W dniu 13.11.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Budowa systemu Park and Ride wraz z realizacją infrastruktury technicznej w Bydgoszczy" Nr sprawy 051/2018

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 09.11.2018 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod 2018/S 218-498362 w dniu 13.11.2018 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektornicznej platformie zakupowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/transakcja/172224

ID postepowania: 172224