W dniu 29.04.2024 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 Pzp) pn.:

Zaprojektowanie i wzmocnienie uszkodzonych belek nośnych wraz z robotami naprawczymi wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ul. Szubińskiej w Bydgoszczy. Nr sprawy NZ.2531.23.2024.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 2024/BZP 00306142/01 w dniu 29.04.2024 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/920920

ID postępowania na Platformie: (ID 920920)