W dniu 25.03.2024 r., Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2 Pzp) pn.:

Napawanie szyn tramwajowych 60R2 w torach szlakowych, węzłach oraz na pętlach tramwajowych na terenie Miasta Bydgoszczy

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod
Nr 2024/BZP 00258475/01 w dniu 25.03.2024 r.

Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/905535 

ID postępowania: 905535