Komunikacja

 Zasady sprzedaży

• obsługa pojazdów prowadzi sprzedaż biletów jednorazowych:

 • w dni robocze

- do godz. 19.00 na przystankach początkowych oraz innych odpowiednio oznakowanych (kliknij na mapę aby ją powiększyć),

Czytaj więcej...
- po godz. 19.00 - na wszystkich przystankach,

 • w soboty niedziele i święta – całodobowo na wszystkich przystankach,
 • na liniach międzygminnych nr 75, 91, 92, 93, 94, 99 – całodobowo na wszystkich przystankach,

• bilet można nabyć tylko za odliczoną gotówkę,

• przy zakupie biletu w pojeździe nie pobiera się dopłat,

• zamiar zakupu biletu należy zgłosić prowadzącemu pojazd przed ruszeniem pojazdu z przystanku,

• zakupiony bilet u prowadzącego pojazd uprawnia do podróżowania tylko po jego niezwłocznym skasowaniu w urządzeniu kasującym.

 

Załączniki:
Pobierz plik (sprzedaz całodobowa.pdf)sprzedaz całodobowa.pdf[ ]128 kB

1. Centrum Obsługi Klienta – ul. Toruńska 174a – siedziba ZDMiKP tel. 52 582-27-07, czynne w dni robocze poniedziałek - piątek w godz. 7.00-17.00
• informacja, wydawanie kart BKM, reklamacje BKM itp.

Czytaj więcej...

2. Telefoniczna informacja biletowa

• 52 582-27-07, 52 582-27-53 (w dni robocze poniedziałek - piątek w godz. 7.00-17.00),

• 52 582-27-57,65 (w dni robocze w godz.7.00 do 14.30).

3. Punkty sprzedaży ZDMiKP

• sprzedaż biletów jednorazowych, czasowych i okresowych BKM,
• lokalizacja kas:

 •  kasa biletowa - ul Toruńska 174a (w siedzibie ZDMiKP) , tel. 52 582-27-53, czynna w dni robocze poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 17.00,
 •  kasa biletowa - ul. Zygmunta Augusta 10, tel. 885-409-688, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 16.30  (także wydawanie kart BKM),
 •  kasa biletowa - ul. Modrzewiowa 19 (stacja Bydgoszcz Leśna), tel. 52 582-24-99, czynna w dni robocze w godz. 8.30 – 15.30 (także wydawanie kart BKM),

4. Automaty biletowe stacjonarne

• całodobowa dostępność wszystkich rodzajów biletów jednorazowych, czasowych i okresowych,
• płatność bilonem, banknotami, kartami płatniczymi,
• lokalizacja automatów - MAPA

Czytaj więcej...

• instrukcja obsługi automatów stacjonarnych (zobacz).

5. Miejsca sprzedaży biletów okresowych BKM

• kasy ZDMiKP,
• automaty biletowe,
• sieć obsługowych terminali BKM zlokalizowanych w ponad 100 kioskach, salonikach prasowych i innych punktach handlowych (w punktach tych dostępne są także wszystkie rodzaje biletów papierowych)

Czytaj więcej...

• szczegółowa lokalizacja wszystkich punktów sprzedaży biletów okresowych podana jest na stronie internetowej www.bydgoskakartamiejska.com.pl

6. Sprzedaż w punktach handlowych (w godzinach ich funkcjonowania)

• sieć ponad 400 punktów na terenie całego miasta (kioski, sklepy, saloniki prasowe itp.),
• dostępne bilety jednorazowe i inne w zależności od indywidualnej oferty.

7. Sprzedaż w pojazdach przez obsługę

• stanowi tylko uzupełnienie podstawowego systemu dystrybucji biletów,
• dostępne bilety jednorazowe,
• prowadzona jest wg odrębnie ustalonych zasad.

8. Bezgotówkowa sprzedaż biletów w pojazdach poprzez Open Payment System

- Sprzedaż biletów odbywa się w urządzeniach Open Payment System

 Czytaj więcej...

 

Każdy pojazd w którym można nabyć bilet za pomocą zbliżeniowej karty płatniczej oznaczony jest specjalną naklejką na szybie, przy środkowych drzwiach. W przypadku tramwajów dwuwagonowych urządzenie Open Payment System dostępne jest tylko w pierwszym wagonie.

Czytaj więcej...

- Do zakupu biletu potrzebna jest jedynie karta płatnicza z funkcją zbliżeniową

- Rodzaje biletów, które można zakupić w ten sposób:

 • Jednoprzejazdowe (normalne i ulgowe)
 • Godzinne (normalne i ulgowe)
 • Dobowe (normalne i ulgowe)

9. Zakup biletu okresowego on–line

10. Zakup biletów przez telefon

 

 

Taryfa opłat obejmuje następujące rodzaje biletów:

 • jednorazowe
 • czasowe
 • okresowe
 • aglomeracyjne Bit City

Bilety jednorazowe i czasowe są biletami na okaziciela. Należy je kasować niezwłocznie jako pierwszą czynność po wejściu do pojazdu.

1. Bilet jednorazowy

Uprawnia do jednego przejazdu na wybranej linii w jednym kierunku do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy.

Wyjątek: w systemie przesiadkowym AT bilet jednorazowy skasowany w pierwszym pojeździe uprawnia na wyznaczonych liniach do podróżowania drugim pojazdem, przez 60 minut od momentu jego skasowania.

Bilety jednorazowe ważne są na wszystkich liniach dziennych i nocnych w I i II strefie biletowej.

 

Czytaj więcej...

 

2. Bilet czasowy

Uprawnia do nieograniczonej ilości przejazdów określonymi liniami przez czas określony dla jego wartości taryfowej, liczony od momentu skasowania w pierwszym pojeździe (data, godzina, minuta).

Bilety czasowe występują w następujących odmianach:

 • bilet 20 minutowy - ważny przez 20 minut na wszystkich liniach dziennych i nocnych w I i II strefie biletowej.Czytaj więcej...
 • bilet godzinny - ważny przez 60 minut na wszystkich liniach dziennych i nocnych – stosuje się tylko w I strefie biletowej.Czytaj więcej...
 • bilet dobowy – ważny przez 24 godziny na wszystkich liniach dziennych i nocnych w I i II strefie biletowej.Czytaj więcej...
 • bilet 5 – dobowy   - ważny przez 120 godzin na wszystkich liniach dziennych i nocnych w I i II strefie biletowej.Czytaj więcej...
 • bilet 1-dniowy rodzinny – ważny na wszystkich liniach dziennych w I strefie biletowej, w czasie liczonym od momentu skasowania w pierwszym pojeździe do ostatniego kursu w danym dniu. Bilet uprawnia do przejazdu obojga lub jednego rodzica z co najmniej jednym dzieckiem w wieku od 4 do 16 lat.

  Bilety rodzinne drukowane są tylko w automatach biletowych i terminalach systemu Bydgoskiej Karty Miejskiej. Cena biletu 17,00 zł.

 

WAŻNE:

Bilety jednorazowe, godzinne, dobowe i 5 – dobowe o nominale zgodnym z obowiązującym cennikiem opłat emitowane wcześniej przez ZDMiKP w innych kolorach i wzorach są nadal honorowane w środkach komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.

3. Bilet okresowy

Uprawnia do nieograniczonej ilości przejazdów w czasie jego ważności na określonych liniach zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat i z uwzględnieniem stref biletowych.

Bilet okresowy można nabyć jako bilet imienny lub na okaziciela.

Bilety okresowe występują tylko w formie elektronicznej jako zapis na Bydgoskiej Karcie Miejskiej lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Procedury otrzymania karty BKM i dostosowania ELS jako nośnika biletów okresowych znajdują się w zakładce: jak uzyskać kartę BKM

           Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Rodzaje biletów okresowych:

- bilety miesięczne (ważne w danym miesiącu, ale nie wcześniej niż od momentu zakupu),

- bilety okresowe z oznaczonym czasem stosowania (ważne od daty wskazanej
przy zakupie).

Są to bilety:

  • 14 - dniowe,
  • 30 - dniowe,
  • 90 - dniowe,
  • semestralne uczniowskie ważne od 1.09 do 31.01 lub od 1.02 do 30.06 (przysługują uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do ukończenia 23 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej (wzór MEN-I/50/2, MEN-I/50a/2 lub ART.-II/292/3),
  • semestralne studenckie ważne przez 140 dni od daty wskazanej przy zakupie (przysługują studentom w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej).
  • roczny – ważny przez 365 dni od daty wskazanej przy zakupie

Zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat bilet okresowy można kupić na wybraną jedną linię lub określoną sieć.

 

4. Bilet aglomeracyjny Bit City

Bilet aglomeracyjny Bit City występuje jako bilet jednorazowy i okresowy.

Bilet kupuje się na stacjach kolejowych i w pociągach REGIO na trasie Bydgoszcz - Toruń.

 

 • bilet jednorazowy aglomeracyjny stanowiący dopłatę do kolejowego aglomeracyjnego biletu jednorazowego Bit City uprawnia do przejazdu środkami komunikacji miejskiej w Bydgoszczy, na liniach dziennych i nocnych w granicach I strefy biletowej przez 60 minut począwszy od czasu wskazanego na bilecie kolejowym zakupionym w relacji Toruń - Bydgoszcz lub Bydgoszcz – Toruń.
 • bilet okresowy imienny aglomeracyjny stanowiący dopłatę do kolejowego aglomeracyjnego biletu miesięcznego Bit City uprawnia do przejazdu środkami komunikacji miejskiej w Bydgoszczy wybraną linią dzienną lub nocną w I strefie biletowej, wskazaną na bilecie kolejowym zakupionym w relacji Toruń - Bydgoszcz lub Bydgoszcz – Toruń. Bilet jest ważny wraz z dowodem tożsamości Pasażera.

 

1. Bilety papierowe jednorazowe i czasowe należy kasować w urządzeniu kasującym bezpośrednio po wejściu do pojazdu,

2. Skasowanie biletu za pomocą telefonu komórkowego następuje w momencie potwierdzenia zakupu biletu telefonicznego przez system,

3. Skasowany bilet jednorazowy zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat upoważnia do jednego przejazdu na wybranej linii w jednym kierunku do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy, z wyjątkiem zasad obowiązujących w systemie AT,

4. Skasowany bilet czasowy uprawnia do nieograniczonej ilości przejazdów na określonych liniach zgodnie z obowiązującym cennikiem i ważny jest od momentu skasowania przez czas określony dla jego wartości taryfowej. W przypadku przekroczenia tego czasu i kontynuowania podróży należy skasować kolejny bilet o odpowiednim nominale,

5. Kasując bilet pasażer zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności kodu kasowania. W razie braku kodu kasowania należy skasować bilet w innym kasowniku znajdującym się w pojeździe, a w przypadku niesprawności wszystkich kasowników zgłosić ten fakt obsłudze pojazdu,

6. Biletu normalnego, w przypadku posiadania ulg, nie wolno kasować dwukrotnie,

7. Dwie osoby jadące tym samym pojazdem, posiadające uprawnienie do 50% ulgi, mogą uregulować opłatę jednym biletem jednorazowym lub czasowym normalnym,

8. Dopuszcza się możliwość skasowania dwóch biletów ulgowych w celu uzyskania biletu pełnopłatnego pod warunkiem skasowania biletów w tej samej lub w dwóch kolejnych minutach,

9. Bilet jednorazowy lub czasowy nieskasowany nie może być traktowany jako ważny bilet uprawniający do przejazdu,

10. Korzystanie z przejazdu na podstawie biletu okresowego zakodowanego na karcie BKM nie wymaga kasowania biletu w urządzeniu kasującym.  

              Czytaj więcej...                                                                      

Podkategorie

Strona 5 z 8