Aktualności

Czytaj więcej...Prawie 3-kilometrowy odcinek łączący osiedle Piaski i Smukałę zostanie dostosowany do przejazdu autobusów oraz ruchu rowerowego.
Trwają zaawansowane prace budowalne.

Niebawem wprowadzone zostaną kolejne zmiany w organizacji ruchu.

Czytaj więcej...Do tej pory usunięta została większość drzew i krzewów oraz został wykarczowany teren. Kontynuowane są prace przy poszczególnych warstwach nawierzchni. Wykonano podbudowę pomocniczą na całej szerokości przyszłej jezdni (na odcinku 255m) oraz na jezdni istniejącej o długości 575m
Kontynuowane są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.
Wykonywane jest również koryta przyszłej jezdni i trwa budowa nasypu na ulicy Biwakowej. Prowadzone są dalsze prace ziemne i energetyczne.

Zmiany w organizacji ruchu.
Obecnie na ul. Smukalskiej od ul. Błądzimskiej do ul. Drzycimskiej (ok., 400 m.) obowiązuje ruch wahadłowy sterowany za pomocą całodobowej sygnalizacji świetlnej. Zamknięty został też wlot ulicy Smętowskiej.
Już niebawem zwężenie wprowadzone zostanie na dalszym i to prawie 1 km odcinku. Ruch będzie odbywał się wahadłowo.

Czytaj więcej...Miejsce prowadzenia robót zostało dokładnie wygrodzone a kierowcy oznakowaniem pionowym i poziomym są naprowadzani na odpowiedni tor jazdy.
Dzięki temu będzie można prowadzić dalszą rozbiórkę dotychczasowej nawierzchni.
Wykonana zostanie też cała infrastruktura podziemna.

Po zakończeniu tych robót, na jezdni ułożona zostanie nowa nawierzchnia.

Czytaj więcej...Smukalska – dla autobusów i rowerzystów
Przypominamy, że w ramach inwestycji ulica Smukalska ma zostać przebudowana na 3 km odcinku od ul. Błądzimskiej na Piaskach do ul. Rajskiej w Smukale. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie też pętla autobusowa przy ul. Rajskiej. Pojawi się nowa nawierzchnia, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie a cała trasa będzie dostosowana do ruchu autobusowego.

Wykonawcą robót jest firma Strabag
Prace budowlane zajmą 2 lata.
Koszt inwestycji to prawie 25,5 mln zł.
Inwestycja realizowana przez ZDMiKP w porozumieniu z miejskimi wodociągami.

Czytaj więcej...Trwa przetarg na budowę nowej siedziby Akademii Muzycznej.
Z myślą o sprawnej i wygodnej obsłudze nowego kampusu przygotowana została koncepcja budowy nowych miejskich ulic pomiędzy Gdańską i Kamienną.

Zapraszamy na konsultacje społeczne.

Nowa siedziba Akademii Muzycznej będzie budowana na terenach o powierzchni 3 hektarów pomiędzy ulicą Kamienną i Chodkiewicza. Przetarg na to zadanie ogłoszony został w lipcu. Miasto już wcześniej zleciło natomiast przygotowanie koncepcji obsługi komunikacyjnej nowego gmachu.

Środki na inwestycję zabezpieczono już w 2014 roku w Kontrakcie Terytorialnym (umowie samorządu z rządem o finansowaniu kluczowych zadań). W budżecie centralnym ujęto ją dopiero w 2021  roku. Działkę o wartości 9 mln zł już w 2014 roku na rzecz uczelni nieodpłatnie przekazało miasto Bydgoszcz. W 2018 roku uchwalony został przez Radę Miasta nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Miasto rozpoczęło procedury związane z wykupem gruntów pod infrastrukturę drogową.

Czytaj więcej...Jak dojedziemy do kampusu?
Nowoprojektowany układ drogowy mają tworzyć dwie nowe ulice, które w miejscowym planie zostały zapisane symbolami:
14.KD-D – prosta ulica o długości prawie 180 metrów zapewni połączenie terenu Akademii z ulicą Gdańską;
17.KD-D - ulica o łamanym przebiegu i łącznej długości około 500 metrów zapewni bezpośrednią obsługę terenu przylegającego do Akademii, a także połączenie z ulicą Kamienną.

Mają to być ulice kategorii gminnej i klasy funkcjonalnej dojazdowej.
Wzdłuż obu ulic planowane są zatoki do parkowania (prostopadłego względem osi jezdni).
Na Kamiennej zaplanowano prawoskręt dla pojazdów wjeżdżających na nową ulicę. Wyjazd na Kamienną możliwy ma być tylko w prawą stronę.
Przebudowane zostaną krótkie odcinki istniejących chodników i dróg rowerowych wzdłuż ul. Kamiennej.

Uwzględniając prestiżowy charakter przyszłej ulicy przy kampusie projektant zaproponował zróżnicowanie materiałów nawierzchniowych, podkreślających odmienne funkcje poszczególnych elementów ulicy (jezdnie bitumiczne , opaski z kostki płukanej, chodniki z płyt betonowych, drogi rowerowe bitumiczne, miejsca postojowe z kostki). Do oświetlenia wybrano ozdobne latarnie typu "bydgoskiego", z herbem i pastorałem oraz kloszowymi oprawami.
Przewidziano nasadzenie pojedynczych szpalerów drzew wzdłuż obu projektowanych ulic.
Drzewa będą wkomponowane w pasy parkingowe, które specjalnie w tym celu podzielono na segmenty.

Czytaj więcej...Czas na konsultacje
Opracowana koncepcja zostanie poddana konsultacjom społecznym.
Odbędą się one od 4 do 31 października.

Zainteresowane osoby mogą wypełnić formularz on-line na stronie www.bydgoszcz.pl/akademia lub zgłosić uwagi w formie papierowej. Celem konsultacji jest zebranie uwag mieszkańców dotyczących przygotowania materiałów niezbędnych do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj" układu drogowego związanego z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej.

Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski.
Zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem:
- karty konsultacyjnej: www.bydgoszcz.pl/akademia
- spotkania z mieszkańcami on-line (13 października o godzinie 16 .00 na profilu Bydgoskie Konsultacje);
- dyżuru konsultacyjnego (25 października w godzinach od 10 do 12 w siedziba ZDMIKP przy ul. Toruńskiej 174A - dla mieszkańców po wcześniejszym umówieniu).

Przetarg na kampus w toku
Nowoczesny kampus Akademii Muzycznej ma powstać w ciągu 4 lat.
Koszt inwestycji szacowany jest na 220 mln zł.
Wstępnie zakończenie prac planowane jest pod koniec 2023 roku.
Obecnie trwa postępowanie przetargowe. 

 

Czytaj więcej...Trwają prace w przy ważnych inwestycjach na terenie Bydgoszczy. Najważniejsze zadania z wykorzystaniem unijnych funduszy są zlecane po sobie, ale trzeba je zakończyć do 2023 roku.
Jeśli jakikolwiek obiekt zagraża bezpieczeństwu odpowiednie prace są zlecane bez zwłoki.
Z części prac, by ułatwić poruszanie się po mieście, zrezygnowaliśmy w tym roku.

Duży pakiet prowadzonych inwestycji pozwala realizować szereg ważnych zadań, oczekiwanych przez bydgoszczan. Wiążą się one z czasowymi utrudnieniami. Jednak w dłuższej perspektywie będą gwarantowały prawidłowe funkcjonowanie i rozwój całej Metropolii.

Dzięki rozbudowie infrastruktury w najbliższych latach uda się nam:
• Poprawić bezpieczeństwo
• Skrócić czas podróży
• Wzmocnić transport publiczny
• Stworzyć alternatywne połączenia komunikacyjne
• Ograniczyć zalewanie miejskich ulic i placów i lepiej nawadniać zieleń
• Poprawić jakość powietrza

Czytaj więcej...Duże inwestycje skoordynowane
Największym placem budowy stały się okolice mostu Kazimierza Wielkiego. Powstają tam obecnie nowy most drogowy i tramwajowy. Ułatwią one przejazd pomiędzy Bartodziejami i Kapuściskami. Skróca też czas podróży pomiędzy Fordonem i osiedlami Górnego Tarasu Bydgoszczy.

Prace budowlane o wartości 153 mln zł potrwają dwa lata. Termin realizacji tego typu zadań -finansowanych ze środków unijnych nie może być przesuwany poza rok 2023.

Inwestycję uruchomiliśmy po zakończeniu prac na Kujawskiej i zakończeniu prawie wszystkich prac przy budowie systemu buspasów w mieście (Wały Jagiellońskie, Gdańska, Kolbego). W ubiegłym roku zakończyliśmy natomiast szereg innych dużych zadań drogowych : budowę ul. Grunwaldzkiej, modernizację wiadukt wschodniego na ul. Armii Krajowej, remonty ulic (Stawowej, Magnuszewskiej, Kruszyńskiej, Jagiellońskiej, Nowotoruńskiej) czy budowę kolejnych kilometrów nowych dróg rowerowych

Czytaj więcej...Budujemy i remontujemy mosty
W Bydgoszczy znajduje się ponad 100 obiektów inżynierskich takich jak wiadukty, kładki czy mosty. Przy zakładanym czasie ich użytkowania, muszą one podlegać bieżącym przebudowom lub modernizacjom. W 2021 roku mając na uwadze szereg dużych zadań drogowych, zlecone zostały tylko prace na północnym wiadukcie w ciągu ul. Wojska Polskiego. Ich zakończenie planowane jest w pierwszym kwartale przyszłego roku.

W bieżącym roku zlecone zostały również prace awaryjne. Rozpoczęły się między innymi roboty naprawcze na Trasie Uniwersyteckiej. Od razu po decyzji nadzoru budowlanego zlecone zostało przeprowadzenie niezbędnych ekspertyz, zabezpieczenie konstrukcji, przygotowanie dokumentacji i ogłoszone zostało postępowanie celem jak najkrótszego wyłączenia wadliwie zaprojektowanej konstrukcji z użytkowania. Prace nad przywróceniem konstrukcji do ruchu powinny zakończyć się w przeciągu najbliższych 4 miesięcy.

Dzięki przeprowadzonym pracom naprawczym i wzmacniającym w czerwcu przywrócona została przejezdność obu pasów ruchu na wiaduktach warszawskich. Konstrukcje zgodnie z ekspertyzą zyskały dodatkowe podparcia co umożliwia ich bezpieczne użytkowanie w perspektywie najbliższych 10 lat.

Czytaj więcej...Ograniczone prace na nawierzchniach
Co roku aby utrzymać w dobrym stanie technicznym istniejące ulice w mieście, zlecane są też remonty nawierzchni. W Bydgoszczy znajduje się ponad 350 kilometrów dróg z twardą nawierzchnią. Przy zakładanym czasie użytkowania szacowanym na około 15-30 (w zależności od konstrukcji i użytkowania drogi) lat każdego roku powinno się zlecać co najmniej 10 kilometrów odnów i modernizacji.
W tym roku mając na uwadze duże inwestycje unijne, zakres tych prac został ograniczony i skupił się na ulicach osiedlowych zlokalizowanych na obrzeżach miasta lub w miejscach, które nie generują większych utrudnień w ruchu.

Inwestycje nie tylko drogowe
Warto podkreślić, że wiele inwestycji związanych z zajęciem pasa drogowego, nie jest bezpośrednio związana z utrzymaniem i rozbudową infrastruktury drogowej. Na terenie Miasta relaizowane są liczne inwestycje przy infrastrukturze podziemnej.

Sieć MWiK by mogła sprawnie funkcjonować wymaga stałej kontroli. Wiele odcinków liczącej ponad dwa tysiące kilometrowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poddawanych jest renowacji. Dzięki postawieniu na nowoczesne technologie szereg tych prac odbywa się już metodami bezwykopowymi.

Jednocześnie miejska spółka realizuje największy w historii pakiet zadań dofinansowanych środkami unijnym pod nazwą „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy do zmian klimatycznych" Wartość tego projektu to ponad 250 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to ponad 150 mln zł. Ta inwestycja ma za zadanie nie tylko uporządkować sieć kanalizacji deszczowej ale również zmienić myślenie projektantów, architektów, ludzi odpowiedzialnych za projektowanie przestrzeni miejskich. Ma przeciwdziałać temu co nieuchronne – czyli zmianom klimatycznym. Bydgoszcz stanie się miastem , które w okresie nawalnych deszczy retencjonować będzie wodę, po to by wykorzystać ją w suchych okresach.

Już dziś w ramach tego projektu poddano renowacji ponad 90 km istniejącej sieci deszczowej, trwa budowa zbiorników retencyjnych, budowa brakujących kanałów sieci deszczowej oraz podczyszczalni ścieków deszczowych, które zanim trafią do rzeki mają być oczyszczone. Obecnie wykonano już zaplanowane w projekcie zadanie dotyczące renowacji 90 km sieci kanalizacji deszczowej. W ramach tego projektu zostanie zbudowanych m. in: ponad 19 km nowych kanałów deszczowych, 71 zbiorników retencyjnych przepływowych, 28 oczyszczalni ścieków deszczowych oraz wylotów do odbiorników.

Czytaj więcej...Rury z ciepłem zamiast pieców
Stale unowocześniana i rozbudowywana jest sieć KPEC, co ma szczególne znaczenie w momencie walki o czyste powietrze w Bydgoszczy. Podłączanie kolejnych budynków i kwartałów miasta do ekologicznego ciepła wymaga układania nowych izolowanych rur, budowy przyłączy i węzłów ciepłowniczych. KPEC skupia się obecnie przede wszystkim na rozbudowie sieci na terenie Śródmieścia. W ramach realizowanego projektu powstaje blisko 19 kilometrów nowej sieci ciepłowniczej i przyłączy oraz nowoczesnych węzłów ciepłowniczych w budynkach odbiorców. To zadanie również dofinansowane unijnymi środkami zostanie dokończone do 2023 roku.

Czytaj więcej...Przed Miastem jeszcze szereg wyzwań.
Planowane są kolejne zadania związane z rozbudową miejskiej infrastruktury. To niezbędny element do życia w bezpiecznym, przyjaznym dla wszystkich i zielonym mieście. W najbliższych latach realizowane będą zadania związane między innymi:
• rozbudową ulicy Nakielskiej
• rozbudową sieci tramwajowej
• budową nowych dróg rowerowych
• rewitalizacją terenów zielonych nad Brdą i Kanałem Bydgoskim
• remontami mostów (m.in. Armii Krajowej wiadukt zachodni, Wojska Polskiego nad magistralą węglową)
• punktową poprawą bezpieczeństwa (m.in. doświetlenie przejść, przebudowa skrzyżowań)
• likwidacją barier architektonicznych
• dalszą rozbudową sieci KPEC oraz kanalizacji deszczowej

Czytaj więcej...Po zakończeniu prac przy rozbudowie ul. Kolbego zlecimy prace związane z utwardzaniem nawierzchni trzech osiedlowych ulic na Osowej Górze. Zaawansowane prace trwają już przy przebudowie ulicy Zalew, przy której powstanie chodnik, parking i droga rowerowa.
Osowa Góra dzięki nowym inwestycjom staje bardzo dobrze skomunikowanym osiedlem Bydgoszczy.

Tylko w ciągu ostatnich lat zrealizowaliśmy tu kilka dużych projektów skracających czas podróży, podnoszących bezpieczeństwo, wzmacniających transport publiczny i podnoszący estetykę otoczenia.

Najważniejsze z nich to:
- Rozbudowa ulicy Grunwaldzkiej od granicy miasta do węzła zachodniego (wraz z buspasem, chodnikami, drogami rowerowymi,)
- Budowa turbinowego ronda ułatwiającego wyjazd na obwodnicę Bydgoszczy
- Remont ulicy Kruszyńskiej wraz z budową sygnalizacji przy szkole
- Budowa ulic Gawroniej, Ptasiej oraz kilkunastu innych dzięki miejskim programom (Bydgoski Budżet Obywatelski, Incjatywy Lokalne 25/75)

Czytaj więcej...- Rozbudowa ulicy Kolbego o buspas, chodniki i drogi rowerowe - prace na ukończeniu.
Obecnie realizowane są prace brukarskie, malowane jest oznakowanie poziome oraz trwa dalsze zagopodarowanie terenu zielenią.
Niebawem montowane będzie oświetlenie uliczne.
Kontynuowane są jeszcze prace na dojeździe do ul. Kolbego od strony ul. Dolnej Waleniowej. Objazd to tej ostatniej wiedzie ul. Perkozową.

Czytaj więcej...Wraz z kończącą się rozbudową ul. Kolbego rozpoczęła się przebudowa ciągu ulic Zalew, Jeziornej i Łowiskowej. 
Inwestycja przewiduje budowę parkingu przy ul. Zalew z 17 miejscami parkingowymi, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami.
Dodatkowo zrealizowana zostanie też budowa ulic dojazdowych do parkingu, zarówno od strony skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy Grunwaldzkiej, jak i od strony ulicy Rekinowej.
Ułatwi to również dojazd do wielu posesji zlokalizowanych na górnym tarasie Osowej Góry.

Czytaj więcej...Twardą nawierzchnię zyska nie tylko ul. Zalew ale też fragment ulic Łowiskowej i Jeziornej. W ramach zadania powstaną też chodniki oraz nowe zjazdy do pobliskich posesji.
Wzdłuż ul. Zalew wybudowana zostanie droga rowerowa.
Po wykonaniu wszystkich robót, nasadzone zostaną też liczne drzewa i krzewy.

Obecnie wykonawca prowadzi szereg robót ziemnych oraz wyposaża ciąg ulic w niezbędną infrastrukturę podziemną.
Prace realizowane są obecnie na wysokości bydgoskiego schroniska dla zwierząt.

Kolejny pakiet drogowych zadań
Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną kolejne inwestycje. W pierwszej kolejności ogłoszony zostanie przetarg na budowę ulic: Sowiej, Strusiej i Koguciej. Ten pakiet zadań zlecamy w oparciu o Wieloletni Program Budowy Ulic finansowany wyłącznie ze środków miasta.

Wykonawcy zrealizują poszczególne zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj. Wcześniej wspólnie z mieszkańcami uzgodnione zostały koncepcje. Zakładają one kompleksowe prace związane z wyposażeniem ulic w oświetlenie, kanalizacje, elementy poprawiające bezpieczeństwo, twarde nawierzchnie i zagospodarowanie zielenią. Prace po podpisaniu umów zajmą około jednego roku.

Jezdnia z chodnikiem na Sowiej
Ulica Sowia, na odcinku ponad 200 metrów, została zaprojektowana jako jezdnia z betonowej kostki z chodnikiem po zachodniej stronie (przy blokach). Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojść do posesji. Po zachodniej stronie zachowane zostaną istniejące miejsca parkingowe. Żeby ograniczyć prędkość pojazdów na ulicy zaplanowano próg zwalniający. Sowia zyska nowy kolektor deszczowy i oświetlenie LED. W ramach inwestycji utwardzony zostanie też ażurowymi płytami łącznik ul. Ibisowej. W trakcie konsultacji do dokumentacji wprowadziliśmy między innymi budowę dodatkowego chodnika do posesji nr 44A poraz przeniesienie wiaty śmietnikowej.

Pieszojezdnia na Strusiej
Ulica Strusia, łącząca Ptasią i Kruszyńską, zyska twardą nawierzchnię na całym odcinku liczącym ponad 220 metrów. Na tym odcinku ulica została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji.
Miejsca postojowe lokalizowano poza zjazdami do posesji w celu swobodnego wyjazdu.
Łącznik obsługujący m.in. posesje z numerami 10-16 o długości ok. 115 m zostanie wykonany z betonowych płyt ażurowych. Wzdłuż ulicy budowany będzie kolektor deszczowy oraz nowe oświetlenie.

Budowa ul. Koguciej
Ulica Kogucia została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Oprócz podstawowego przebiegu utwardzane będą też sięgacze w kierunku posesji nr 6a, 6b, 6c, 6d i 8 oraz nr 4, 4a. Koncepcja przygotowana przez drogowców zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji. Na odcinku między skrzyżowaniem ulicy Koguciej z ulicą Biedronkową i ulicą Gawronią zaprojektowano miejsca parkingowe na zatokach z nawierzchni ażurowej. Dla podniesienia bezpieczeństwa skrzyżowanie z ulicą Biedronkową zaprojektowano jako wyniesione. Łączna długość projektowanego układu ulicy Koguciej wynosi ok. 215 m. W trakcie konsultacji do dokumentacji wprowadziliśmy między innymi zwiększenie liczby miejsc parkingowych oraz zmiany w oświetleniu.

Strona 4 z 315