W dniu 26.03.2024 r. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 Pzp) pn.:

Budowa infrastruktury rowerowej na ciągach ulic w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj, Nr sprawy NZ.2531.14.2024.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 2024/BZP 00261007/01 w dniu 26.03.2024 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/902549

ID postępowania na Platformie: (ID 902549)