W dniu 13.12.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.:Budowa ulic w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP  2021/BZP 00311758/01 w dniu 13.12.2021 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/551533