Komunikacja

1. Opłaty za naruszenie przepisów taryfowych i porządkowych

• opłata dodatkowa za przejazd bez ważnego biletu lub dokumentu
uprawniającego do bezpłatnych przejazdów
323,00 zł
- w razie zapłaty w ciągu 7 dni roboczych 226,10 zł
• opłata dodatkowa za przejazd na podstawie biletu ulgowego
bez uprawnień do ulgi
266,00 zł
- w razie zapłaty w ciągu 7 dni roboczych 186,20 zł
• opłata dodatkowa za przejazd na podstawie biletu okresowego imiennego,
który utracił ważność z dniem poprzedzającym kontrolę
15,20 zł
- w razie zapłaty w ciągu 7 dni roboczych 10,64 zł
• opłata dodatkowa za przewóz bagażu wyłączonego z przewozu 114,00 zł
- w razie zapłaty w ciągu 7 dni roboczych 79,80 zł
• opłata dodatkowa za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu
bez uzasadnionej przyczyny
570,00 zł
- w razie zapłaty w ciągu 7 dni roboczych 399,00 zł
• opłata manipulacyjna 15,20 zł

Opłatę manipulacyjną pobiera się w razie:

 •  umorzenia nałożonej opłaty dodatkowej w sytuacji okazania w ciągu 7 dni kalendarzowych ważnego biletu okresowego imiennego zakupionego przed kontrolą lub ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi, których nie miał pasażer w czasie kontroli.

 

2.Inne opłaty

• opłata za wykonanie czynności personalizacji nowej karty BKM                                 10,00 zł

(w przypadku zgubienia lub uszkodzenia karty z winy Pasażera albo konieczności aktualizacji danych wymagających wydania nowej karty)

3. Opłata za przewóz bagażu   - zwolniony z opłat (dotyczy bagażu dopuszczonego do przewozu)

4. Procedury uregulowania opłaty dodatkowej

• Opłatę dodatkową należy uregulować w terminie 14 dni od dnia wystawienia przez kontrolera wezwania do zapłaty.

• Zapłaty można dokonać w kasie ZDMiKP przy ul. Modrzewiowej 19 (Stacja Bydgoszcz Leśna) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:30 (dotyczy tylko opłat dodatkowych wystawionych od dnia 01.05.2020 r.).

• Należność można także uregulować na poczcie lub w banku na podstawie otrzymanego blankietu opłaty lub przelewem na rachunek bankowy ZDMiKP:

- nr 13 1240 6452 1111 0010 8344 6204 podając w tytule opłaty nr wezwania do zapłaty (dotyczy wezwań do zapłaty wystawionych od 1 czerwca 2019 r.)

- nr 71 1240 6452 1111 0010 6806 2027 podając w tytule opłaty nr wezwania do zapłaty (dotyczy wezwań do zapłaty wystawionych od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2019 r.)

- nr 28 1240 6452 1111 0010 5098 3138 podając w tytule opłaty nr wezwania do zapłaty (dotyczy wezwań do zapłaty wystawionych od 1 lipca 2013 r do 31 maja 2016 r.)

- nr 59 1240 6452 1111 0010 4816 9386 podając w tytule opłaty nr wezwania do zapłaty (dotyczy wezwań do zapłaty wystawionych przed 1 lipca 2013 r.)

• W przypadku zamiaru uregulowania opłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty należy wpłacić kwotę opłaty dodatkowej obniżoną o 30% zgodnie z wykazem znajdującym się w zakładce opłaty dodatkowe i inne. O prawie do skorzystania ze zniżki decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy ZDMiKP.

• Do opłaty dodatkowej należy zawsze doliczyć pełną opłatę za przejazd liczoną w wysokości ceny biletu jednorazowego normalnego lub ulgowego (jeżeli przysługiwało uprawnienie).

• W razie nieuregulowania należności w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania wszczynane jest postępowanie sądowe a następnie komornicze powodujące znaczny wzrost wysokości zadłużenia związany z naliczeniem odsetek i kosztów windykacyjnych.

• Informujemy że w przypadku nieuregulowania zobowiązania wymagalnego od co najmniej 60 dni, dane dotyczące pasażera i zadłużenia mogą być przekazywane w trybie obowiązujących przepisów do odpowiedniego rejestru dłużników.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
- Zarządzenie Nr 508/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr VIII/50/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015r w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy,

Zarządzenie Nr 508/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy

 

1. Informacje ogólne

 

 • bilet BiT City jest biletem aglomeracyjnym uprawniającym do przejazdu pociągami REGIO i interREGIO na trasie Bydgoszcz – Toruń oraz na określonych zasadach środkami komunikacji miejskiej w Bydgoszczy
  i Toruniu,
 • bilet można nabyć w kasach na stacjach kolejowych na wymienionej trasie lub w pociągach REGIO,
 • bilet aglomeracyjny Bit City występuje jako bilet jednorazowy i bilet okresowy miesięczny,
 • Stacje kolejowe w Bydgoszczy objęte systemem BiT City: Bydgoszcz Główna, Bydgoszcz Leśna, Bydgoszcz Bielawy, Bydgoszcz Wschód, Bydgoszcz Łęgnowo, Bydgoszcz Zachód, Bydgoszcz Osowa Góra, Bydgoszcz Błonie.
 • Stacje kolejowe w Toruniu objęte systemem Bit City: Toruń Główny, Toruń Miasto, Toruń Wschodni, Toruń Kluczyki, Toruń Czerniewice.

2. Uprawnienia

 

 • aglomeracyjny bilet jednorazowy BiT City
  • zakupiony na przejazd pociągiem w relacji Toruń - Bydgoszcz uprawnia także do podróżowania, przez 60 minut w czasie wskazanym na bilecie, dowolnymi liniami komunikacji miejskiej w Bydgoszczy (I strefa biletowa),
  • zakupiony na przejazd pociągiem w relacji Bydgoszcz - Toruń uprawnia także do podróżowania, przez 60 minut w czasie wskazanym na bilecie, dowolnymi liniami komunikacji miejskiej w Toruniu,
 • aglomeracyjny bilet miesięczny imienny BiT City
  • zakupiony na przejazdy pociągiem w relacji Bydgoszcz – Toruń (tam i z powrotem) uprawnia także do podróżowania w danym miesiącu dowolną linią dzienną wskazaną na bilecie w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy (I strefa biletowa) lub dowolną linią autobusową dzienną wskazaną na bilecie albo wszystkimi liniami tramwajowymi w komunikacji miejskiej w Toruniu (I strefa biletowa) albo odpowiednio łącznie w Bydgoszczy (I strefa biletowa) i Toruniu (I strefa biletowa).

          

Uwaga: Każdy bilet aglomeracyjny BiT City zaopatrzony jest w nadruk określający zakresie ważności w komunikacji miejskiej w danym mieście.

                                                                                                                                                                            

3. Wysokość cen aglomeracyjnych biletów BiT City

Rodzaj biletu

Rodzaj taryfy

Ważny w komunikacji miejskiej

w Bydgoszczy

w Toruniu

w Bydgoszczy
i Toruniu

Jednorazowy

Normalna

12,00 zł

12,00 zł

                     

Ulga 37%

7,56 zł

7,56 zł

                       

Ulga 51%

5,88 zł

5,88 zł

                     

Miesięczny

Normalna

310,00 zł

310,00 zł

370,00 zł

Ulga 37%

158,10 zł

158,10 zł

188,70 zł

Ulga 49%

151,90 zł

151,90 zł

181,30 zł

(ważny od 16 stycznia 2016 r.)

1. Zakres uprawnień

System przesiadkowy AT umożliwia pasażerom komunikacji miejskiej przejazd z Fordonu, Osowej Góry, Łęgnowa, Flisów i Zimnych Wód do centrum miasta i odwrotnie, wyznaczonymi liniami łączonymi „autobus plus tramwaj” na podstawie jednego biletu jednorazowego.

2. Wykaz linii oraz tras łączonych w systemie AT (ważny od 16.01.2016 r.):

 • 81A+3/5T - linię autobusową Nr 81 na całej długości trasy oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Garbary lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,
 • 82A+3/5T - linię autobusową Nr 82 na całej długości trasy oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Garbary lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,
 • 73A+3/5T - linię autobusową Nr 73 od pętli pn. Eskulapa do przystanku pn. Przylesie oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Garbary lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,
 • 74A+3/5T - linię autobusową Nr 74 na całej długości trasy oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Garbary lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,
 • 69A+3/5T - linię autobusową Nr 69 od pętli pn. Tatrzańskie do przystanku pn. Most Kazimierza Wielkiego oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Garbary lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,
 • 89A+3/5T - linię autobusową Nr 89 od pętli pn. Tatrzańskie do przystanku pn. Most Kazimierza Wielkiego oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Garbary lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,
 • 65A+3/5T - linię autobusową Nr 65 od pętli pn. Nad Wisłą do Ronda Fordońskiego oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Garbary lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,
 • 83A+3/5T - linię autobusową Nr 83 od pętli pn. Tatrzańskie do przystanku pn. Dworzec Wschód oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Garbary lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,
 • 71A+3/5T - linię autobusową Nr 71 od pętli pn. Rekinowa do przystanku Garbary oraz linię tramwajową Nr 3 lub Nr 5 od przystanku Garbary do przystanku Dworzec Wschód,
 • 61A+3/5T - linię autobusową Nr 61 od pętli pn. Rekinowa do przystanku Garbary oraz linię tramwajową Nr 3 lub Nr 5 od przystanku Garbary do przystanku Dworzec Wschód,
 • 77A+3/5T - linię autobusową Nr 77 od pętli pn. Niklowa do przystanku Garbary oraz linię tramwajową Nr 3 lub Nr 5 od przystanku Garbary do przystanku Dworzec Wschód,
 • 73A+6T - linię autobusową Nr 73 od pętli pn. Stomil do pętli pn. Łęgnowo oraz linię tramwajową Nr 6 od pętli pn. Łęgnowo do pętli pn. Bielawy,
 • 76A+6T - linię autobusową Nr 76 od pętli pn. Łęgnowo do Ronda Toruńskiego oraz linię tramwajową Nr 6 od Ronda Toruńskiego do pętli pn. Bielawy.

 

3.Zasady korzystania z systemu AT

 • podróżując wybraną trasą systemu AT należy skasować bilet jednorazowy po wejściu do pierwszego pojazdu, bez potrzeby jego powtórnego kasowania w drugim środku transportu,
 • bilet w systemie AT jest ważny przez 60 minut od momentu skasowania,
 • bilet skasowany na wymienionych trasach w autobusach linii nr 81, 82, 73(Eskulapa – Przylesie), 74, 69, 89, 65, 83, 71, 61, 77 jest ważny tylko na wymienionej trasie w tramwaju linii nr 3 lub 5 i odwrotnie,
 • bilet skasowany na wymienionych trasach w autobusach linii nr 73 i 76 jest ważny tylko na wymienionej trasie w tramwaju linii nr 6 i odwrotnie,
 • w przypadku wyłączenia z obsługi komunikacyjnej, z powodu remontów układu drogowego, części lub całości linii objętych systemem AT, wymienione zasady obowiązują na liniach zastępczych, na odcinkach obsługujących ten system.

1. Zasięg stref biletowych

Obszar obsługiwany przez komunikację miejską organizowaną przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podzielony jest na dwie strefy biletowe:

I strefa biletowa obejmuje obszar Miasta Bydgoszczy w jego granicach administracyjnych (do I strefy zaliczone są w całości także linie wybiegowe nr 56, 80, 35N),
II strefa biletowa obejmuje obszar Gminy Osielsko, Gminy Białe Błota, Gminy Dobrcz, Gminy Nowa Wieś Wielka, Gminy Dąbrowa Chełmińska.

2. Ważność biletów w strefach

 • w I strefie biletowej można podróżować na podstawie biletów ważnych w strefie I lub I i II,
 • w II strefie biletowej można podróżować tylko na podstawie biletów ważnych w strefie I i II,
 • bilety jednorazowe i czasowe mają nadrukowane oznaczenie strefy biletowej w której są ważne,
 • bilety jednorazowe (także z występującym nadrukiem I strefa), bilety dobowe i 5 - dobowe ważne są w I i II strefie biletowej tj. w całej sieci,
 • bilety godzinne ważne są tylko w I strefie biletowej (miejskiej),
 • skasowany bilet jednorazowy na linii międzygminnej uprawnia do przejazdu na całej trasie tej linii, także na odcinku przebiegającym w I strefie (miejskiej),
 • skasowany bilet godzinny uprawnia do przejazdu liniami międzygminnymi (40, 90, 93, 94, 95, 97, 98, 99) tylko na odcinku przebiegającym w granicach I strefy biletowej tj. do ostatniego przystanku w I  strefie,
 • oznaczenie ważności wszystkich biletów z uwzględnieniem stref biletowych podane jest w cenniku opłat.

3. Nazwy przystanków granicznych na liniach przebiegających przez dwie strefy biletowe:

 • linia nr 40 - ostatni przystanek w I strefie: Fordon Rynek; pierwszy przystanek w II strefie: Strzyżawa,
 • linia nr 90 - w kierunku Łochowska/Nakielska/Zajęcza ostatni przystanek w I strefie : Belma; w kierunku Garbary pierwszy przystanek I strefy: Belma,
 • linia nr 91 i nr 92 - rozpoczęcie podróży z przystanku Błonie w kierunku Białych Błot i odwrotnie oznacza z punktu widzenia taryfowego przejazd II strefą biletową,
 • linia nr 93 - ostatni przystanek w I strefie: Gdańska / Jeździecka; pierwszy przystanek w II strefie: Osielsko / Myślęcinek,
 • linia nr 94 - ostatni przystanek w I strefie: Jeździecka / Ogród Botaniczny; pierwszy przystanek w II strefie: Niemcz / Kasprowicza,
 • linia nr 95 - w kierunku Strzelc Górnych ostatni przystanek w I strefie : Wyzwolenia/Geodetów; w kierunku Tatrzańskie pierwszy przystanek w I strefie: Wyzwolenia/Brzegowa.
 • linia nr 96 - rozpoczęcie podróży z przystanku Błonie w kierunku Przyłęk i odwrotnie oznacza z punktu widzenia taryfowego przejazd II strefą biletową,
 • linia nr 97 - w kierunku Kozielca ostatni przystanek w I strefie : Wyzwolenia/Geodetów; w kierunku Tatrzańskie pierwszy przystanek w I strefie: Wyzwolenia/Brzegowa.
 • linia nr 98 - ostatni przystanek w I strefie: Pod Skarpą / Przemysła II; pierwszy przystanek w II strefie: Czarnówczyn,
 • linia nr 99 - ostatni przystanek w I strefie: Al. Jana Pawła II/Wąbrzeska; pierwszy przystanek w II strefie: Stryszek.

Uwaga:
Podróżując liniami międzygminnymi systemy głośnomówiące w pojazdach informują o przekroczeniu granicy stref biletowych.

Podkategorie

Strona 6 z 8