W dniu 21.11.2023 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 Pzp) pn.:

Dostawa paliw płynnych  w 2024 r. - benzyna bezołowiowa oraz olej napędowy .

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod  nr 2023/BZP 00501636/01 w dniu 2023-11-21 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/848365

ID postępowania: (ID 848365)