Komunikacja

 

Czytaj więcej...

• zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat od dnia 7 stycznia 2014 r. Pasażerowie podróżujący komunikacją miejską na Trasie Uniwersyteckiej są zwolnieni z opłat,

• zwolnienie dotyczy przejazdu liniami przebiegającymi przez Trasę Uniwersytecką na odcinku od przystanków zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego/ Trasa Uniwersytecka do przystanków w obrębie skrzyżowania ul. Jagiellońska/ Trasa Uniwersytecka ( przy Dworcu Autobusowym), w obu kierunkach,

• dalsza kontynuacja podróży wymaga niezwłocznego skasowania biletu zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.

Uwaga: aktualnie przedmiotowe zwolnienie dotyczy tylko jednej linii przebiegającej tą trasą tj. linii nr 57.

Podstawowe zasady przewozu bagażu i zwierząt

1. Rodzaj bagażu i zwierząt dopuszczonych do przewozu:

 •  przedmioty nie przekraczające wymiarów 90x75x40 cm, lub 10x10 cm z długością do 220 cm, lub przedmioty płaskie 100x90 cm,
 •  wózki dziecięce, wózki inwalidzkie,
 •  rowerki dziecięce, duże rowery, narty, sanki, deski snowbordowe
 •  sztalugi, instrumenty muzyczne,
 •  małe zwierzęta domowe, psy.

2. Sposób przewozu bagażu

 •  przewożone rzeczy i zwierzęta powinny być umieszczone w sposób nieutrudniający przejścia, nienarażający współpasażerów na zanieczyszczenie odzieży lub inne niewygody oraz niezasłaniający widoczności kierującemu pojazdem,
 •  bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach do siedzenia,
 •  bagaż powinien być zabezpieczony przed przemieszczaniem się,
 •  narty powinny być przewożone w pokrowcach;
 •  małe zwierzęta powinny być umieszczone w koszach lub klatkach albo w inny sposób zabezpieczone przed ucieczką lub wyrządzeniem szkody pasażerom,
 •  przewóz psa może odbywać się wyłącznie pod opieką pełnoletniego pasażera oraz pod warunkiem pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec. Zasada ta nie dotyczy psów osób niewidomych itp.,

3. W pojazdach nie wolno przewozić:

 •  przedmiotów przekraczających wymiary wymienione w pkt.1 oraz innego bagażu niedopuszczonego do przewozu,
 •  niebezpiecznych ostrych narzędzi, białej broni i innych przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla współpasażerów,
 •  otwartych pojemników ze smarami, farbami itp.,
 •  przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, o właściwościach wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych przedmiotów i materiałów niebezpiecznych,
 •  zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa innych pasażerów lub uciążliwych z innych powodów,
 •  nabitej broni, z wyjątkiem broni przewożonej przez osoby , których zasady postępowania określają odrębne przepisy.

4. Przewóz rzeczy i zwierząt wymienionych w pkt 1 jest zwolniony z opłat.
5. Opłata dodatkowa za przewóz niedozwolonego bagażu wynosi 114,00 zł.

Procedury uzyskania Bydgoskiej Karty Miejskiej (BKM)

Personalizacja Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS)

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

1. Przeznaczenie BKM, ELS
• nośnik biletu okresowego

2. Rodzaje kart BKM
• karta imienna
• karta na okaziciela

3. Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora ZDMiKP z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Bydgoskiej Karty Miejskiej.

Zarządzenie Nr 142/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 9 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy.

4. Wymagane dokumenty
• w sprawie otrzymania nowej karty imiennej BKM:

 • wypełniony wniosek oraz:
 • zdjęcie o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm, (zdjęcie można wykonać nieodpłatnie przy składaniu wniosku w punkcie ul.Toruńska 174 A),
 • dowód osobisty, paszport, a w przypadku młodzieży szkolnej ważna legitymacja szkolna (do wglądu przy składaniu wniosku),
 • znajomość numeru PESEL – dotyczy dzieci i młodzieży nie posiadających dowodu osobistego.

• w sprawie aktualizacji danych na karcie BKM:

 • wypełniony wniosek oraz:
 • dokumenty potwierdzające konieczność wprowadzenia zmian - do wglądu (np. zmiana nazwiska – dowód osobisty, itp.),

• w sprawie dostosowania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej jako nośnika biletu okresowego:

 • wypełniony wniosek oraz:
 • Elektroniczna Legitymacja Studencka - do przedłożenia w celu personalizacji, (honorowane są legitymacje WSG, UKW, KPSW, UMK, WSB i UTP).

5. Opłaty
• wydanie pierwszej karty BKM jest bezpłatne,
• opłatę za wykonanie czynności personalizacyjnych w wysokości 10 zł pobiera się w przypadku:

 • wymiany karty zgubionej,
 • wymiany karty uszkodzonej mechanicznie,
 • aktualizacji danych wymagających wydania nowej karty,
 • wydania drugiej karty, w związku z likwidacją po upływie roku nieodebranej pierwszej karty,

• opłaty nie pobiera się w przypadku elektronicznego uszkodzenia karty,
• opłaty nie pobiera się za zakodowanie (personalizację) ELS.

6. Miejsce i sposób złożenia dokumentów
• dokumenty składa się osobiście:

 • w Centrum Obsługi Klienta (COK) – ul. Toruńska 174a (siedziba ZDMiKP) w dni robocze poniedziałek - piątek w godz. 7.00-17.00,
 • w kasie biletowej - ul. Zygmunta Augusta 10 od pn. do pt. w godz. 7.00 do 16.30, (tylko w sprawie wydania nowej karty BKM),
 • w kasie biletowej - ul. Modrzewiowa 19 (stacja Bydgoszcz Leśna), w dni robocze w godz. 8.30 – 15.30, tel. 52 582-24-99, (tylko w sprawie wydania nowej karty BKM),

• można także wysłać wniosek o wydanie nowej karty on-line dołączając zdjęcie w formacie JPEG o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm i rozdzielczości 300dpi.
Po zatwierdzeniu wniosku w systemie BKM Pasażer zostanie poproszony drogą elektroniczną o stawienie się w COK w celu okazania dokumentu tożsamości i zweryfikowania danych zawartych we wniosku, z jednoczesnym odbiorem karty.
• za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia, składa i potwierdza, a także odbiera kartę rodzic lub inny opiekun prawny. (Pow. 13 roku życia dopuszcza się możliwość realizacji tych czynność przez młodzież po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości – należy znać swój PESEL).
• przy składaniu wniosku Pasażer zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem BKM składając odpowiednie oświadczenie na wniosku.
• wniosek o zakodowania ELS jako nośnika biletu okresowego składa się tylko w Centrum Obsługi Klienta, ul Toruńska 174a.

7. Termin i sposób załatwienia sprawy
• termin odbioru:

 • w przypadku złożenia wniosku w COK, nową kartę wydaje się na poczekaniu lub w innym terminie określonym przy jego składaniu,
 • w przypadku złożenia wniosku w kasach biletowych przy ul. Zygmunta Augusta 10 i ul. Modrzewiowa 19 nową kartę wydaje się w terminie określonym przy jego składaniu (od 3 do 5 dni roboczych),
 • zakodowanie ELS jako nośnika biletu okresowego – w COK na poczekaniu,
 • aktualizacja danych na karcie BKM - w COK na poczekaniu.

• kartę BKM odbiera osobiście wnioskodawca na podstawie dokumentu tożsamości,
• dopuszcza się możliwość odbioru karty przez osobę trzecią na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez wnioskodawcę i po okazaniu dowodu tożsamości osoby upoważnionej,

8. Wydanie karty na okaziciela
• nie jest wymagane złożenie wniosku,
• wydanie karty następuje wraz z zakupem biletu na okaziciela,
• kartę na okaziciela można otrzymać tylko w kasach biletowych ZDMiKP:

 • ul. Toruńska 174a w dni robocze od godz. 7.00 do 17.00,
 • ul. Zygmunta Augusta 10. od pn. do pt. od godz. 7.00 do 16.30,
 • ul. Modrzewiowa 19 (stacja Bydgoszcz Leśna), czynna w dni robocze w godz. 8.30 – 15.30,

• posiadając kartę na okaziciela kolejne bilety można kupować w całej sieci sprzedaży.

9. Jednostka odpowiedzialna
• Wydział Taryf i Płatnego Parkowania ZDMiKP, 85-844 Bydgoszcz ul. Toruńska 174a, tel. 52 582-27-65

10. Tryb odwoławczy
Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.

(obowiązuje od 1.05.2014r.)

Szczegółowe zasady korzystania z instrumentu SkyCash określa Regulamin Użytkownika Systemu SkyCash dostępny na stronie www.skycash.com. Akceptując niniejszy Regulamin pasażer akceptuje jednocześnie Regulamin Użytkownika SkyCash.

1. Rejestracja


W celu dokonania zakupu Biletu Telefonicznego użytkownik musi dokonać Rejestracji w Systemie SkyCash (patrz: § 3 regulaminu SkyCash).
Aplikację SkyCash można pobrać na swój telefon komórkowy na jeden z kilku sposobów:
a. pobrać aplikację z serwera SkyCash w ostatnim kroku procesu Rejestracji w systemie SkyCash dokonywanej za pośrednictwem strony www.skycash.com;
b. pobrać aplikację z serwera SkyCash w odpowiedzi na SMS z zaproszeniem do dołączenia do systemu, przesłanym od SkyCash lub innego użytkownika systemu;
c. pobrać aplikację z serwera SkyCash w odpowiedzi na komunikat e-mail z zaproszeniem do dołączenia do systemu przesłanym od SkyCash lub innego użytkownika systemu;
d. pobrać aplikację z serwera SkyCash w odpowiedzi na komunikat reklamowy zawierający:
• link z adresem internetowym do serwera z aplikacją,
• nr SMS, pod który użytkownik wysyła SMS i otrzymuje w odpowiedzi link do aplikacji;
• kod 2D z zakodowanym linkiem do aplikacji, który użytkownik odczytuje za pomocą telefonu komórkowego

Rejestracja wymaga podania następujących danych:
a. Imię i nazwisko użytkownika,
b. Numer swojego telefonu komórkowego,
c. Adres e-mail

2. Doładowanie Konta


W celu dokonania zakupu użytkownik musi zasilić swoje Konto SkyCash środkami pieniężnymi.

3. Zakup biletu


Zarejestrowany użytkownik ma dostęp do aplikacji SkyCash na swoim telefonie. Wybierając w menu Usługi/Bilety, może dokonać zapłaty za przejazd komunikacją miejską organizowaną przez Miasto Bydgoszcz z uwzględnieniem stref biletowych.
Strefa biletowa I obejmuje wszystkie linie w granicach administracyjnych Miasta Bydgoszczy oraz na całej długości trasy linie nr 56, 80. 75, 35N.
Strefa biletowa II obejmuje linie przebiegające przez obszar gmin z którymi Miasto Bydgoszcz zawarło stosowne porozumienie. Dotyczy to linii nr 91, 92, 93, 94 i 99.
W II strefie biletowej pasażer może podróżować tylko na podstawie biletów ważnych w Strefie I i II

Bilet jednorazowy
W celu zakupu biletu jednorazowego użytkownik musi wejść do zakładki Bilety dostępnej poprzez Menu aplikacji, następnie wybrać zakładkę Normalny lub Ulgowy i następnie zakładkę Bilety jednorazowe.

Usługa biletu telefonicznego umożliwia zakup następujących biletów jednorazowych:
• Bilet jednorazowy- ważny na liniach dziennych i nocnych w strefie I i II (Miasto i Gminy),
• Bilet jednorazowy - ważny na liniach dziennych łączonych w systemie przesiadkowym AT w strefie I (Miasto) 60 minut od czasu skasowania.
Użytkownik kupujący Bilet Telefoniczny po wybraniu jednego ze znajdujących się w menu biletów jednorazowych musi wpisać numer boczny pojazdu oraz numer linii komunikacyjnej.
W przypadku przejazdu w systemie przesiadkowym AT użytkownik wpisuje numer boczny pierwszego pojazdu, którym podróżuje oraz numer pierwszej linii komunikacyjnej zgodnie z wybranym połączeniem AT.
Po dokonaniu zakupu Biletu Telefonicznego, użytkownik otrzymuje zwrotną informację o rodzaju wybranego biletu i należnej kwocie.
Zakup biletu potwierdzany jest kodem PIN.
W ostatnim etapie wyświetlana jest strona z potwierdzeniem zakupu biletu.
Na serwerach Skycash generowana jest grafika z kodem 2D będącym potwierdzeniem zakupu biletu. Grafika ta zapisywana jest w pamięci telefonu i może być  wykorzystywana do kontroli biletów.

Bilet czasowy
W celu zakupu biletu czasowego użytkownik musi wejść do zakładki Bilety dostępnej poprzez Menu aplikacji, następnie wybrać zakładkę Normalny lub Ulgowy i następnie zakładkę Bilety czasowe.
Usługa Biletu Telefonicznego umożliwia zakup następujących biletów czasowych:
• Bilet czasowy 1-godzinny – ważny na liniach dziennych i nocnych w strefie I (Miasto),
• Bilet czasowy 24-godzinny – ważny na liniach dziennych i nocnych w strefie I i II (Miasto i Gminy),
• Bilet czasowy 5-dobowy (120-godzinny) – ważny na liniach dziennych i nocnych w strefie I i II (Miasto i Gminy),
• Bilet jednodniowy rodzinny dla obojga lub jednego rodzica z co najmniej jednym dzieckiem w wieku od 4 do 16 lat – ważny na liniach dziennych w strefie I (Miasto) – obowiązuje tylko bilet normalny.
Użytkownik wybiera jeden z dostępnych w menu biletów czasowych i otrzymuje informację o rodzaju wybranego biletu i należnej kwocie.
Zakup biletu potwierdzany jest kodem PIN.
W ostatnim etapie wyświetlana jest strona z potwierdzeniem zakupu biletu.
Na serwerach Skycash generowana jest grafika z kodem 2D będącym potwierdzeniem zakupu biletu. Grafika ta zapisywana jest w pamięci telefonu i jest wykorzystywana do kontroli biletów.
Po upływie czasu ważności danego biletu ulega on deaktywacji w Systemie.

4. Kontrola biletu


Podczas kontroli u użytkownik zobowiązany jest do okazania kontrolerowi Biletu Telefonicznego dostępnego w zakładce Kontrola Biletów aplikacji SkyCash.
Dodatkowo kontrola Biletu Telefonicznego może polegać na weryfikacji danych zawartych w kodzie 2D przy pomocy sprawdzarki kontrolerskiej.
W przypadku biletu jednorazowego weryfikowany jest dodatkowo numer boczny pojazdu oraz numer linii komunikacyjnej wpisywany przez użytkownika przy zakupie biletu.


5. Reklamacje


Użytkownik po stwierdzeniu nieprawidłowości związanej z transakcją dotyczącą zakupu Biletu Telefonicznego, powinien zgłosić reklamację w Centrum Obsługi Klienta w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 174a w godzinach jego urzędowania.
Użytkownik powinien wypełnić druk dotyczący reklamacji biletu telefonicznego, dostępny w COK.
Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia.
W przypadku uznanych przez Mennicę reklamacji dotyczących Biletu Telefonicznego, należna użytkownikowi wartość zostanie przekazana w formie przelewu na jego Konto SkyCash.
W sytuacji braku możliwości złożenia reklamacji w Centrum Obsługi Klienta, pasażer ma możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio w systemie SkyCash (patrz: § 7 regulaminu SkyCash).

6. Akceptacja biletu telefonicznego


Bilet Telefoniczny jest akceptowany we wszystkich pojazdach publicznego transportu publicznego o charakterze użyteczności publicznej w Bydgoszczy.

Podkategorie

Strona 4 z 8