STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

Czytaj więcej...
Uprzejmie informujemy, że w związku z organizacją: „Jarmarku Bożonarodzeniowego" w dniach od: 29.11.2017 r. do 05.01.2018 r. zostanie wyłączony z ruchu kołowego oraz parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Rybi Rynek.

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 lutego 2017 r. sygn. akt. II SA/Bd 1139/16 stwierdzającym nieważność przepisu Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Bydgoszczy o pobieraniu opłat za parkowanie w SPP w soboty, opłaty wniesione przez kierowców za parkowanie pojazdów w soboty w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy (SPP), w okresie od dnia 22.10.2013 r. do dnia 30.06.2016 r. podlegają zwrotowi na wniosek.

Osoby, które chcą wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy o zwrot opłat za parkowanie w soboty powinny korzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej.

Zwrot opłat uiszczonych za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Bydgoszczy w soboty,
na podstawie załączonych oryginalnych biletów parkingowych lub innych dokumentów w oryginale, potwierdzających uiszczenie opłaty, dokonywany będzie po pozytywnym zweryfikowaniu złożonego wniosku w formie przelewu, na rachunek wskazany przez wnioskodawcę.

1. Podstawa prawna:
UCHWAŁA Nr XLV/956/21 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Kuj. -Pom. z 2021 r., poz. 5585)

2. Abonament przysługuje:
• właścicielom pojazdów lub ich użytkownikom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy w granicach strefy płatnego parkowania.

3. Rodzaje abonamentów dla pojazdu mieszkańca:

• na wskazany pojazd mieszkańca – ważny w całej Podstrefie miejsca zameldowania

• na wskazany pojazd mieszkańca – ważny na ulicy zameldowania oraz jednej wskazanej przy zakupie ulicy przylegającej do ulicy zameldowania w danej Podstrefie

4. Abonament dla pojazdu mieszkańca składa się z:
• karty abonamentowej oraz:
• zakupionego w kasach znaczka na wybrany okres

5. Wymagane dokumenty w celu uzyskania karty abonamentowej dla pojazdów mieszkańca :
• dowód rejestracyjny pojazdu,

• oryginał umowy cywilno-prawnej,
• dokument tożsamości, z którego wynika miejsce zameldowania bądź zaświadczenie o zameldowaniu wydane przez Biuro Ewidencji Ludności UM Bydgoszczy,
• w przypadku zameldowania czasowego – zaświadczenie o zameldowaniu wydane przez Biuro Ewidencji Ludności UM Bydgoszczy,
• dokument potwierdzający rozliczenie za rok poprzedni podatku dochodowego od osób fizycznych w Mieście Bydgoszczy:
- pierwsza strona zeznania PIT za rok poprzedni poświadczona przez urząd skarbowy stosowną pieczęcią – w przypadku osobistego złożenia zeznania w urzędzie skarbowym (do wglądu) lub
- wydruk Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO), potwierdzającego złożenie zeznania PIT
za rok poprzedni przez Internet, wraz z wydrukiem pierwszej strony tegoż zeznania zawierającej wygenerowany numer referencyjny zgodny z identyfikatorem UPO, lub
- zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy, w którym wskazano obszar Miasta Bydgoszczy jako miejsce zamieszkania i składania zaznania podatkowego, potwierdzające fakt złożenia za rok poprzedni stosownego zeznania podatkowego, lub
- zaświadczenie wydane przez urząd skarbowy, w którym wskazano obszar Miasta Bydgoszczy jako miejsce zamieszkania i składania zeznania podatkowego, potwierdzające fakt nieuzyskania dochodów w roku poprzednim,
- w terminie do dnia 30 kwietnia przedkładający dokumenty może zastąpić zeznanie podatkowe za rok poprzedni zeznaniem za rok przypadający przed rokiem poprzednim,

6. Opłaty
• Wydanie karty abonamentowej jest wolne od opłat

7. Miejsce uzyskania karty abonamentowej i zakupu znaczka

• Kasa biletowa – ul. Zygmunta Augusta 10, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.30, tel. 885-409-688,
• Kasa biletowa - ul. Toruńska 174a (siedziba ZDMiKP), czynna w dni robocze w godz. 7.00 – 17.00, tel. 52 582-27-53,
• Kasa biletowa - ul. Modrzewiowa 19 (stacja Bydgoszcz Leśna), czynna w dni robocze w godz. 8.30 – 15.30, tel. 52 582-24-99,

8. Termin i sposób załatwienia sprawy
• na miejscu po przedłożeniu wymaganych dokumentów

9. Jednostka odpowiedzialna
• Wydział Taryf i Płatnego Parkowania ZDMiKP, 85-844 Bydgoszcz,
ul. Toruńska 174a, tel. 52 582-27-65

10. Tryb odwoławczy
Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego

1. Podstawa prawna:
UCHWAŁA Nr XLV/956/21 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat (Dz. Urz. Woj. Kuj. -Pom. z 2021 r., poz. 5585)

2. Wymagane dokumenty:
• wypełniony wniosek oraz:
• kserokopia niebieskiej karty parkingowej - oryginał do wglądu,
• kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu - oryginał do wglądu,
• kserokopia orzeczenia o znacznym stopniem niepełnosprawności z kodem przyczyny niepełnosprawności 05-R lub 10-N - oryginał do wglądu,
• kserokopia umowy cywilnoprawnej (w przypadku użytkowania pojazdu niebędącego własnością wnioskodawcy) poświadczonej przez notariusza - oryginał do wglądu (dotyczy umów leasingu, najmu lub innej odpłatnej umowy, umowy przewłaszczenia bądź umowy użyczenia pojazdu),
• oryginał aktu urodzenia dziecka (w przypadku opiekunów niepełnoletnich osób niepełnosprawnych) - do wglądu.

3. Opłaty
• wniosek w sprawie wolny od opłat

4. Miejsce złożenia dokumentów
• Centrum Obsługi Klienta (w siedzibie ZDMiKP w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a), czynne w dni robocze w godz. 7.00 do 17.00, tel.52 582-27-07.

5. Termin i sposób załatwienia sprawy
• na miejscu po złożeniu wymaganych dokumentów

6. Jednostka odpowiedzialna
• Wydział Taryf i Płatnego Parkowania ZDMiKP. 85-844 Bydgoszcz ul. Toruńska 174a, tel. 52 582-27-65

7. Tryb odwoławczy
Tryb załatwienia sprawy nie przewiduje środka odwoławczego

8. Dodatkowe informacje
• identyfikator mogą otrzymać:

  •  osoby posiadające niebieską kartę parkingową osoby niepełnosprawnej wydaną na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności z kodem przyczyny niepełnosprawności 05-R lub 10-N lub równoważnym, także opiekunowie prawni tych osób; będące właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, której prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym, bądź będące użytkownikiem pojazdu na podstawie odpowiedniej umowy cywilnoprawnej,
  •  dyrektorzy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych posiadający kartę parkingową dla placówki zajmującej się opieką,

• identyfikator wydawany jest tylko na jeden pojazd do jednej karty parkingowej.

9. W przypadku zgubienia lub kradzieży identyfikatora wydawany jest duplikat pod warunkiem złożenia oświadczenia pod odpowiedzialnością karną o zaistniałym fakcie.

10. Okres ważności identyfikatora osoby niepełnosprawnej.

  • identyfikator wydawany jest na okres ważności karty parkingowej ( niebieskiej), jednak nie dłużej niż na jeden rok kalendarzowy,

Załączniki do pobrania:

Podkategorie

Strona 1 z 2