Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych pn.:

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City” - zadania:
• Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Błonie,
• Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Leśna,
• Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Bielawy - Etap I.

Numer sprawy: 007

 

W dniu 03.03.2015 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczając OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń - parter) oraz na swojej stronie internetowej, po jego przekazaniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.03.2015 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 26.03.2015 r., godz. 11:45.

Termin otwarcia ofert: w dniu 26.03.2015 r., godz. 12:00.

 Zgodnie z art. 37 ust. 2 i art. 42 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (UPZP), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (z wyjątkiem soboty, niedzieli oraz świąt).

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1. ws. formalnych (dot. procedury przetargowej): Bogna Klimczewska - tel.: +48 52-582-27-97 lub Małgorzata Bardzińska -tel.: +48 52-582-27-70,
2. ws. merytorycznych (dot. przedmiotu i warunków realizacji zamówienia): Mariusz Antczak - tel.: +48 52-582-27-50 lub Danuta Jeleniewska - tel.: +48 52-582-27-68.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (e-mail)
 Treść przekazanego OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU udostępniono w poniższych plikach.

W dniu 07.03.2015 r. (sobota) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2015/S 047-080296 zostało opublikowane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, w związku z tym, Zamawiający w dniu 09.03.2015 r. (tj, w pierwszym dniu roboczym od publikacji ogłoszenia) udostępnia na swojej stronie internetowej w poniższych plikach:

1. ogłoszenie o zamówieniu - 2015/S 047-080296 z dn. 07.03.2015,

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (007_SIWZ) wraz z załącznikami:

     1) dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr 1, w których skład wchodzą:

           - projekty,

           - szczegółowe specyfikacje techniczne,

           - Wytyczne realizacyjne robót budowlanych na terenach kolejowych,

           - Zarządzenie Nr 10/2014 Dyrektora ZDMiKP w sprawie przestrzegania procedury dotyczącej polecenia służbowego Zastępcy Prezydenta Miasta Bydgoszczy
              z dnia 10.03.2014r w zakresie przekazu informacji o utrudnieniach w ruchu na terenie miasta Bydgoszcz,

           - wzory dodatkowych tablic informacyjnych)

      2) wzór Umowy – załącznik Nr 2,

     3) wzór formularza Oferty – załącznik Nr 3,

     4) wzory kosztorysów ofertowych (4), zawierających przedmiar robót – załącznik Nr 4,

     5) wzór oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik Nr 5,

     6) wzór wykazu wykonanych robót budowlanych – załącznik Nr 6,

     7) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik Nr 7,

     8) wzór oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień– załącznik Nr 8,

     9) wzór oświadczenia, o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 9,

     10) wzór informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej – załącznik Nr 10.

 

 

W dniu 19.03.2015 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego i Zmianą Nr 1 SIWZ oraz zmianą terminu składania ofert, w związku z powyższym zmienia się:

Termin składania ofert na dzień: 30.03.2015 r. godz. 11:45.

Termin otwarcia ofert na dzień: 30.03.2015 r. godz. 12:00.

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zmianę treści SIWZ udostępniono w plikach poniżej.

W dniu 21.03.2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2015/S 057-098421 została opublikowana zmiana OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (zmiana Nr 1), której treść udostępniono w plikach poniżej.

 

W dniu 24.03.2015 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego i Zmianą Nr 2 SIWZ oraz zmianą terminu składania ofert, w związku z powyższym zmienia się:

Termin składania ofert na dzień: 02.04.2015 r. godz. 11:45.

Termin otwarcia ofert na dzień: 02.04.2015 r. godz. 12:00.

Ogłoszenie o zmianie  treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmiany ww. terminów oraz zmianę  treści SIWZ udostępniono w plikach poniżej.

 

W dniu 26.03.2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2015/S 060-104718 została opublikowana zmiana OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (zmiana Nr 2), której treść udostępniono w plikach poniżej

W dniu 26.03.2015 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami nr 3 Zamawiającego. Treść zapytań do SIWZ z wyjaśnieniami nr 3 udostępniono w plikach poniżej.

 

W dniu 27.03.2015 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami nr 4 Zamawiającego. Treść zapytań do SIWZ z wyjaśnieniami nr 4 udostępniono w plikach poniżej.

 

W dniu 02.04.2015 r. Zamawiający zamieszcza Informację z sesji otwarcia ofert z dnia 02.04.2015r. godz.12:00, której treść udostępniono w plikach poniżej

W dniu 30.04.2015 r. Zamawiający zamieszcza „Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty”, której treść udostępniono w plikach poniżej.

W następstwie unieważnienia wyboru oferty z dnia 30.04.2015 r., Zamawiający w dniu 01.06.2015 r. zamieszcza „Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty” po KIO 968/15, której treść udostępniono w plikach poniżej.