Komunikacja

 Ceny biletów okresowych

Rodzaj biletów

Ważność w strefie biletowej

Cena biletu

Normalnego

Ulgowego 50%

Ulgowego 75%3)

I. BILETY OKRESOWE IMIENNE – uprawniające osobę wskazaną na karcie BKM 
do nieograniczonej liczby przejazdów na określonych liniach w czasie ważności biletu

1. Bilety miesięczne lub 30 dniowe – ważne w danym miesiącu lub przez 30 dni od daty wskazanej przy zakupie

a) bilet na 1 linię dzienną lub nocną

I

90,00 zł

45,00 zł

22,50 zł

I + II

98,00 zł

49,00 zł

24,50 zł

b) bilet sieciowy na linie dzienne

I

108,00 zł

54,00 zł

27,00 zł

c) bilet sieciowy na linie dzienne
i nocne

I

112,00 zł

56,00 zł

28,00 zł

I + II

148, 00 zł

74,00 zł

37,00 zł

d) bilet sieciowy na linie dzienne dla Malucha 4) 

I + II

10,00 zł

e) bilet sieciowy na linie dzienne – uczniowski 5) 

I + II

10,00 zł

2. Bilety 14 dniowe – ważne przez 14 dni od daty wskazanej przy zakupie

a) bilet sieciowy na linie dzienne

I

80,00 zł

40,00 zł

-

b) bilet sieciowy na linie dzienne
i nocne

I + II

92,00 zł

46,00 zł

-

3. Bilety 90 – dniowe – ważne przez 90 dni od daty wskazanej przy zakupie

a) bilet sieciowy na linie dzienne 
i nocne

I

314,00 zł

157,00 zł

-

4. Bilety semestralne uczniowskie1) – ważne od 1.09 do 31.01 lub od 1.02 do 30.06

a) bilet sieciowy na linie dzienne

I

-

250,00 zł

-

b) bilet sieciowy na linie dzienne
i nocne

I

-

262,00 zł

-

I + II

-

342,00 zł

-

5. Bilety semestralne studenckie2) – ważne przez 140 dni od daty wskazanej przy zakupie

a) bilet sieciowy na linie dzienne i nocne

I

-

239,00 zł

-

I + II

-

319,00 zł

-

6. Bilety roczne  – ważne przez 365 dni od daty wskazanej przy zakupie

a) Bilet sieciowy na linie dzienne dla Malucha 4) 

I + II

100,00 zł

b) Bilet sieciowy na linie dzienne – uczniowski 5) 

I + II

100,00 zł

II BILETY OKRESOWE NA OKAZICIELA – uprawniające osobę dysponującą biletem do nieograniczonej liczby przejazdów w czasie jego ważności.

Bilet miesięczny lub 30-dniowy sieciowy na linie dzienne 
i nocne

I + II

172,00 zł

 

1)  bilet semestralny uczniowski przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do ukończenia 23 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej (wzór MEN-I/50/2 lub ART.-II/292/3),

2) bilet semestralny studencki przysługuje studentom w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,

3) bilet z ulgą 75% przysługuje tylko uczącym się dzieciom i młodzieży posiadającym ważną Bydgoską Kartę Rodzinną 3+.

4)  przysługuje dzieciom zamieszkałym na terenie Bydgoszczy w wieku od 4 roku życia do 30 września roku w którym kończą 7 lat, na podstawie ważnej Karty Bydgoskiego Malucha wydanej przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
- przysługuje
 dzieciom zamieszkałym na terenie gmin Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Sicienko oraz Mrocza w wieku od 4 roku życia  do 30 września roku w którym kończą 7 lat, na podstawie ważnej Metropolitalnej Karty Malucha wydanej przez właściwą gminę. Bilet przysługuje w okresie ważności porozumienia międzygminnego lub umowy - zawartych z właściwą gminą.

5)  przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Bydgoszczy uczęszczającym do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do  30 września roku w którym uczeń kończy 20 lat, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej ,
- przysługuje uczniom 
zamieszkałym na terenie gmin Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Sicienko oraz Mrocza uczęszczającym do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do  30 września roku w którym uczeń kończy 20 lat, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej oraz Metropolitalnej Karty Uczniowskiej wydanej przez właściwą gminę. Bilet przysługuje w okresie ważności porozumienia międzygminnego  lub umowy- zawartych z właściwą gminą.

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XLV/955/21 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy wraz z późniejszymi zmianami

Ceny biletów jednorazowych i czasowych

 

Rodzaj biletów

 

Ważność w strefie biletowej

Cena biletu 

Normalnego

Ulgowego

50%

I. BILETY JEDNORAZOWE – uprawniające do jednego przejazdu

1. Bilet jednorazowy
- ważny na wybranej linii dziennej lub nocnej od momentu skasowania w danym pojeździe do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy

I + II

3,80 zł

1,90 zł

2.Bilet jednorazowy
- ważny na wybranej trasie linii łączonych
w systemie przesiadkowym AT przez 60 minut od momentu skasowania w pierwszym pojeździe
(stosuje się zwykły bilet jednorazowy)

I

3,80 zł

1,90 zł

BILETY CZASOWE– uprawniające do nieograniczonej liczby przejazdów w czasie oznaczonym na bilecie

1. Bilet 20 minutowy

- ważny na wszystkich liniach dziennych
i nocnych przez 20 minut od momentu skasowania w pierwszym pojeździe

I + II

3,00 zł

1,50 zł

2. Bilet godzinny

- ważny na wszystkich liniach dziennych
i nocnych przez 60 minut od momentu skasowania w pierwszym pojeździe

I

4,80 zł

2,40 zł

3. Bilet dobowy
– ważny na wszystkich liniach dziennych
i nocnych przez 24 godziny od momentu skasowania w pierwszym pojeździe

I + II

12,00 zł

6,00 zł

4. Bilet   5 dobowy
– ważny na wszystkich liniach dziennych
i nocnych przez 120 godzin od momentu skasowania w pierwszym pojeździe

I + II

34,00 zł

17,00 zł

5. Bilet 1 dniowy rodzinny1) uprawniający obojga lub jednego rodzica z co najmniej jednym dzieckiem w wieku od 4 do 16 lat do przejazdu wszystkimi liniami dziennymi
- ważny od momentu skasowania w pierwszym pojeździe do ostatniego kursu w danym dniu
(w trakcie kontroli wiek dziecka uczącego się potwierdza się legitymacją szkolną)

I

17,00 zł

1bilet rodzinny dostępny tylko w automatach biletowychw systemie telefonicznej sprzedaży biletów i w punktach sprzedaży biletów okresowych BKM (z wyłączeniem kas ZDMiKP).

 

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XLV/955/21 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy wraz z późniejszymi zmianami

1. Zgodnie z § 5 ust. 30, 31 i 32 Przepisów taryfowych obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy zakupiony Bilet okresowy imienny można w dowolnym czasie przed upływem jego ważności anulować i uzyskać zwrot równowartości niewykorzystanej części Biletu, wyliczonej wg zasad określonych w pkt. 6 i 7.
2. Anulowanie transakcji następuje na podstawie wniosku złożonego osobiście przez Pasażera w siedzibie ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, Wydział Taryf i Płatnego Parkowania, pokój 10, w dni robocze, w godz. 8.00 do 13.50).
3. Do wniosku należy dołączyć oryginał paragonu potwierdzającego zakup danego biletu lub wystawioną na jego podstawie fakturę. Należy także okazać Bydgoską Kartę Miejską lub ELS (jeżeli była nośnikiem biletu) w celu usunięcia transakcji. Przy zakupie Biletu przez Internet (bez pobrania faktury) transakcja jest potwierdzana raportem z systemu BKM.
4. W przypadku anulowania Biletu dotyczącego osoby niepełnoletniej wniosek może złożyć i odbierać zwracaną należność tylko rodzic lub inny opiekun prawny dziecka.
5. Dopuszcza się możliwość anulowanie transakcji, z uwzględnieniem procedur określonych w pkt. 2 i 3, przez osobę trzecią (pełnoletnią) na podstawie upoważnienia wystawionego przez właściciela karty BKM uprawniającego do złożenia wniosku w tej sprawie i odbioru należności podlegającej zwrotowi.
6. Jeżeli Bilet zostanie anulowany przed rozpoczęciem okresu jego ważności Pasażer otrzymuje zwrot całej kwoty stanowiącej równowartość Biletu.
7. Jeżeli Bilet zostanie anulowany w okresie jego ważności Pasażer otrzymuje zwrot części jego wartości, obliczoną proporcjonalnie do okresu jego niewykorzystania i po potraceniu 10% zwracanej kwoty, stanowiącej opłatę manipulacyjną.
8. Do okresu wykorzystania biletu zalicza się także dzień w którym anulowano transakcję.

Czytaj więcej...

Bydgoska Karta Miejska (Karta) służy do zakupu dowolnego biletu okresowego wyszczególnionego w cenniku opłat obowiązującym w komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. W zależności od rodzaju kupowanego biletu okresowego wydawane są Karty imienne lub na okaziciela.
Jako Nośnik biletu okresowego stosuje się także elektroniczne legitymacje studenckie (ELS) wydawane przez następujące uczelnie: UKW, UMK, WSB, KPSW i WSG.

1. Karta imienna

1) Warunkiem otrzymania Karty imiennej jest złożenie poprawnie wypełnionego Wniosku.
2) Wniosek należy złożyć osobiście w Centrum Obsługi Klienta (COK) mieszczącym się w siedzibie ZDMiKP przy ul. Toruńskiej 174a ( czynne w dni robocze od godz. 7.00 do 17.00) lub w Punkcie Obsługi Klienta (POK) mieszczącym się w kasie biletowej ZDMiKP zlokalizowanej przy ul Zygmunta Augusta 10 (czynny w dni robocze od godz. od 8.00 do 18,30).
3) Do realizacji przyjmowane są wyłącznie Wnioski po ich osobistym zweryfikowaniu i potwierdzeniu w COK lub POK.
4) Przy składaniu Wniosku, należy okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport), a w przypadku młodzieży szkolnej ważną legitymację szkolną oraz załączyć jedno aktualne zdjęcie o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm.
Zdjęcie można także wykonać nieodpłatnie podczas składania wniosku w COK. W przypadku składania wniosku w COK, na życzenie Pasażera, zdjęcie może być również skanowane z dowodu osobistego lub paszportu.
Młodzież nie posiadająca dowodu osobistego powinna znać nr PESEL, który wpisuje się na Wniosku.
5) Istnieje możliwość wypełnienia i przesłania Wniosku o wydanie Karty drogą elektroniczną (link do BKM na stronie www.bydgoskakartamiejska.com.pl). Do Wniosku należy dołączyć w formie załącznika zdjęcie w formacie JPEG o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm i rozdzielczości 300 dpi.
Po przesłaniu Wniosku drogą elektroniczną i wstępnym zweryfikowaniu danych w nim zawartych, Pasażer zostanie poproszony drogą elektroniczną o stawienie się w COK w celu okazania dokumentu tożsamości potwierdzającego zawarte we Wniosku dane, złożenia podpisu na Wniosku i odbioru Karty.
6) Za osobę niepełnoletnią Wniosek wypełnia, składa i potwierdza, a także odbiera Kartę rodzic lub inny opiekun prawny dziecka. W przypadku osób, które ukończyły 13 rok życia dopuszcza się realizację powyższych czynności bez udziału opiekuna prawnego, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości.
7) Niekompletny lub błędnie wypełniony Wniosek nie stanowi podstawy wydania Karty lub zakodowania innego Nośnika.
8) Wnioskodawca odbiera Kartę imienną osobiście w COK (na poczekaniu, w dniu złożenia wniosku lub w innym wskazanym terminie) albo w POK, w którym złożył Wniosek (w terminie określonym przy składaniu wniosku), po okazaniu dokumentu tożsamości.
Dopuszcza się możliwość odbioru Karty przez osobę trzecią na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez Wnioskodawcę i po okazaniu dowodu tożsamości osoby upoważnionej.
9) W przypadku zamiaru korzystania z ELS jako nośnika biletu okresowego Pasażer składa w COK Wniosek o zakodowanie ELS i przedkłada ELS celem jej personalizacji.
10) Przed odbiorem Karty Pasażer zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Bydgoskiej Karty Miejskiej, składając odpowiednie oświadczenie na Wniosku o jej wydanie.
11) Karta wydana przez COK lub POK jest Kartą aktywną przystosowaną do kodowania biletów okresowych imiennych.
12) Pasażer może być w posiadaniu jednej aktywnej Karty imiennej.
Pierwszą Kartę wydaje się bezpłatnie.
13) Każdorazową zmianę danych osobowych lub zmianę uprawnień do ulg Pasażer zobowiązany jest zgłosić w COK składając Wniosek o aktualizację danych i przedkładając Kartę lub ELS w celu uaktualnienia zakodowanych informacji.
14) Za aktualizację danych wymagających wydania nowej Karty pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10,00 zł. Opłatę manipulacyjną pobiera się także w razie wydania nowej Karty z powodu uszkodzenia mechanicznego lub zgubienia Karty wcześniej wydanej, jak też w razie likwidacji nieodebranej pierwszej Karty. Nie pobiera się opłaty w razie wymiany Karty uszkodzonej elektronicznie.
15) Spersonalizowane Karty, które nie zostały odebrane oraz nieodebrane zdjęcia, które były załączone do Wniosku są komisyjnie niszczone po upływie roku od złożenia Wniosku wg odrębnie ustalonych procedur.

2. Karta na okaziciela

1) Karta na okaziciela nie jest personalizowana i nie wymaga złożenia Wniosku o jej wydanie.
2) Karta na okaziciela wydawana jest w COK (przy ul. Toruńskiej 174a) lub POK (w kasach biletowych przy ul. Zygmunta Augusta 10).
3) Wydanie Karty na okaziciela następuje z chwilą zakupu biletu okresowego na okaziciela zgodnie z obowiązującym cenniku opłat.
4) Na Karcie na okaziciela można zapisać tylko bilet okresowy na okaziciela.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z Bydgoskiej Karty Miejskiej określa Regulamin BKM.

Podkategorie

Strona 7 z 8