ustawie.


Konsultacje społeczne będą prowadzone w dniach od 22 listopada do 13 grudnia z zastosowaniem poniższych form komunikacji:
1. w formie pisemnej,
2. w formie elektronicznej,
3. ustnie do protokołu.

Wnioski, uwagi i/lub opinie w formie pisemnej prosimy przekazywać na adres: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz z dopiskiem „Konsultacje społeczne” w terminie do dnia 13 grudnia (decyduje data wpływu). Swoje uwagi można zgłaszać także ustnie do protokołu w siedzibie ZDMIKP (pok. 302, III piętro).

Z dokumentem poddanym konsultacjom można zapoznać się w formie elektronicznej – TUTAJ, bądź w siedzibie ZDMiKP (pok. 302, III piętro).

Formularz konsultacyjny:

- w formie elektronicznej;
- w formie papierowej.