W dniu 21.06.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: Przebudowa chodnika na ulicy Kanałowej oraz Nowogrodzkiej na os. Okole
w Bydgoszczy (BBO)

Nr sprawy 023/2021.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
nr 2021/BZP 00089134/01w dniu 21.06.2021 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/473590

ID postepowania: 473590