Inne

Kierownik

Katarzyna Oskaldowicz

ul. Toruńska 174a, pok. 05

tel. 52 582 27 36

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

Kompetencje i zadania

 1. prowadzenie badań laboratoryjnych i terenowych,
 2. nadzór technologiczny nad realizowanymi robotami drogowo - mostowymi tj. badania gruntów, kruszyw, mieszanek mineralno-asfaltowych, betonów, prefabrykatów betonowych i innych.

Naczelnik Wydziału

Alicja Kruszczyńska

ul. Toruńska 174a, pok. 205

tel. 52 582 27 42

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        

Kompetencje i zadania 

 1. współpraca z instytucjami i organizacjami  w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji strategicznych
 2. przygotowywanie i opracowywanie wniosków dla zadań realizowanych przez ZDMiKP, które będą mogły uzyskać wsparcie pozabudżetowe
 3. monitorowanie projektów i inwestycji strategicznych ,
 4. promocja projektów i inwestycji strategicznych ,
 5. sporządzanie sprawozdań z realizacji projektów i inwestycji strategicznych ,
 6. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wszczęcia postępowań w oparciu o przepisy prawa krajowego i wspólnotowego dotyczące udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko,
 7. nadzorowanie prowadzonych przez jednostki zewnętrzne procedur środowiskowych wszczętych na zlecenie Zarządu,
 8. koordynowanie działań i współpraca z organami właściwymi do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie zagadnień związanych z prowadzonymi postępowaniami środowiskowymi,
 9. nadzorowanie prowadzonych na zlecenie Zarządu prac projektowych w kontekście ich zgodności z decyzjami administracyjnymi wydanymi przez właściwe organy ds. ochrony środowiska.
 10. kompleksowa obsługa ZDMiKP w zakresie realizacji ustawy o zamówieniach publicznych
 11. doradztwo i szkolenia w sprawach zamówień publicznych

Naczelnik Wydziału

Marek Stanek

ul. Toruńska 174a, pok. 303

tel. 52 582 27 75

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     

 

Zastępca Naczelnika Wydziału

 Paweł Winiarski

 ul. Toruńska 174a, pok. 310

tel. 52 582 27 72

email: pawel.winiarski@zdmikp.bydgoszcz.pl

Kompetencje i zadania

 1. planowanie rozwoju układu transportowego miasta, przygotowywanie
  i opiniowanie dokumentów w tym zakresie,
 2. udział w przygotowaniu rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych Zarządu dotyczących rozwoju układu transportowego miasta,
 3. przygotowywanie i weryfikowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy, rozbudowy i przebudowy dróg, w tym przygotowywanie opinii w zakresie geometrii drogi,
 4. określanie warunków technicznych,opis przedmiotu zamówienia dla projektów technicznych dla robót w zakresie dróg,
 5. prowadzenie spraw związanych z gospodarką nieruchomościami pod potrzeby rozwoju układu transportowego miasta, w tym współpraca z Urzędem Miasta w zakresie wykupu nieruchomości pod planowane zadania inwestycyjne,
 6. wydawanie warunków technicznych oraz uzgadnianie studiów komunikacyjnych i dokumentacji projektowej dla inwestycji dotyczących obiektów wielkopowierzchniowych w zakresie obsługi komunikacyjnej i rozwoju układu transportowego,
 7. uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego województwa,
 8. opiniowanie inwestycji w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury technicznej zlokalizowanej w istniejących oraz planowanych korytarzach transportowych Bydgoszczy

Naczelnik Wydziału

Tomasz Brzuchalski

ul. Toruńska 174a, pok. 302

tel. 52 582 27 41

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       

Zastępca Naczelnika Wydziału

Tomasz Simiński

ul. Toruńska 174a, pok. 314

tel. 52 582 27 61 (lub 98)

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kompetencje i zadania

 1. Planowanie transportu zbiorowego (ustalanie zadań przewozowych o charakterze użyteczności publicznej na obszarze działania organizatora, projektowanie układu linii i połączeń komunikacyjnych, w tym przygotowywanie założeń techniczno-eksploatacyjnych dla nowych linii oraz zmian na istniejących liniach w ramach obowiązującego planu transportowego i w sytuacjach szczególnych tj. zabezpieczenia imprez, podczas remontów, awarii itp.)
 2. Organizowanie transportu zbiorowego (badanie i analiza potrzeb przewozowych, określanie standardów dotyczących przystanków, funkcjonowania zintegrowanych węzłów przesiadkowych, systemu informacji pasażerskiej, oznakowania środków transportu, prowadzenie postępowań prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zawieranie umów)
 3. Zarządzanie transportem zbiorowym (bieżąca obsługa umów przewozowych, opracowywanie i aktualizacja rozkładów jazdy, ocena i kontrola prawidłowości realizacji umów, przeprowadzanie pomiarów parametrów niezbędnych dla prawidłowej organizacji lokalnego transportu zbiorowego, kompleksowa obsługa przewozów tramwajem wodnym i infrastruktury przystankowej, rozpatrywanie skarg, wniosków i interwencji, wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, zaświadczeń potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego i potwierdzeń zgłoszenia przewozu, uzgadnianie wniosków w sprawie wydawania przez Marszałka województwa zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie zbiorowym, opiniowanie lokalizacji nowych i dyslokacji istniejących przystanków komunikacji miejskiej, wydawanie uzgodnień zasad korzystania z przystanków na terenie miasta Bydgoszczy).

 

Strona 9 z 11