Aktualności

Czytaj więcej...Od 22 marca rozpoczynają się konsultacje związane z wyborem przez mieszkańców, kolejności realizowanych inwestycji w mieście. Ograniczenia środków dla samorządów spowodowane niekorzystnymi zmianami w prawie krajowym oraz dodatkowymi wydatkami związanymi z sytuację epidemiczną, oznaczają zmiany w wieloletnich programach inwestycyjnych.

Mieszkańcy mogą zdecydować, które zadania są najpilniejsze. Niektóre z nich dotyczą inwestycji drogowych i rowerowych.


W ramach konsultacji społecznych, każdy z mieszkaniec będzie mógł wskazać do 3 z 15 inwestycji, które wcześniej były ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej lub planowano ich wprowadzenie.
Na podstawie wyników tego głosowania opracowana zostanie kolejność realizacji tych zadań w najbliższych latach.
Cześć zadań została już przygotowana do realizacji i posiada gotowe koncepcje lub projekty.

Konsultacje trwają od 22 marca do 21 maja br. Mają zasięg ogólnomiejski i skierowane są do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy.
Swoje opinie mieszkańcy mogą wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/wybieraMY.

Mieszkańcy będą mieli również możliwość zgłaszania osobnych uwag dotyczących kolejności realizacji miejskich inwestycji. Dodatkowo odbędzie się seria spotkań on-line dla mieszkańców na profilu Bydgoskie Konsultacje na Facebooku: www.facebook.com/bydgoskiekonsultacje, w których do dyskusji o każdej inwestycji zaprosimy ekspertów i przedstawicieli strony społecznej.

Lista konsultowanych inwestycji:

• Przebudowa ul. Nakielskiej (od granic miasta do ronda Grunwaldzkiego). Inwestycja zakłada m.in. rozbudowę jezdni o buspasy, drogi rowerowe, chodniki i przebudowę pętli Wilczak.
• Rozbudowa stadionu Polonii Bydgoszcz. Zadanie związane jest z kontynuacją przebudowy trybun i dostosowanie obiektu do najnowszych standardów.
• Budowa basenu na osiedlu Leśnym. Nowa pływalnia ma powstać w oparciu o przygotowaną już dokumentację projektową przy szkole na ul. Czerkaskiej.
• Budowa basenu rehabilitacyjnego przy ul. Jesionowej na Szwederowie. Obiekt przeznaczony dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych oraz seniorów z możliwością korzystania przez inne grupy mieszkańców
• Budowa zachodniej pierzei Starego Rynku. Sposób, w jaki zabudowana powinna być ta część Salonu Miasta będzie przedmiotem dodatkowych konsultacji. Umieszczenie zachodniej pierzei na liście priorytetów nie rozstrzyga czy będzie to zabudowa historyczna czy nowoczesna
• Budowa otwartego kąpieliska na Astorii, Balatonie lub w Parku Centralnym. Przygotowane zostały koncepcje, które poddaliśmy konsultacjom społecznym, w I etapie może powstać jeden obiekt w zależności od możliwości finansowych.
• Rewitalizacja Parku Akademickiego. Przygotowana została koncepcja zakładająca zagospodarowanie terenów z oczkami wodnymi przy ul. Rejewskiego.
• Dalsza rewitalizacja nabrzeży Brdy. Budowa ciągów pieszych i rowerowych wzdłuż Brdy
• Rozwój funkcji rekreacyjnych w Myślęcinku: budowa kolejki wąskotorowej i biegunarium. Odtworzenie infrastruktury kolejowej, jej rozbudowa oraz budowa nowej części zoo dla zwierząt ze strefy polarnej.
• Zwiększenie wydatków na budowę infrastruktury rowerowej. Zwiększenie puli w stosunku do aktualnej zakładającej co roczny wzrost wydatków do kwoty 10 mln rocznie i dróg rowerowych budowanych w ramach trwających inwestycji
• Budowa ścieżki i chodnika wzdłuż Trasy Uniwersyteckiej nad Brdą. Wykonanie nowej kładki dedykowanej rowerzystom i pieszym pomiędzy dworcem PKS i pętlą Babia Wieś.
• Utworzenie Fordońskiego Centrum Kultury. Stworzenie nowej instytucji w gmachu po szkole przy ul. Gawędy z szeroką ofertą kulturalną.
• Rewitalizacja Kanału Bydgoskiego. Zagospodarowanie na cele rekreacji i wypoczynku kolejnych odcinków parku nad Starym Kanałem Bydgoskim oraz pasów zieleni przy nowej części kanału.
• Rozbudowa trasy W-Z - etapowanie. Rozbudowa najważniejszej arterii komunikacyjnej w mieście do dwóch pasów ruchu z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami, zgodnie z opracowaną wcześniej koncepcją.
• Zwiększenie wydatków na wieloletni program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy. Dodatkowe środki pozwolą skierować do realizacji kolejne ulice, które zyskały w trakcie oceny ich ważności największą liczbę punktów.

Czytaj więcej...Likwidujemy kolejny czarny punkt na drogowej mapie miasta. Wyjazd z ul. Opławiec na ul. Koronowską ułatwi sygnalizacja świetlna. Skorygowana zostanie również geometria ważnego skrzyżowania. Ruszył  przetarg na wybór wykonawcy.

Na skrzyżowaniu dochodziło często do kolizji i wypadków. Nietypowa geometria oraz przekraczanie dopuszczalnej prędkości przez samochody poruszające się ul. Koronowska znacznie utrudniały bezpieczny wyjazd mieszkańcom osiedli Opławiec-Smukała-Janowo. Zmieni się to wraz z budową sygnalizacji świetlnej.

Obecnie ogłosiliśmy przetarg na wykonanie prac projektowych i budowlanych, zgodnie z przygotowaną wcześniej koncepcją.

Zakres prac obejmuje też: dostosowaniu promieni skrętu do normatywnych, przesunięciu przystanku autobusowego na wlocie ul. Opławiec przed przejście, przebudowę chodników i peronu autobusowego, a także przesunięcie przejścia i przejazdu rowerowego bliżej krawędzi drogi głównej.

Prace po podpisaniu umowy potrwają około pół roku.
Konieczność budowy sygnalizacji w tym miejscu zgłaszali wielokrotnie mieszkańcy osiedla Opławiec-Smukała-Janowo.
Wraz z otwarciem obwodnicy Bydgoszczy i węzła Bydgoszcz Opławiec ciąg ul. Koronowska-Nad Torem stał się również jedną z ważniejszych arterii dojazdowych do trasy ekspresowej S5.

Czytaj więcej...1 marca 2020 roku podpisana została umowa na podparcie Mostu Uniwersyteckiego nad Brdą. Wykonawcą tego etapu prac została firma Kormost.
Wartość zadania to prawie 1,8 mln zł. Trwają też przygotowania do dalszych prac naprawczych na obiekcie.


W ramach podpisanej Umowy została przygotowana przez Wykonawcę prac dokumentacja techniczna podparcia obiektu, która obecnie jest zatwierdzana przez pion techniczny ZDMiKP.

Czytaj więcej...Na terenie pod mostem trwają już prace przygotowawcze do dalszych robót, które zgodnie z umową potrwają (w zależności od warunków pogodowych) do końca kwietnia bieżącego roku.

Przygotowywane jest podłoże pod konstrukcje wsporcze - wykonano część robót ziemnych i wbito grodzice stalowe w rejonie nabrzeża Brdy, bowiem jedna z podpór zlokalizowana będzie w rzece.
Równocześnie z pracami przy podparciu obiektu, prowadzone są przygotowania do dalszych działań naprawczych.

Czytaj więcej...11 marca 2021 roku niepowodzeniem zakończyły się prowadzone negocjacje cenowe z konsorcjum firm: Kormost oraz firmą Mosty Łódź S.A. dotyczące naprawy uszkodzonych elementów mostu. Rozmowy były prowadzone z firmą zajmującą się obecnie tymczasowym podparciem obiektu w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Podczas negocjacji szczegółowo określono propozycję technicznego rozwiązania naprawy, jednak z uwagi na znaczne rozbieżności w zakresie wyceny naprawy ZDMiKP zakończył negocjacje w tym trybie.

Obecnie Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy przygotowuje materiały do ogłoszenia postępowanie przetargowego na wybór wykonawcy naprawy mostu. Planujemy ogłosić przetarg w najbliższych dniach.

Czytaj więcej...Przypominamy, że prace naprawcze mostu będzie można realizować dopiero po wykonaniu tymczasowych podpór pod mostem (obecnie realizowane), opracowaniu odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz innych zabiegach technicznych związanych np. z odciążeniem całej konstrukcji mostu Uniwersyteckiego.

Czytaj więcej...W związku z bardzo trudną sytuacją epidemiczną, która w szczególny sposób dotknęła branżę gastronomiczną (serwowanie dań wyłącznie na wynos) oraz brakiem pewności co do dalszych obostrzeń, restauratorzy składają w tym roku mniej wniosków na dzierżawę terenu pod ogródki letnie.

Prezydent Bydgoszczy wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej branży gastronomicznej, ponownie ustalił preferencyjne stawki za dzierżawę terenu pod ogródki sezonowe.

Obecne stawki będą tak samo niskie jak w 2020 roku a preferencyjne opłaty obowiązywać będą od 1 kwietnia 2021 roku do 11 października 2021 roku

W tym roku opłata za działalność ogródków letnich dla wszystkich dzierżawców wynosić będzie symboliczny 1 grosz za 1m² za dzień.
To oznacza, że dla prowadzących ogródki letnie ze sprzedażą alkoholu opłata zostanie obniżona aż o 99% w stosunku do stawki z 2019 roku i stanowić będzie zaledwie do 1% dotychczasowych opłat związanych z dzierżawą terenu pod ogródki letnie.

Preferencyjna opłata pobierana będzie również za działalność ogródków letnich nie prowadzących sprzedaży alkoholu. W tym przypadku kwota dotychczas obowiązująca do końca 2019 roku wynosiła 0,10 zł za 1m² za dzień. W tym seoznie będzie to tak samo jak w roku 2020 - 1 grosz za 1m² za dzień.

Do wskazanej wysokości opłat z tytułu dzierżawy terenu pod ogródki letnie dodany zostanie podatek VAT, płatny zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.

Dzierżawcy mogą już występować do ZDMiKP z wnioskiem o podpisanie umowy na dzierżawę terenu pod ogródki sezonowe-letnie, z uwzględnieniem preferencyjnych stawek za dzierżawę.
Do tej pory złożonych zostało 16 wniosków. To niestety ponad dwa razy mniej niż w roku poprzednim.
Liczymy jednak, że nowe stawki zachęcą restauratorów do otwierania ogródków letnich i ułatwią im dalsze prowadzenie swojej działalności.

Przypominamy, że preferencyjne stawki będą obowiązywać aż do 11 października 2021 roku.

Strona 9 z 291