W dniu 04.01.2018 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń oświetlenia ulic własności Gminy Bydgoszcz na terenie Miasta Bydgoszczy w 2018 roku

zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. Ogłoszenie o zamówieniu Nr 501201-N-2018 zamieszczone w BZP w dn. 04.01.2018 r.,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia z załącznikami (058_SIWZ+załączniki.zip).

Termin składania ofert upływa w dniu: 12.01.2018 r., godz. 09:30.

Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 10:00.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1. ws. formalno- prawnych (dot. procedury przetargowej):

Katarzyna Robotnikowska - tel.: (52) 582 27 66,

2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia):

Dariusz Radzimski - tel.: (52) 582 27 13,

W dniu 12.01.2018 r., Zamawiający, w pliku poniżej, zamieszcza informacje z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 UPZP (058_17 informacja z otwarcia ofert z dn. 12.01.2018 r.pdf).

W dniu 27.02.2018 r. Zamawiający zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przedmiotowego postępowania. (058_informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 27.02.2018 r.)