W dniu 05.10.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: Budowa przystanków wiedeńskich na ulicy Gdańskiej i Jagiellońskiej w Bydgoszczy – etap 1 w systemie projektuj i buduj

Nr sprawy 051/2022.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
nr 2022/BZP 00377984/01 w dniu 05.10.2022 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/671206

ID postepowania: 671206