W dniu 19.04.2024 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275) pn.: Budowa elementów infrastruktury rowerowej w Bydgoszczy (w ciągu ul. Magnuszewskiej oraz przy moście Zdroje – DW 244)

Nr sprawy NZ.2531.20.2024

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00292759/01 w dniu 19.04.2024 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/910325

ID postepowania: 910325