W dniu 17.02.2022 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Andersa w Bydgoszczy (Program BBO) w systemie projektuj i buduj.

Nr sprawy 008/2022.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
nr 2022/BZP 00060705/01 w dniu 17.02.2022 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/575269

ID postepowania: 575269