W dniu 17.05.2024 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 ust. 2) pn.:

"Budowa infrastruktury rowerowej w ciągu ulicy Fordońskiej(na odcinku ul. Wiślana - Sochaczewska) w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj" nr sprawy: NZ.2531.27.2024.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00329141/01 w dniu 17.05.2024 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/923528