W dniu 22.05.2023 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: Zakup 2 samochodów typu furgon dla potrzeb ZDMiKP w Bydgoszczy.

Nr sprawy 023/2023.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
nr 2023/BZP 00226362/01 w dniu 22.05.2023 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/768570

ID postepowania: 768570