W dniu 10.05.2024 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: Przebudowa skrzyżowania ulic Hutniczej i Nowotoruńskiej i modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Nowotoruńskiej)

Nr sprawy NZ.2531.24.2024

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
nr 2024/BZP 00318467/01 w dniu 10.05.2024 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/922329

ID postepowania: 922329