Ogólne (Strefa płatnego parkowania)

1. Oznakowanie strefy płatnego parkowania

Czytaj więcej...

• Obszar na którym parkowanie pojazdów samochodowych objęte jest obowiązkiem ponoszenia opłat jest oznakowany:

 •  przy wjazdach znakami D-44 „strefa parkowania" z dodatkową informacją o właściwej Podstrefie,
 •  przy wyjazdach znakami D- 45 „koniec strefy parkowania".

• Strefa Płatnego Parkowania w Bydgoszczy podzielona jest na dwie podstrefy cenowe:

 •  Podstrefa A – oznakowana pionowym znakiem drogowym D-44 z umieszczoną dodatkową informacją na czerwonym tle „Podstrefa A",
 •  Podstrefa B – oznakowana pionowym znakiem drogowym D-44 z umieszczoną dodatkową informacją na zielonym tle „Podstrefa B",
 •  Podstrefa C – oznakowana pionowym znakiem drogowym D-44 z umieszczoną dodatkową informacją na pomarańczowym tle „Podstrefa C".

 2. Obowiązek ponoszenia opłat

Obowiązkiem ponoszenia opłat objęte jest parkowanie pojazdów samochodowych na wyznaczonych miejscach na obszarze całej strefy płatnego parkowania.

3. Czas funkcjonowania strefy

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w SPP obowiązują
• od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 17.00,
• w soboty oraz niedziele i święta opłaty nie obowiązują.

4. Obsługa interesantów

Kasa biletowa - ul. Zygmunta Augusta 7 (Dworzec PKP, kasa biletowa nr 9) - czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 17.00, 

Kasa biletowa - ul. Toruńska 174a (siedziba ZDMiKP), czynna w dni robocze w godz. 7.00 – 17.00, 

Kasa biletowa - ul. Modrzewiowa 19 (stacja Bydgoszcz Leśna), czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15:30

Centrum Obsługi Klienta – ul. Toruńska 174a (siedziba ZDMiKP), czynne w dni robocze w godz. 7.00 – 17.00,

Biuro SPP - ul. Zygmunta Augusta 10 - czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00, tel. 52 582-24-08 

 • udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania strefy
 • przyjmowanie wniosków i uwag dotyczących funkcjonowania strefy itp.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXV/718/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania tych opłat (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2012r., poz. 3454), Identyfikator osoby niepełnosprawnej mogą uzyskać, po złożeniu wniosku w ZDMiKP, osoby posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej wydaną na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności z kodem przyczyny niepełnosprawności 05-R lub 10-N wydanym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub równoważnym bądź opiekunowie prawni osoby niepełnosprawnej posiadającej kartę parkingową wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami będące właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym bądź będące użytkownikiem pojazdu na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w formie pisemnej z podpisami stron umowy poświadczonymi przez notariusza

Osoby niepełnosprawne bądź opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych mogą wnioskować o jeden identyfikator na jeden pojazd, wydany do jednej karty parkingowej

W celu uzyskania Identyfikatora osoby niepełnosprawnej należy wystąpić z wnioskiem o jego wydanie do Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 174a Centrum Obsługi Klienta (parter) w godzinach 7.00 – 15.00. Do wniosku należy załączyć:

 1.  kserokopię karty parkingowej osoby niepełnosprawnej,
 2.  kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,
 3.  kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 4.  w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej jej kserokopię.

Do wglądu należy przedstawić w oryginale następujące dokumenty:

 1. kartę parkingową osoby niepełnosprawnej,
 2. dowód rejestracyjny pojazdu,
 3. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 4. umowę cywilnoprawną w przypadku jej zawarcia,
 5. w przypadku opiekunów niepełnoletnich osób niepełnosprawnych – akt urodzenia dziecka

 

Kartę osoby niepełnosprawnej umieszcza się za przednią szybą w pojeździe wraz z identyfikatorem osoby niepełnosprawnej wydanym do w/w karty. W przypadku zmiany pojazdu wymienionego na identyfikatorze należy zwrócić poprzednio otrzymany identyfikator osoby niepełnosprawnej.
W przypadku zagubienia lub kradzieży identyfikatora osoby niepełnosprawnej duplikat może być wydany tylko na ten sam pojazd. Występując o wydanie duplikatu należy złożyć oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań o zagubieniu lub kradzieży identyfikatora
osoby niepełnosprawnej. Identyfikator osoby niepełnosprawnej wydawany jest na okres ważności karty parkingowej, nie dłużej jednak niż na jeden rok kalendarzowy

 

Załączniki:
Pobierz plik (WNIOSEK-identyfikator_na_2014.pdf)WNIOSEK-identyfikator_na_2014.pdf[ ]35 kB

Linki do stron:

 

 

Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

 Czytaj więcej...

 

 Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Podstrefie A Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy:
 

LP.

 

Rodzaj biletu

 

Cena biletu PLN
1. Za parkowanie do pół godziny. 1,90 zł
2. Za parkowanie za pierwszą godzinę  3,80 zł
3. Za parkowanie za drugą godzinę 4,50 zł
4. Za parkowanie za trzecią godzinę  5,40 zł
5 Za parkowanie za czwartą i każdą następną godzinę 3,80 zł
6. Abonament miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach Podstrefy A ważny na ulicy zameldowania oraz jednej wskazanej przy zakupie ulicy przylegającej do ulicy zameldowania zlokalizowanej w Podstrefie A 30,00 zł
7. Abonament 3 - miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach Podstrefy A ważny na ulicy zameldowania oraz jednej wskazanej przy zakupie ulicy przylegającej do ulicy zameldowania zlokalizowanej w Podstrefie A 90,00 zł
8. Abonament 6 - miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach Podstrefy A ważny na ulicy zameldowania oraz jednej wskazanej przy zakupie ulicy przylegającej do ulicy zameldowania zlokalizowanej w Podstrefie A 180,00 zł
9. Abonament 12 - miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach Podstrefy A ważny na ulicy zameldowania oraz jednej wskazanej przy zakupie ulicy przylegającej do ulicy zameldowania zlokalizowanej w Podstrefie A 360,00 zł
10. Abonament miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP ważny w podstrefie A 75,00 zł
11.

Za parkowanie pojazdu przewożącego lub kierowanego przez osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, na wyznaczonym miejscu, tzw. kopercie – na podstawie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej oraz za parkowanie pojazdu osób posiadających identyfikator osoby niepełnosprawnej wraz z ważną kartą parkingową w całej SPP

zerowa stawka opłaty
12. Opłata ryczałtowa za zastrzeżenie na okres jednego miesiąca jednego stanowiska postojowego (koperty) do korzystania na prawach wyłączności. 700,00 zł
13. Za parkowanie motocykli zerowa stawka opłaty
14.

Za postój:

 • oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej.
 •  oznakowanych pojazdów służb komunalnych podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodnokanalizacyjne).
 • taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19 "postój taksówek" i D-20 "koniec postoju taksówek"

zerowa stawka opłaty
15. Abonament miesięczny na określony pojazd o napędzie hybrydowym ważny w danym miesiącu kalendarzowym 150,00 zł
 
Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Podstrefie B Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy:  
 

 

 

LP.

 

Rodzaj biletu

 

Cena biletu PLN

1.        Za parkowanie do pół godziny 1,30 zł
2. Za parkowanie za pierwszą godzinę 2,60 zł
3. Za parkowanie za drugą godzinę 3,10 zł
4. Za parkowanie za trzecią godzinę 3,70 zł
5. Za parkowanie za czwartą i każdą następną godzinę 2,60 zł
6. Abonament miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach Podstrefy B ważny na ulicy zameldowania oraz jednej wskazanej przy zakupie ulicy przylegającej do ulicy zameldowania zlokalizowanej w Podstrefie B 20,00 zł
7. Abonament 3 - miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach Podstrefy B ważny na ulicy zameldowania oraz jednej wskazanej przy zakupie ulicy przylegającej do ulicy zameldowania zlokalizowanej w Podstrefie B 60,00 zł
8. Abonament 6 - miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach Podstrefy B ważny na ulicy zameldowania oraz jednej wskazanej przy zakupie ulicy przylegającej do ulicy zameldowania zlokalizowanej w Podstrefie B 120,00 zł
9. Abonament 12 - miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach Podstrefy B ważny na ulicy zameldowania oraz jednej wskazanej przy zakupie ulicy przylegającej do ulicy zameldowania zlokalizowanej w Podstrefie B 240,00 zł
10. Abonament miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP ważny w Podstrefie B 50,00 zł
11. Za parkowanie pojazdu przewożącego lub kierowanego przez osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, na wyznaczonym miejscu, tzw. kopercie – na podstawie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej oraz za parkowanie pojazdu osób posiadających identyfikator osoby niepełnosprawnej wraz z ważną kartą parkingową w całej SPP zerowa stawka opłaty
12. Opłata ryczałtowa za zastrzeżenie na okres jednego miesiąca jednego stanowiska postojowego (koperty) do korzystania na prawach wyłączności 700,00 zł
13. Za parkowanie motocykli zerowa stawka opłaty
14.
za postój:
a) oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej
b) oznakowanych pojazdów służb komunalnych podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodnokanalizacyjne),
c) taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19 "postój taksówek" i D-20 "koniec postoju taksówek"

Za postój:

 • oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej
 • oznakowanych pojazdów służb komunalnych podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodnokanalizacyjne),
 • taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19 "postój taksówek" i D-20 "koniec postoju taksówek"
zerowa stawka opłaty
 15.  Abonament miesięczny na określony pojazd o napędzie hybrydowym ważny w danym miesiącu 75,00 zł
Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Podstrefie C Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy:  
 
 
 
LP.

 

Rodzaj biletu

 

Cena biletu PLN

1.        Za parkowanie do pół godziny 1,90 zł
2. Za parkowanie za pierwszą godzinę 3,80 zł
3. Za parkowanie za drugą godzinę 4,50 zł
4. Za parkowanie za trzecią godzinę 5,40 zł
5. Za parkowanie za czwartą i każdą następną godzinę 3,80 zł
6. Za parkowanie pojazdu przewożącego lub kierowanego przez osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, na wyznaczonym miejscu, tzw. kopercie – na podstawie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej oraz za parkowanie pojazdu osób posiadających identyfikator osoby niepełnosprawnej wraz z ważną kartą parkingową w całej SPP zerowa stawka opłaty
7 Za parkowanie motocykli zerowa stawka opłaty
8.
za postój:
a) oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej
b) oznakowanych pojazdów służb komunalnych podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodnokanalizacyjne),
c) taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19 "postój taksówek" i D-20 "koniec postoju taksówek"

Za postój:

 • oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej
 • oznakowanych pojazdów służb komunalnych podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodnokanalizacyjne),
 • taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19 "postój taksówek" i D-20 "koniec postoju taksówek"
zerowa stawka opłaty
 9.  abonament miesięczny na określony pojazd o napędzie hybrydowym ważny w danym miesiącu kalendarzowym 150,00 zł
10.  za parkowanie, za pierwsze pół godziny, pojazdów należących do petentów korzystających z Urzędu Miasta Bydgoszczy w Podstrefie C wyłącznie raz w ciągu jednego dnia zerowa stawka opłaty
Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - cennik Podstrefa C.pdf)Załącznik nr 2 - cennik Podstrefa C.pdf[WAŻNY OD 14.07.2022 r., Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Podstrefie C Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy]114 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - cennik Podstrefa A.pdf)Załącznik nr 3 - cennik Podstrefa A.pdf[WAŻNY OD 01.02.2022 r., Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Podstrefie A Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy]98 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - cennik Podstrefa B.pdf)Załącznik nr 4 - cennik Podstrefa B.pdf[WAŻNY OD 01.02.2022 r., Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Podstrefie B Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy]117 kB

Strona 1 z 2