Aktualności komunikacyjne

W związku z nadal obowiązującymi obostrzeniami epidemiologicznymi, wprowadzamy dalsze wzmacniania na wybranych liniach autobusowych:

Od 11 marca będą dublowane wybrane kursy linii nr 76 oraz wzmocnione zostaną popołudnioowe kursy linii nr 85.

Dublowane kursy oznaczają, że na przystanek podjadą dwa pojazdy.
Kursy będą realizowane autobusem przegubowym (dla linii 76) oraz krótkim (dla linii 85).

To już kolejne wzmocnienia na liniach autobusowych w mieście.

W ostatnim czasie więcej pojazdów w porannych godzinach szczytu kursuje na liniach nr 85 i 59.

Czytaj więcej...Piesi zyskają więcej uprawnień na oznakowanych przejściach, zmieni się dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym oraz zwiększone zostaną odległości pomiędzy pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

Nowelizacja zakłada, że piesi będą mieli pierwszeństwo już przed wejściem na pasy. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście. Pieszy znajdujący się już na przejściu będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a pieszy dopiero na nie wchodzący – pierwszeństwo przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju.

Czytaj więcej...Zgodnie z nowymi przepisami, podczas wchodzenia czy przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również na pasach, pieszy nie będzie mógł korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego.

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym określa również dopuszczalną prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym na 50 km na godz. niezależnie od pory dnia.

Wprowadzony ma zostać także obowiązek zachowania odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego na autostradach i drogach ekspresowych.
Kierowca jadący autostradą lub drogą ekspresową będzie obowiązany zachować odpowiedni odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu.
Odstęp ten wyrażony w metrach powinien pozostawać nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Obowiązek zachowania minimalnego odstępu nie będzie stosowany tylko podczas manewru wyprzedzania.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 czerwca bieżącego roku.

Przypominamy, że do końca lutego trwają konsultacje dotyczące nowych tras tramwajowych. Są one okazją do analizowania różnych rozwiązań zaproponowanych przez Projektantów. Już 400 osób zgłosiło swoje uwagi. Prawie 10 tysięcy odtworzeń miał film ze spotkania online z prezentacją przybliżającą analizowane rozwiązania. Odpowiadamy już dziś na kilka powtarzających się pytań.
Uwagi można cały czas zgłaszać na stronie www.bydgoszcz.pl/tramwaje - tam znajdziecie Państwo również wszystkie szczegóły i całą dokumentację.

1. Na jakim etapie są prace projektowe, kto je wykonuje?
Z myślą o możliwości wybudowania nowych tras w oparciu o środki z funduszy europejskich już z końcem 2019 ogłoszony został przetarg na wykonanie wielowariantowej koncepcji. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Databout sp. z o.o (wówczas funkcjonująca pod nazwą WYG International), z którą podpisana została umowa. Warto podkreślić, że jednym z kryteriów wyboru tego wykonawcy było duże doświadczenie zespołu projektowego. Firma od ponad 20 lat zajmuje się zarządzaniem wielodyscyplinarnymi projektami społeczno-gospodarczymi i infrastrukturalnymi.

Z końcem ubiegłego roku przekazała ona wstępne opracowania, które poddajemy pod konsultacje społeczne. Zależy nam na przeanalizowaniu opinii mieszkańców na tak wczesnym etapie. Projektanci otrzymują już teraz wnioski bydgoszczan, które muszą przeanalizować i tam gdzie to możliwe zaproponować alternatywne rozwiązania. Należy podkreślić, iż konsultujemy wstępną koncepcję rozwiązań projektowych. Do projektu budowlanego, a tym bardzie robót budowlanych jeszcze długa droga – opracowanie powstało z myślą o wykorzystaniu środków finansowych w kolejnej perspektywie dofinansowań unijnych.

2. Skąd pomysły na trasy tramwajowe przez Szwederowo, wzdłuż ul. Wyszyńskiego i przez Bocianowo do Dworca PKP?
Budowa trasy tramwajowej w ulicy Solskiego, Pięknej, Szubińskiej, Kruszwickiej była planowana już w latach 70.XX wieku. Została w związku z tym ujęta w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta oraz wielu innych dokumentach planistycznych.

Możliwość zaprojektowania trasy wzdłuż ul. Wyszyńskiego powstała w 2010 roku po odstąpieniu przez GDDKiA od planu budowy trasy ekspresowej S5 przez środek miasta (wzdłuż ul. Wyszyńskiego i Jana Pawła II). Wcześniej teren rezerwowany był pod jezdnie drogi szybkiego ruchu.

Znacznie wcześniej powstawały natomiast alternatywnego połączenia dworca PKP z ul. Gdańską. Warto przypomnieć, że pierwsze plany powstające po wojnie zakładały np. wytyczenie torowiska wzdłuż ul. Śniadeckich. W latach 70. XX wieku analizowano też możliwość wybudowania alternatywnej ulicy od placu Wolności po śladzie ul. Zduny do skrzyżowania ul. Dworcowej i Matejki. W trakcie prac koncepcyjnych nad odtworzeniem połączenia do dworca kolejowego w 2009 roku wybierając wariant trasy przez ul. Naruszewicza uzasadniano go możliwością docelowego wydłużenia trasy od ul. Rycerskiej w kierunku ul. Gdańskiej. Pomysł ten uwzględniła Rada Miasta przyjmując w ubiegłym roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Bocianowa.

Dopuszcza on możliwość trasowania linii tramwajowych zarówno wzdłuż ul. Chocimskiej jak i wzdłuż torów odstawczych wzdłuż ul. Artyleryjskiej. Oba rozwiązania do analizy rekomendował ZDMIKP. Utworzenie nowych alternatywnych tras w północnej części Śródmieścia i na Bartodziejach pozytywnie oceniło również Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy. Społeczny Rzecznik Pieszych uznał za pilną konieczność wykonanie odcinków łączących pojedyncze odnogi sieci tramwajowej w pełną sieć, niezbędną dla prowadzenia tras alternatywnych, w tym m.in. połączenia Rycerska – Gdańska. Wariant z ul. Nowoświecką i Chocimską jest najmłodszy, ale uwzględniliśmy poddając go pod konsultacje między innymi planowane inwestycje związane z powstaniem w tej części Śródmieścia dużego zespołu zabudowy mieszkaniowej.

3. Dlaczego projektanci założyli konieczność wyburzenia kamienic na rogu ul. Gdańskiej i Chodkiewicza?
Kluczowe jest dla nich projektowanie nowej trasy w oparciu o wytyczne techniczne, które jest ściśle określone przepisami (rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie). Ten dokument określa m.in. takie parametry torowisk jak promienie łuków, odległości od budynków itp. Żadne decyzje przesądzające o losie budynków nie zapadły. Warto podkreślić, że każdy projekt zakładający m.in. ingerencję w budynki o charakterze zabytkowym, związany z ingerencją w środowisko musi uzyskać pozytywną opinię niezależnie działających organów np. decyzję środowiskową z RDOŚ, czy opinię konserwatora zabytków.

4. Czy są alternatywne rozwiązania w stosunku do wyburzeń?
Częścią pracy zespołu projektowego jest przedstawienie alternatywnych rozwiązań. Przekazaliśmy już projektantom pierwsze wnioski i sugestie mieszkańców złożone w ramach konsultacji, w tym również te dotyczące skrzyżowania Gdańska – Chodkiewicza – Chocimska. Projektanci pracują nad tym zagadnieniem, czekamy na ten materiał.
Warto jednak już teraz zaznaczyć, że rezygnacja z relacji skrętnych mocno ograniczy funkcjonalność planowanego do rozbudowy układu sieci tramwajowej. Nie pozwoli na wykorzystanie atutu trasy alternatywnej. Możliwe byłoby wówczas trasowanie nowej linii z Rycerskiej wyłącznie w kierunku Bielaw. Projektanci przeanalizują również inne rozwiązania takie jak np. asymetryczne ułożenie torowisk względem osi jezdni, ale takie rozwiązanie skutkować będzie zdecydowanym wydłużenie czasów przejazdów i przejścia ważnego skrzyżowania dla kierowców, pasażerów komunikacji miejskiej, rowerzystów i pieszych. Rozważane będą wszystkie wskazane możliwości, a do realizacji i wybrany najlepszy wariant, możliwy do realizacji.

5. Czy warto inwestować w rozwój sieci tramwajowej na tak gęsto zurbanizowanym obszarze Śródmieścia?
Komunikacja szynowa wymaga dużych nakładów finansowych, ale się opłaca. Bardzo ważne jest to, żeby torowiska planować tam, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione i opłacalne. Transport szynowy najczęściej jest wydzielony.

W Bydgoszczy tramwaj zazwyczaj porusza się po innej części jezdni, niż samochód lub autobus. W efekcie tramwajem często dojedziemy choćby do pracy nie tylko taniej, ale też szybciej, niż własnym autem. Niewątpliwą zaletą tramwajów jest ich pojemność, znacznie większa od autobusów. Te pojazdy są też w pełni ekologiczne – nie emitują spalin, zużywają mniej energii. Są użytkowane znacznie dłużej niż autobusy. W ocenie wielu ekspertów tramwaj na obszarze Śródmieścia jest wyjątkowo miastotwórczym rozwiązaniem sprzyjającym rewitalizacji.

6. Czym są analizowane na ul. Wyszyńskiego to¬rowiska zielone z odkrytymi szynami ?
W Bydgoszczy takie rozwiązanie do tej pory nie było stosowane. Przykład bierzemy m.in. z Krakowa. Konstrukcja torowiska jest podobna, jak przy torowisku klasycznym tzn. niezabudowanym od góry płytą betonową, z tą różnicą, że całość jest zwieńczona zielenią. Trawa wygląda więc estetycznie. Utrudnieniem jest tutaj konieczność nawadniania i serwisowania torowiska tramwajowego. Na tym etapie prac jeszcze tego nie przesądziliśmy. Oczywiście torowisk tramwajowych – zielonych, nie da się wykorzystywać jednocześnie dla ruchu pojazdów uprzywilejowanych lub autobusów. Torowiska takie najczęściej wykonuje się gdy prowadzone są w strefach zagospodarowania z zabudową o charakterze rekreacyjnym, jak np. we wspomnianym wcześniej Krakowie – odcinek na Błoniach Krakowskich.

7. Czy przy nowej trasie tramwajowej wzdłuż ulic Pięknej i Szubińskiej powstaną drogi rowerowe?
Drogi rowerowe wzdłuż całej trasy uwzględnia już opracowanie przygotowane przez projektantów. Warto podkreślić, że nowe drogi rowerowe połączą się z wybudowanymi w ubiegłym roku trasami wokół placu Poznańskiego i ul. Kruszwickiej, a z drugiej strony z drogami rowerowymi na ul. Solskiego. Będą one biegły wzdłuż obu jezdni, powstaną przejazdy rowerowe. Drogi rowerowe zostaną zaprojektowane zgodnie ze standardami wypracowanymi ze środowiskami rowerowymi.

8. Dlaczego konieczna jest przebudowa ronda Fordońskiego przy budowie trasy wzdłuż ul. Wyszyńskiego. Dlaczego projektanci zaproponowali rondo turbinowe?
Rondo turbinowe jest jednym z najbez¬pieczniejszych rozwiązań. Bierzemy przykład z Holandii, gdzie takie ronda są powszechne, także z wykorzystaniem sygnalizacji świetl¬nej. A takie ma być rondo Fordońskie. Kierujący przed wjazdem na rondo wy¬biera pas, którego nie zmienia. Inne kie¬runki są pozamykane. Jest to bardzo bez¬pieczne. Takie rozwiązanie zastosowano np. w Białych Błotach, na przedłużeniu ul. Szubińskiej. Oczywiście rondo Fordoń¬skie będzie znacznie większym rondem. Większa wyspa centralna jest też niezbędna by zmieścić na niej dodatkowe tramwajowe relacje skrętne w stronę Bielaw.

Czytaj więcej...Do 28 lutego trwają konsultacje społeczne związane z koncepcjami nowych tras tramwajowych. Zapraszamy do zapoznania się z projektami i zgłaszania swoich uwag. Nowe trasy powstać mają m.in. w Śródmieściu, na Bartodziejach, Szwederowie i Górzyskowie. Konsultacje dotyczyć będą rozwoju sieci tramwajowej po roku 2021. Już wcześniej zleciliśmy przygotowanie koncepcji. Teraz każdy może zapoznać się z wynikami pracy projektantów i przedstawić swoje uwagi.

Analizowane było utworzenie następujących tras tramwajowych:
• Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy L. Solskiego – Pięknej – Szubińskiej – Kruszwickiej.
• Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy Artyleryjskiej.
• Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy Chocimskiej i Nowoświeckiej
• Trasa tramwajowa od pętli Bielawy wzdłuż ul. Chodkiewicza i al. S. Wyszyńskiego.
• Rozbudowa pętli tramwajowej „Las Gdański".

Konsultacje trwają do 28 lutego br. MAją zasięg ogólnomiejski, skierowany do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Swoje opinie mieszkańcy mogą wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej (w wersji elektronicznej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/tramwaje lub przekazać na adres ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz).

Zaakceptowane pomysły zostaną ujęte w koncepcji lub będą wprowadzane na etapie sporządzania projektu budowlano-wykonawczego. Wielowariantowe koncepcje, określają najbardziej potrzebne inwestycje i najlepsze rozwiązania z punktu widzenia społecznego, transportowego, ekonomicznego, przestrzennego i środowiskowego. Są też podstawą przy składania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.

Nowa trasa przez Szwederowo.
Najdłuższa z zaplanowanych tras prowadzić ma od ronda Kujawskiego ulicami Solskiego, Piękną, Szubińską i Kruszwicką do ronda Grunwaldzkiego. Dwutorowa linia tramwajowa o długości 3,4km pozwoli na lepsze skomunikowanie licznie zamieszkałych osiedli Szwederowo, Górzyskowo oraz Błonie z centralną częścią miasta. Będzie to także alternatywna trasa pomiędzy Górnym Tarasem, a centrum miasta. 

Tramwajem przez Bartodzieje.
Opracowana została również koncepcja związana z budowa torowiska wzdłuż ul. Wyszyńskiego pomiędzy pętlą Bielawy, a rondem Fordońskim. Realizacja tej inwestycji zapewni sprawniejsze połączenie centrum Bydgoszczy przez licznie zamieszkane osiedla Bielawy oraz Bartodzieje z ulicą Fordońską i za jej pośrednictwem z osiedlem Fordon. Umożliwi również sprawny dojazd do obiektów zlokalizowanych przy ulicy Chodkiewicza, takich jak: Wojewódzki Szpital Dziecięcy, Wojewódzka Komenda Policji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz planowany nowy kampus Akademii Muzycznej.

Wzdłuż Artyleryjskiej, czy Nowoświecką?
Budowa połączenia tramwajowego pomiędzy pętlą Rycerską a ulicą Gdańską za pomocą dwutorowej linii tramwajowej skróci podróż środkami transportu publicznego z północnej części miasta do Śródmieścia. Dodatkowo przyczyni się do skróceniu czasu dojazdu do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna, a także do rewitalizacji osiedla Bocianowo. W przyszłości będzie dobrym uzupełnieniem rozbudowanej trasy W-Z, a w przypadku zapotrzebowania zapewni alternatywne połączenie tramwajowe w stosunku do ulicy Gdańskiej. Projektanci zaproponowali dwa warianty budowy takiego połączenia.

Trzy tory w Lesie Gdańskim
Dodatkowo opracowana została koncepcja rozbudowy pętli w Lesie Gdańskim. Zakłada ona jej wyposażenie w dodatkowy tory, co pozwoli dostosować ją do zawracania w tym miejscu większej liczby linii tramwajowych. Obecnie znajdują się tam tylko: jeden tor przelotowy przy przystanku końcowym i dwa tory przy przystankach początkowych, co utrudnia synchronizację kursowania tramwajów linii nr 1, 2 i 10.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych tras tramwajowych znajdziecie PAństwo TUTAJ

Strona 18 z 175