Procedury uzyskania Bydgoskiej Karty Miejskiej (BKM)

Personalizacja Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS)

Karta BKMWZR EL

1. Przeznaczenie BKM, ELS
• nośnik biletu okresowego

2. Rodzaje kart BKM
• karta imienna
• karta na okaziciela

3. Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora ZDMiKP z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Bydgoskiej Karty Miejskiej.

Zarządzenie Nr 142/2015 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 9 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy.

4. Wymagane dokumenty
• w sprawie otrzymania nowej karty imiennej BKM:

 • wypełniony wniosek oraz:
 • zdjęcie o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm, (zdjęcie można wykonać nieodpłatnie przy składaniu wniosku w punkcie ul.Toruńska 174 A),
 • dowód osobisty, paszport, a w przypadku młodzieży szkolnej ważna legitymacja szkolna (do wglądu przy składaniu wniosku),
 • znajomość numeru PESEL – dotyczy dzieci i młodzieży nie posiadających dowodu osobistego.

• w sprawie aktualizacji danych na karcie BKM:

 • wypełniony wniosek oraz:
 • dokumenty potwierdzające konieczność wprowadzenia zmian - do wglądu (np. zmiana nazwiska – dowód osobisty, itp.),

• w sprawie dostosowania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej jako nośnika biletu okresowego:

 • wypełniony wniosek oraz:
 • Elektroniczna Legitymacja Studencka - do przedłożenia w celu personalizacji, (honorowane są legitymacje WSG, UKW, KPSW, UMK, WSB i UTP).

5. Opłaty
• wydanie pierwszej karty BKM jest bezpłatne,
• opłatę za wykonanie czynności personalizacyjnych w wysokości 10 zł pobiera się w przypadku:

 • wymiany karty zgubionej,
 • wymiany karty uszkodzonej mechanicznie,
 • aktualizacji danych wymagających wydania nowej karty,
 • wydania drugiej karty, w związku z likwidacją po upływie roku nieodebranej pierwszej karty,

• opłaty nie pobiera się w przypadku elektronicznego uszkodzenia karty,
• opłaty nie pobiera się za zakodowanie (personalizację) ELS.

6. Miejsce i sposób złożenia dokumentów
• dokumenty składa się osobiście:

 • w Centrum Obsługi Klienta (COK) – ul. Toruńska 174a (siedziba ZDMiKP) w dni robocze poniedziałek - piątek w godz. 7.00-17.00,
 • w kasie biletowej - ul. Zygmunta Augusta 10 od pn. do pt. w godz. 7.00 do 16.30, (tylko w sprawie wydania nowej karty BKM),
 • w kasie biletowej - ul. Modrzewiowa 19 (stacja Bydgoszcz Leśna), w dni robocze w godz. 8.30 – 15.30, tel. 52 582-24-99, (tylko w sprawie wydania nowej karty BKM),

• można także wysłać wniosek o wydanie nowej karty on-line dołączając zdjęcie w formacie JPEG o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm i rozdzielczości 300dpi.
Po zatwierdzeniu wniosku w systemie BKM Pasażer zostanie poproszony drogą elektroniczną o stawienie się w COK w celu okazania dokumentu tożsamości i zweryfikowania danych zawartych we wniosku, z jednoczesnym odbiorem karty.
• za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia, składa i potwierdza, a także odbiera kartę rodzic lub inny opiekun prawny. (Pow. 13 roku życia dopuszcza się możliwość realizacji tych czynność przez młodzież po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości – należy znać swój PESEL).
• przy składaniu wniosku Pasażer zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem BKM składając odpowiednie oświadczenie na wniosku.
• wniosek o zakodowania ELS jako nośnika biletu okresowego składa się tylko w Centrum Obsługi Klienta, ul Toruńska 174a.

7. Termin i sposób załatwienia sprawy
• termin odbioru:

 • w przypadku złożenia wniosku w COK, nową kartę wydaje się na poczekaniu lub w innym terminie określonym przy jego składaniu,
 • w przypadku złożenia wniosku w kasach biletowych przy ul. Zygmunta Augusta 10 i ul. Modrzewiowa 19 nową kartę wydaje się w terminie określonym przy jego składaniu (od 3 do 5 dni roboczych),
 • zakodowanie ELS jako nośnika biletu okresowego – w COK na poczekaniu,
 • aktualizacja danych na karcie BKM - w COK na poczekaniu.

• kartę BKM odbiera osobiście wnioskodawca na podstawie dokumentu tożsamości,
• dopuszcza się możliwość odbioru karty przez osobę trzecią na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez wnioskodawcę i po okazaniu dowodu tożsamości osoby upoważnionej,

8. Wydanie karty na okaziciela
• nie jest wymagane złożenie wniosku,
• wydanie karty następuje wraz z zakupem biletu na okaziciela,
• kartę na okaziciela można otrzymać tylko w kasach biletowych ZDMiKP:

 • ul. Toruńska 174a w dni robocze od godz. 7.00 do 17.00,
 • ul. Zygmunta Augusta 10. od pn. do pt. od godz. 7.00 do 16.30,
 • ul. Modrzewiowa 19 (stacja Bydgoszcz Leśna), czynna w dni robocze w godz. 8.30 – 15.30,

• posiadając kartę na okaziciela kolejne bilety można kupować w całej sieci sprzedaży.

9. Jednostka odpowiedzialna
• Wydział Taryf i Płatnego Parkowania ZDMiKP, 85-844 Bydgoszcz ul. Toruńska 174a, tel. 52 582-27-65

10. Tryb odwoławczy
Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego.