W dniu 06.09.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 uPzp) pn.:

„Przebudowa skrzyżowania ulicy Fordońskiej z ulicą Suchą w Bydgoszczy wraz z budową pasa do skrętu w prawo i przebudową infrastruktury towarzyszącej

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
Nr 2022/BZP 00334326/01 w dniu 2022-09-06

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/659467

ID postępowania: 659467