W dniu 23.06.2021 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: Montaż tablic elektronicznych na ul. Curie-Skłodowskiej na os. Bartodzieje w Bydgoszczy (Program BBO), nr sprawy 020/2021.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00092057/01 z dnia 2021-06-23.


Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/474849

ID postępowania: 474849