W dniu 09.05.2024 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 ust. 2) pn.:

"Utrzymanie oznakowania poziomego na terenie miasta Bydgoszczy w 2024r." nr sprawy: NZ.2531.25.2024.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00317465/01 w dniu 09.05.2024 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/921771