W dniu 01.10.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.:
"Wykonanie dekoracji świątecznej na terenie Miasta Bydgoszczy w 2021 roku i demontaż dekoracji świątecznej w 2022 roku".

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00198925/01 z dnia 2021-10-01.


Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/515764

ID postępowania: 515764