W dniu 19.12.2023 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 Pzp) pn.:

Awaryjne remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bydgoszczy w 2024 r., Nr sprawy 064/2023.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 2023/BZP 00560629/01 w dniu 19.12.2023 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/854038

ID postępowania na Platformie: (ID 854038)