W dniu 27.03.2024 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 Pzp) pn.:

Rozbudowa ul. Toruńskiej w Bydgoszczy - budowa infrastruktury pieszo - rowerowej - na odcinku od km 8+690 do km 9-210, Nr sprawy NZ.2531.15.2024.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 2024/BZP 00262694/01 w dniu 27.03.2024 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: