Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.:
Przebudowa ul.Sandomierskiej w Bydgoszczy – przebudowa miejsc postojowych na odcinku od ul. Baczyńskiego do obiektu handlowego.
Numer sprawy: 016/2016

W dniu 16.03.2016 r., Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP).

Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:
1. ogłoszenie o zamówieniu BZP 59382-2016 z dn. 16.03.2016 r.,
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (016 SIWZ. zip - do pobrania w załacznikach poniżej, przy czym załacznik 2 do pobrania oddzielnie):
     1) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik Nr 1,
     2) Dokumentacje projektowe (DP) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) – załącznik Nr 2 (do pobrania w załącznikach poniżej - plik o nazwie 016_SIWZ_za [] 0 kB),
     3) wzór Umowy – załącznik Nr 3,
     4) wzór formularza oferty – załącznik Nr 4,
     5) wzór kosztorysu ofertowego, zawierającego przedmiar robót – załącznik Nr 5,
     6) wzór oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 6,
     7) wzór oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 7,
     8) wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik Nr 8.

Termin składania ofert upływa w dniu 31.03.2016 r., godz. 08:45.
Termin otwarcia ofert: w dniu składania ofert, godz. 09:00.

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska - tel.: 52-582-27-97;
2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Sebastian Kłobuchowski - tel.: 52-582-27-50.

W dniu 01.04.2016 r. Zamawiający zamieszcza w poniższych plikach „Informację z sesji otwarcia ofert", która odbyła się w dniu 31.03.2016 godz. 09:00.

W dniu 19.05.2015 r. Zamawiający zamieszcza w poniższych plikach „Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty".