W dniu 28.10.2021 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.:

"Utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów ZDMiKP w 2022 r."

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP 00250121/01  w dniu 28.10.2021 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/529097

ID postępowania: 529097