W dniu 30.07.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.:
"Jar Czynu Społecznego – rewitalizacja trasy pieszo-rowerowej na Jarze na os. Wyżyny w Bydgoszczy (Program BBO)"


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00131748/01 z dnia 2021-07-30.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/489603


ID postępowania: 489603