W dniu 06.10.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 ust. 2) pn.: Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Nowotoruńskiej
i Hutniczej w Bydgoszczy 
nr
sprawy 049/2022.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP  00379925/01 w dniu 2022-10-06

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/672497