W dniu 02.03.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Toruńskiej 328 w Bydgoszczy w systemie zaprojektuj i wybuduj

Nr sprawy 002/2021.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00012234/01 w dniu 02.03.2021 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/ocenianie/manage/offers/publication/430341

ID postepowania: 430341